Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 12 клас  
ВЛАДЕЕНЕ НА НОРМИТЕ И ИЗРАЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ЕЗИКА

 

1. В кое от следните изречения думата „сърце“ е употребена преносно?
      А) Той се отдаде със сърце на новата задача.
      Б) Сърцето е анатомичен орган.
      В) Той сложи ръка на сърцето си.
      Г) Този домат има форма на сърце.

2. С кой от предложените съюзи можеш да замениш „понеже“ в израза „Отидохме с автобус, а не пеша, понеже валеше като из ведро“, без да промениш смисъла на казаното?
      А) Докато
      Б) Макар че
      В) Защото
      Г) Въпреки че

3. Прочети следващия текст, а след това отбележи в кои от подчертаните думи съставката „авто“ има значение „сам“.
      Мачът беше решен от нелеп автогол: негов автор беше централният защитник, който не успя да избегне удара на топката по коляното си. 
      След протестите на вратаря се заформи ужасно меле, на което съдията не можа да наложи авторитета си.
      На излизане от стадиона играчите забелязаха, че пред автомобилите им се е събрала огромна тълпа, чакаща за автографи.

4. В следващото сложно изречение всяко от съставляващите го прости изречения е въведено със съюз или относително местоимение:
      „Иван се усмихна / и прегърна Митко, / който му се беше извинил / и се беше разкаял.“
      Препиши всяко от простите изречения в графите на следната схема, като държиш сметка за съчинителните и подчинителните връзки между тях.


5. Раздели простите изречения, които съставят сложното и ги препиши в графиката, като държиш сметка за съчинителните и подчинителните връзки между тях. Графата, в която трябва да се напише главното изречение, е маркирана в сиво.
      „Унищожаването на тропическите гори е причина за сериозни притеснения за нашето бъдеще, както поради факта, че те представляват най-богатите на животинско и растително биоразнообразие екосистеми, така и заради това, че въглеродният двуокис в атмосферата се увеличава по причина на обезлесяването, а като следствие се увеличава опасността от глобално затопляне.“

6. Думата „обезлесяване“ е съставена от:
      А) една представка, корен и една наставка
      Б) две представки, корен, една наставка и окончание
      В) две представки, корен и две наставки
      Г) една представка, корен и две наставки
Кои са те? Напиши ги.
.......................................................................................................................................

7. От коя проста дума произлиза сложната дума „обезлесяване“?
.......................................................................................................................................

8. Кое фразеологично съчетание е синоним на „да го духнеш, ще падне“?
      А) между два огъня
      Б) живи мощи
      В) вземам на прицел
      Г) хлопа ми дъската

9. Фразеологичното съчетание „протягам ръка“ има три значения. Напиши ги.
      1. ...............................................................................................................................
      2. ...............................................................................................................................
      3. ...............................................................................................................................

10. В изречението: „Новата 3D система позволява да се избегне стресът при децата, като се замени болничната обстановка с една уютна и позната среда, например дъното на океана“ е допусната сериозна стилистична грешка. Определи вида й, а след това го редактирай така, че да я избегнеш.
      А)  Вид  на  грешката:  ............................................................................................
      Б)..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

11.  В  изреченията:  „Веднага след кацането си Стоянов се срещна с президента Стефанополус. Той беше удостоен с орден „звездата на Спасителя“ е допусната сериозна стилистична грешка. Определи вида й, а след това го редактирай така, че да я избегнеш.
      А)  Вид  на  грешката:  ............................................................................................
      Б)..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

12. В изречението: „Наред с декоративните цветя и пъстри листа в картините си Анри Матис рисува и човешки лица, които ги правят още по-въздействащи“ е допусната сериозна стилистична грешка. Определи вида й, а след това го редактирай така, че да я избегнеш.
      А)  Вид  на  грешката:  ............................................................................................
      Б)..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
      1. – А; 2. В; 3. – 1, 4, 5; 
      4. А – „И прегърна Митко“, Б – „Иван се усмихна“, В – „който му се беше извинил“, Г – „и се беше разкаял“
      5. Главно изречение: „Унищожаването на тропическите гори е причина за сериозни притеснения за нашето бъдеще, както поради факта ... така и заради това“;
          Равностойни  подчинени  изречения,  свързани  със  съчинителна  връзка: „както поради факта, че те представляват най-богатите на животинско и растително биоразнообразие екосистеми, така и заради това, че въглеродният двуокис в атмосферата се увеличава по причина на обезлесяването“
          Подчинено на второто подчинено изречение: „а като следствие се увеличава опасността от глобално затопляне“
      6. – В. представки: о- и без-, корен: -лес-, наставки: -ява и -не
      7. – лес = гора; 
      8. – Б;
      9.Първо значение: прося, второ значение: помагам, трето значение: правя крачка към помирение; 
     10.Вид грешка: Нелогично противоречие – океанското дъно не може да е позната обстановка. Редакциязамяна на определенията: „Новата 3D система позволява да се избегне стресът при децата, като се замени болничната обстановка с една интересна и вълнуваща среда, например дъното на океана.“
      11.Вид грешка: двусмислица поради неясно подчинено изречение, в което подлогът е въведен с местоимение – не се знае кой е „той“. Редакцияуточняване на подлога, което най-добре е да се направи с името на получилия ордена или с подходяща перифраза: „Веднага след кацането си Стоянов се срещна с президента Стефанополус. Стоянов (нашият президент) беше удостоен с орден „Звездата на Спасителя.“
      12.Вид грешка: двусмислица поради твърде отдалечено въвеждане на подчиненото изречение, което прави значението на местоимението „ги“ неясно – не се знае кое става по-въздействащо. Редакцияразместване: „Картините на Анри Матис стават още по-въздействащи от това, че наред с декоративните цветя и пъстри листа той рисува и човешки лица.“

@bgmateriali.com

Изтеглиsave