Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант № 1

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ИЗХОДНО НИВО

 

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5.

          Като скъпоценни камъни се определят шлифовани образци от кристали на естествени минерали, които имат видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация) приблизително 150 отговарят на посочените условия – образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.
          Често пъти скъпоценните камъни биват обработвани с цел подобряване на външния им вид, на цвета или пък за придаване на трайност Известни методи за обработка са: избелване, боядисване, нагряване и др. 
                                                                                      Из енциклопедия

1. Кое е вярно за текста?
      A) Предназначен е за неофициално устно общуване.
      Б) Насочен е към тесен кръг от специалисти.
      B) Подходящ е за официално писмено общуване.
      Г) Темата на текста са кристалите.

2. Кое НЕ е вярно според текста?
      A) Има асоциация, която изучава минералите.
      Б) Само някои от кристалите с минерален произход са скъпоценни камъни.
      B) Всички кристали на естествени минерали са скъпоценни камъни.
      Г) Скъпоценните камъни подлежат на обработка.

3. Термини в текста, свързани с научната област минералогия, НЕ са:
      A) минерали, шлифовани
      Б) скъпоценни камъни, кристали
      B) асоциация, вид
      Г) прозрачност, трайност

4. Текстът съдържа информация, необходима за създаване на отговор на следния научен въпрос:
      A) Какво представлява кристалът?
      Б) На какви условия трябва да отговарят скъпоценните камъни?
      B) Какво представляват минералите?
      Г) С какво се занимава Международната минералогична асоциация?

5. Подчертаната дума в текста е:
      A) въпросително местоимение
      Б) неопределително местоимение
      B) лично местоимение
      Г) относително местоимение

6. В кое изречение е допусната грешка?
      A) Чий е този куфар?
      Б) На кой е тази чанта?
      B) Кого покани на празника?
      Г) На кого да се обадя?

7. Коя е подходящата дума за изречението:
      Няма да кажа на ... , само на теб“?
      A) никой 
      Б) никого
      B) никому 
      Г) някому

8. В кой ред е допусната правописна грешка?
      A) бягам – избягнал 
      Б) загрявам – загрят
      B) свят – светски
      Г) изтлявам – тленно

9. В изречението: „Наблюдавайки небето, древните астрономи дали наименование на редица светещи обекти“, НЕ е употребено:
      A) сегашно деятелно причастие 
      Б) минало страдателно причастие
      B) минало свършено деятелно причастие 
      Г) деепричастие

10. В кое изречение е употребена глаголна форма в минало предварително време, 1 л. мн.ч.?
      A) След дългия преход бяхме заспали дълбоко и не усетихме бурята.
      Б) Беше ли написал името си, когато изпрати съобщението?
      B) Бяхте много любезни, благодаря!
      Г) Бяхме на море тази година, беше чудесно!

11. В кой ред има грешка?
      A) не допускам 
      Б) не успявам
      B) несполука 
      Г) не можещ

12. В кое изречение има пунктуационна грешка?
      A) Небето изсветлява, слънцето изгрява. 
      Б) Аз се събуждам, и веднага скачам от леглото.
      B) Нито Иван, нито Петър са се събудили.
      Г) Викам силно, но те не отварят очи.

13. В кое изречение са употребени еднородни допълнения?
      A) Рисувам с молив върху листа.
      Б) Рисувам с бои и с четка.
      B) И Петя, и Стоян рисуват отлично. 
      Г) На първия и на втория етаж има изложба.

14. В кой ред има само частици?
      A) най, ще, не 
      Б) ала, ама, но
      B) ли, нали, обаче 
      Г) дори, нали, а

15. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      Обявата е текст, чрез който:

      A) се съобщава за предстоящо събитие 
      Б) се информира за минало събитие
      B) се посочват време, място, участници в събитие
      Г) общуваме в устна и в писмена форма

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-В; 3-В; 4-Б; 5-Г; 6-Б; 7-Б; 8-А; 9-Б; 10-А; 11-Г; 12-Б; 13-Б; 14-А; 15-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave