Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 3

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ВХОДНО НИВО

 

Диктовка (чете се от учителя в началото на контролната работа)

          Падаше мразовита нощ. Тайнствената гемия пътуваше безшумно по укротените вълни. На кормилото дежуреше пират на неопределена възраст. Той бе вперил поглед в чувствителния компас. Край палубата прелитаха с писък чайки и гларуси.
          Най-после се показаха очертанията на далечния град, наричан Зеленият изумруд, чиито съкровища бяха несметни.

В коя от думите има правописна грешка (задачи 1 – 6)?

1.
      А) далечен
      Б) патека
      В) мълча
      Г) гадая

2.
      А) убида
      Б) упреквам
      В) умножавам
      Г) умора

3.
      А) синът
      Б) крилат
      В) човекът
      Г) мъжат

4.
      А) град
      Б) глад
      В) млад
      Г) оцед

5.
      А) глухарче
      Б) другар
      В) смотен
      Г) изморен

6.
      А) потоп
      Б) чорап
      В) сироп
      Г) корап

7. Коя от думите е съществително име?
      А) цвете
      Б) цветен
      В) оцветявам
      Г) цветно

8. Коя от думите е прилагателно име?
      А) украсявам
      Б) красота
      В) красив
      Г) красавица

9. Коя от думите е глагол?
      А) бегач
      Б) бягане
      В) беглец
      Г) бягам

10. Коя от думите е числително редно име?
      А) първенец
      Б) първи
      В) първенство
      Г) един

11. В кое от изреченията думата бързо е наречие?
      А) Това дете е бързо.
      Б) То тича бързо.
      В) В гората шумоли бързо поточе.
      Г) Той има най-бързото куче.

12. Коя от думите НЕ е синоним на останалите?
      А) храбър
      Б) смел
      В) добър
      Г) безстрашен

13. Коя от думите е без представка?
      А) слънце
      Б) сграда
      В) свързвам
      Г) сбор

14. Коя от думите е без наставка?
      А) бързовар
      Б) комар
      В) млекар
      Г) гайдар

15. В кой ред глаголът пея е в минало свършено време?
      А) пея
      Б) ще пея
      В) пях
      Г) пеех

16. В кой ред глаголът играя е в минало несвършено време?
      А) играят
      Б) ще играя
      В) играх
      Г) играех

17. Подчертай сказуемите и подлозите във всяко от изреченията.
      Слънцето се усмихна приветливо.
      Вятърът разроши косата на детето.
      Момичетата набраха цветя от поляната.
      В гората се чуваха гласовете на децата.

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. Б), 2. А), 3. Г), 4. Г), 5. В), 6. Г), 7. А), 8. В), 9. Г), 10. Б), 11. Б), 12. В), 13. А), 14. Б), 15. В), 16. Г) 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave