Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант № 4

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО И В ТЕКСТА. ПРИЧАСТИЯ. ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА.
НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА

 

1. В кой ред всички думи са форми на минали страдателни причастия?
      A) написан, потиснат
      Б) понесъл, понесен
      B) разговарящ, спорещ
      Г) плакал, плачел

2. От кой глагол могат да се образуват две форми на минало страдателно причастие: с наставка и с наставка ?
      A) (да) нарежа 
      Б) (да) покрия
      B) (да) отнеса 
      Г) (да) излея

3. От кой глагол може да се образува деепричастие?
      А) повикам 
      Б) купя 
      В) изпия 
      Г) наливам

4. В кое изречение има грешка?
      A) Направи изводите, непреценявайки точно ситуацията.
      Б) Работеше неуморно, мислейки за утрешния ден.
      B) Копнеейки за почивка, бързо се отправи към дома.
      Г) Наострих слух, не чувайки добре поради силната музика.

5. В кое изречение чрез глагола НЕ се изразява действие, извършено в неопределен минал момент?
      А) Дървото е дало плод преди повече от месец.
      Б) Ти ли си написал това съчинение?
      В) Направили са колкото могат по въпроса.
      Г) Пътували заедно от град на град.

6. В кой ред има грешка?
      А) Вчера са поляли градината.
      Б) Направили са най-добрия подарък.
      В) Никой не е мислил за това. 
      Г) Снимките са изгорели в огъня.

7. В кой ред изреченията НЕ се различават по смисъл?
      A) Тя беше играла на двора. – Тя бе играла на двора.
      Б) Вчера той жално плака. – Вчера той жално плачеше.
      B) Аз съм написал това писмо. – Аз написах това писмо. 
      Г) Ние искаме справедливост. – Ние искахме справедливост.

8. В кой ред чрез изречението се изразява учтивост?
      A) Донесете ми сладолед!
      Б) Има ли сладолед?
      B) Бях Ви поръчал сладолед... 
      Г) Ех, че вкусен сладолед!

9. В кой ред НЯМА грешка?
      A) Госпожо, Вие ли бяхте писала тази бележка?
      Б) Да бяхте взел всички писма от пощата!
      B) Извинете, Вие ли бяхте помолили за помощ?
      Г) Г-н Стоянов, колко пъти бяхте искал да пътувате с нас?

10. В кой ред НЯМА глаголна форма за бъдеще време в миналото?
      A) щях да пиша, нямаше да спя, щяха да пеят
      Б) ще поискам, доказал съм, бях предложил
      B) щяхме да сеем, щеше да каже, нямаше да моли
      Г) нямаше да иска, щях да падна, щеше да вози

11. В кое изречение действието е предстоящо спрямо определен минал момент?
      А) През нощта луната беше изгряла.
      Б) През нощта луната щеше да изгрее.
      В) През нощта луната изгря.
      Г) През нощта луната е изгряла.

12. В кое изречение е употребена отрицателна форма на бъдеще време в миналото?
      A) Никой не искаше да направи зло на приятелите си.
      Б) Никой не е правил зло на приятелите си.
      B) Никога не правете зло на приятелите си!
      Г) Никой нямаше да направи зло на приятелите си.

13. В кой ред междуметието НЕ е възклицание?
      A) ох!
      Б) олеле!
      B) бух!
      Г) ах! 

14. В кой ред има грешка?
      A) Ох заболя ме главата!
      Б) Боже, каква беля стана!
      B) Шшш! По-тихо, моля!
      Г) Чук-чук! Кой е тук?

15. В кой ред има частица за изразяване на съмнение?
      A) даже, хей, не 
      Б) нито, ще, дори
      B) по, ли, аха
      Г) нали, май, да

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-А; 2-Г; 3-Г; 4-А; 5-Г; 6-А; 7-А; 8-В; 9-В; 10-Б; 11-Б; 12-Г; 13-В; 14-А; 15-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave