Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ВХОДНО НИВО

 

          Прочетете текста и изпълнете задачите след него.

          Напекло топлото мартенско слънце. Закапали весело капчуците.
          Стопанинът грабнал ножицата и се провикнал към косето:
          – Хайде, Косе Босе, тръгвай с мене да подрежем лозите!
          – Не мога – отвърнало косето, – защото си имам работа: гнездо вия.
          Зашумял развигорът над хълмовете. Бръмнали пчелите по градините. Стопанинът нарамил мотиката и погледнал към гнездото на косето:
          – Тръгвай, косе, с мене – да прекопаем лозето.
          – Дума да не става! – отвърнало косето. – Аз тъкмо сега съм захванало да снасям яйца!
          Затрещели юнските гръмотевици. Проливни дъждове окъпали земята. Стопанинът нагърбил пръскачката и пак викнал на косето:
          – Косе Босе! Хайде да пръскаме, че маната може да изгори гроздето.
          – Върви сам! Не виждаш ли, че аз тука пиленца мътя! – отвърнало косето и притихнало в гнездото.
          Гъсти буренаци заглушили лозите. Стопанинът попитал косето:
          – Няма ли, косенце, да дойдеш с мене – да оплевим лозето?
          – Няма! – отвърнало косето. – Сега пък ще уча пиленцата си да хвърчат.
          Настъпила есента. Стопанинът подкарал колата към лозето.
          – Къде си, Косе Босе? – провикнал се той.
          – Тук! – изчуруликало косето.
          – Хайде да берем грозде!
         – Ида! – пръпнало косето. – Почакай само да повикам пиленцата си. Всички ще берем! 
         Но лозарят му казал:
          – Почакай, косе, почакай ти сега. Който не е работил, не трябва и да яде.
                                                                         Из народна приказка

1. Посочете две неща, които лозарят предлага на косето да направят заедно.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

2. Какво прави косето, когато идва време да се плеви гроздето?
      A) учи пиленцата да летят
      Б) свива гнездо
      B) мъти пиленца

3. Кое качество НЕ се отнася до характера на косето?
      Косето е:
      A) мързеливо
      Б) хитро
      B) работливо

4. Бихте ли искали да имате за приятел човек като лозаря?
    Посочете две причини, за да подкрепите отговора си.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

5. Защо в края на приказката косето изразява готовност да тръгне с лозаря? Запишете отговора.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

6. През кой сезон лозарят отива да бере гроздето?
      A) през пролетта
      Б) през есента
      B) през зимата

7. Кой герой изрича поуката от приказката? Препишете тази част от текста, в която се съдържа поуката.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

8. Открийте и запишете умалителна форма на думата „косе“.
………………………………………………………………………………………………….............................................

9. В оцветената част на текста открийте форма на глагол в 1 л. мн.ч. бъд.вр.
………………………………………………………………………………………………….............................................

10. Какво се изразява с изречението от текста „Върви сам!“?
      A) молба
      Б) заповед
      B) въпрос

11. Просто или сложно е изречението: „Стопанинът нагърбил пръскачката и пак викнал на косето“? Запишете верния отговор.
………………………………………………………………………………………………….............................................

12. В кой ред изречението е сложно?
      A) Грамадните букаци край дома натежаха от кита и придобиха чудовищни форми.
      Б) Като че ли от небето се спущаха безкрайни ефирно леки завеси.
      B) Една вечер планината се забули от снежните мушички.

13. В кое изречение са употребени синоними?
      A) На небето силно блестеше ясното слънце.
      Б) Учениците влязоха в стаята радостни и щастливи.
      B) Снегът изпълни въздуха с леко шумолене.

14. Колко съществителни имена има в изречението: Първият сняг падна твърде рано.
      A) едно
      Б) две
      B) три

 

 

 

 

 

 


Отговори:
1. Примерен отговор: да плевят и да пръскат лозето; да прекопаят и да подрежат лозето...; 
2-А; 3-В; 
4. Възможни отговори: лозарят е търпелив; лозарят е работлив и грижовен стопанин; лозарят е мъдър (в края на приказката).; 
5. Възможни отговори: Защото иска да нахрани пиленцата си, без да се налага да работи; защото косето е гладно; защото ще яде, без да работи.; 
6-Б; 
7. Поуката се съдържа в края на приказката, в думите на стопанина: „Който не е работил, не трябва и да яде“.; 
8. Верен отговор: косенце; 
9. Верен отговор: ще берем; 
10-Б; 
11. Верен отговор: изречението е сложно.; 
12-А; 13-Б; 14

@bgmateriali.com

Изтеглиsave