ТЕСТ - входно ниво – БЕЛ – за VIII клас (2018/2019г.)

Име, фамилия __________________________________________________  №_____

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. – 8.).

  Пътят на керваните от Маракеш до Тимбукту минавал покрай долината на река Уарзазат и така се появила казбата* на Айт Бен Хадду – укрепено поселение, чиито жители се препитавали, пазейки тази част от трасето на великата транссахарска магистрала. (...)

  Обветрен в самотно очарование, Айт Бен Хадду прекарал векове в пълна световна неизвестност. Докато Холивуд не го сложил на картата. След търговците на роби било дошло времето на търговците на мечти. През 1962 г. тук снимали „Лорънс Арабски“ с Питър О’Тул и Омар Шариф. (...)

  Списъкът с кинопродукции е дълъг и едно от първите неща, които посетителите виждат, прекрачвайки входа, са имената на филми като „Мумията“, „Гладиатор“, „Принцът на Персия“... и разбира се – „Игра на тронове“.          

                                                                                                                                                                                                                                                                        Георги Милков                                                                                          * Kазба (касаба) – неголямо укрепено мюсюлманско селище

1. Видът на текста е: (1т.)

А) художествен

Б) научнопопулярен

В) медиен

Г) разговорен

2. Кои са „търговците на мечти“ според съдържанието на текста? (1т.)

А) търговци на роби от древността

Б) авторите на холивудски филми

В) посетителите на Айт Бен Худду

Г) Питър О’Тул и Омар Шариф

3. Запишете израз в преносно значение от текста. (1т.)

.....................................................................................................................................................

4. Кое твърдение за текста е вярно? (1т.)

А) В текста са използвани само преизказни глаголни форми.

Б) В текста са използвани преизказни и изявителни форми.

В) В текста са използвани само изявителни форми.

Г) В текста са използвани форми за условно наклонение.

5. Преобразувайте подчертаната част в подчинено изречение. (2т.)

................................................................................................................................................................

6. Изписаната с по-тъмен шрифт част от текста е: (1т.)

А) подчинено изречение

Б) обособена част в просто изречение

В) просто изречение в състава на сложно съчинено изречение

Г) еднородна част в просто изречение

7. Кои две от изброените думи НЕ са чужди? Подчертайте ги. (2т.)

    керван, списък, трасе, магистрала, поселение, филм, карта, трон

8. Препишете от текста пример за съставно именно сказуемо. (1т.)

......................................................................................................................................................................

9. В кое изречение НЕ е използвана преизказна глаголна форма? (1т.)

А) Мария е гледала този филм преди време.

Б) Цялото село се събрало край придошлата река.

В) Никой не бил виждал преди непознатия.

Г) Пред сградата се чували силни викове.

10. В кое изречение НЯМА съставно сказуемо? (1т.)

А) Жената изглеждаше много уморена.

Б) Реших да приключа работа за днес.

В) Никой не е виновен в тази ситуация.

Г)Трябва да внимаваш при пресичане.

11. В кое изречение НЯМА обособена част? (1т.)

А) Описанието на местността е направено от географ, изследвал полярните области.

Б) Господине, Вие на предпоследната спирка ли слизате, или на последната?

В) Отчаян от неуспеха на своя отбор, той се прибра и изключи телефона си.

Г) Днес времето е слънчево и приятно.

12. Препишете изречението, като преобразувате подч. изречение в обособена част. (2т.)

Всеки, който е опитвал този плод, е останал изненадан от вкуса му.

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

13. В кое изречение е допусната граматична грешка? (1т.)

А) Заради мъглата не можах да видя никого отвън.

Б) Пред тях имаше петима мъже, които спореха за нещо.

В) В полумрака пътникът трудно следваше вярната посока.

Г) В стаята влезе мъж, чийто коси бяха покрити със сняг.

14. В коя дума е допусната правописна грешка? (1т.)

А) въстание

Б) десятка

В) именно

Г) искреност

15. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? (1т.)

А) Защо си дошъл толкова късно не мога да разбера.

Б) Не знаех дали щеше да ме попита още нещо.

В) Ще дойда и аз само ако много настояваш.

Г) Тенисистът довърши мача, въпреки че получи травма.

16. Свържете творбата с жанра, към който принадлежи. (2т.)

                                                      А/разказ

1.„Немили-недраги“                     Б/поема

2.„На прощаване в 1868 г.“         В/повест

                                                       Г/балада

17. Свържете името на героя със съответната творба. (2т.)

                                                     А/„По жътва“

1.Иво                                           Б/„Немили-недраги“

2.Пенка                                       В/„Неразделни“

                                                     Г/„По жицата“

18. В „На прощаване в 1868 г.“ НЕ присъства темата за: (1т.)

А) саможертвата

В) историята

Б) свободата

Г) победата

19. Какво е посланието на епилога на „Опълченците на Шипка“?(1т.)

А) Паметта за подвига на героите ще остане неподвластна на времето.

Б) Народът няма да запомни саможертвения подвиг на шипченските герои.

В) Балканът ще си спомня за героичния подвиг винаги когато идва пролет.

Г) Дивната слава на подвига ще се забрави с изминаването на вековете.

20. Кое от изброените качества НЕ се отнася до Бай Ганьо? (1т.)

А) келепирджийство

Б) начетеност

В) нахалство

Г) подозрителност

21. Кой от изброените мотиви от „Неразделни“ е характерен за баладата като жанр? (1т.)

А) любовта

Б) песента

В) прераждането

Г) природата

22. Как НЕ може да се тълкува стихът Светът ще бъде сън за нас от „Заточеници“?(1т.)

А) Заточениците вечно ще страдат за загубената родина.

Б) Бъдещият живот на заточениците няма да бъде истински.

В) Заточениците ще живеят прекрасно като в сън.

Г) Бъдещият живот на заточениците ще бъде непълноценен.

Прочетете откъса от „По жицата“ и отговорете на въпросите.

– Ще я видите, чедо, ще я видите – високо заговори той. Аз я видях, ще я видите и вие. Аз с очите си я видях, бяла такава, бяла. Ще я видиш и ти. Да даде господ да я видиш, чедо, да оздравееш… я, млада си. Ще я видиш, аз ти казвам, че ще я видиш… и ще оздравееш, чедо, не бой се…

23. Кой герой изрича цитираните думи? (1т.)

………………………………………………………………………………………………………

24. Как тълкувате обръщението „чедо“?(2т.)

……………………………………………………………………………………………………………

 

Оценка:………………………………………………………………………………………………..

 

Учител:……………

 

Родител:…………..

 

Скала за оценяване:

Отличен (6) - 30-26 т.

Много добър (5) - 25-21 т.                                                     

Добър (4) - 20-16 т.

Среден (3)-15-11 т.                                                                 

Слаб (2) - под 10 т.

       

 

 

Отговори на теста: 1-В, 2-Б, 3-търговци на мечти, 4-Б,

5- Тъй като е обветрен в самотно очарование, Айт Бен Хадду е прекарал векове в пълна световна неизвестност.

6-Б, 7- керван, карта, 8- са имената, 9-Б, 10-А, 11-Г, 12- Всеки опитал този плод, е останал изненадан от вкуса му.

13-Г, 14-Б, 15- А, 16- 1-В,2-Б; 17- 1-В,2-А; 18-В, 19-А, 20-Б, 21-Б, 22-В, 23-Моканина, 24- дете мое,/ рожбо,/дъще – Обръщение на възрастен човек към дете.

                                                                                       

@bgmateriali.com

Изтеглиsave