Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

Вариант № 2

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 11 клас
ВХОДНО НИВО

 

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка?          1 т.
      А) голям, големи, голямо 
      Б) стоял, стояли, стояла 
      В) посят, посята, посяти 
      Г) спрях, спряна, спрени 

2. В кой ред всички думи са написани правилно?           1 т.
      А) единствено, именно, финна 
      Б) лунна, свещено, посланник 
      В) постепено, естественно, ранна 
      Г) избраник, тържествено, конна 

3. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната правописна грешка?             1 т.
      Средновековен водопровод (А), който (Б) е захранвал царския дворец на втората българска столица, беше открит на централна улица във Велики Преслав (В) при изкопни работи по обновяването на водния цикал (Г) на града, съобщи за БТА директорът на Археологическия музей в града Пламен Славов. 

4. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?             1 т.
      А) Поклониците се нижат нагоре като мравки и често на разпоредителите им се налага да спират тълпите от хора и да въдворяват ред. 
      Б) От руините на храма били вземани статуй за украса на дворци, а местните селяни използвали камъка за строежи по селата. 
      В) Пътуването с боен индийски джип едва ли може да се определи като комфортно, защото всяка неравност по пътя истрелва главите ни в металния таван. 
      Г) Троловете са свръхестествени огромни каменни същества с очи от диаманти, за които се смята, че обикновено са враждебно настроени към хората. 

5. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?            1 т.
      А) Най-ранните заселници по островите в Южната част на Тихия океан са полинезийците. 
      Б) Австралия и Нова зеландия започват да се колонизират от европейците в края на 18. век. 
      В) Стратегическото положение прави Обединените арабски емирства важен пункт за транспорта на петрол. 
      Г) Водата на Червено Море е кристално чиста, защото в него не се влива нито една река. 

6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?             1 т.
      Завърши четвъртата (А) археологическа експедиция в района на средногорския (Б) връх Кози грамади в землището на село Старосел, Хисарско, чийто (В) инициатор е Националния (Г) исторически музей. 

7. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?             1 т.
      А) Той никога не е пишел толкова старателно и никога не е имал такива резултати. 
      Б) Ако те бяха мислели по този начин, нямаше да се стигне до такава развръзка. 
      В) Те учели по цял ден, защото от подготовката им зависела реализацията им. 
      Г) Ако биха можели да върнат времето назад, нямаше да повторят тази грешка.

8. В кое от изреченията е допусната граматична грешка?             1 т.
      А) Успешното въстание и последвалото добро управление на първите двама Асеневци върнало България на политическата карта на Европа. 
      Б) Победоносните битки срещу Византия допринесли за разширяването на територията на новоосвободилата се държава, съответно и за стабилизирането ѝ. 
      В) Управлението на двамата първи Асеневци поставило стабилни основи за динамичното развитие на България. 
      Г) Успешната политика на двамата Асеневци била продължена и от по-малкият им брат Калоян (1197 – 1207). 

9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?           1 т.
      А) Последните открития на връх Кози грамади потвърждават, че там е търсената столица на одрисите древно тракийско племе, живяло по днешните български земи. 
      Б) Много се гордеем с находката на връх Кози грамади, която затвърди голямото откритие, че светилището е второто по ранг. 
      В) Вече със сигурност може да говорим, че сме намерили дълго търсената – вече 130 години, столица на одрисите. 
      Г) Това е комплекс, какъвто рядко се среща – имаме административната част на агломерацията, светилището и гробището при изхода на крепостта. 

10. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?            1 т.
      А) България продължила военните и действия срещу Византия, като цар Калоян се постарал да организира силна анти-византийска коалиция. 
      Б) Една от първите задачи на новия български владетел, възкачил се на престола била да се справи със силната болярска опозиция в Търново, която погубила и двамата му братя. 
      В) Калоян трябвало да прекъсне опасната тенденция, все повече аристократи да се отцепват от българската територия. 
      Г) Под предлог, че българите завзели Белград и Браничево нелегитимно унгарците си върнали тези области през 1202 г. 

Прочетете текстовете и изпълнете задачи 11 – 20. 

      Текст 1 
      Делегация на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент посети България в периода 20 – 22 януари и даде специална пресконференция по темата за ситуацията на търсещите убежище лица и бежанците, пристигащи най-вече от Сирия. Основна цел на визитата на делегацията бе Европейският парламент да се запознае със ситуацията на сирийските бежанци в България и да установи дали тя отговаря на установените европейски стандарти. В тази връзка членовете на Парламента посетиха центровете във Военна рампа, Харманли и Пъстрогор. 
      Оценките, направени по време на посещението, ще бъдат включени в доклад на парламентарната комисия, който би трябвало да бъде обсъден на пленарно заседание до края на настоящия мандат на ЕП. Като последваща мярка членовете на Парламента ще проведат политически дебат с Европейската комисия с цел намиране на подходящи инструменти за гарантиране на солидарността и поделяне на отговорността от всички държави членки.
      Делегацията даде като цяло положителна оценка на административния капацитет на България. Според направените заключения въпреки засиления поток на бежанци обработката на молбите за предоставяне на статут не отнема повече време, отколкото в някои други държави членки. В свое изявление пред медиите председателят на делегацията посочи, че българската полиция полага максимални усилия, за да ограничи случаите на трафик на хора и да разграничи бежанците от други нелегални имигранти с криминално минало. Като част от направените заключения бе посочено, че към настоящия момент някои от дейностите, свързани с приема на бежанци, се извършват от международни и неправителствени организации. 
      Председателят на делегацията посочи, че лицата, пристигащи от Сирия в търсене на международна закрила, са предизвикателство за целия Европейски съюз. По последни данни 700 000 сирийци се намират на турска територия и същият брой – в Ливан, а 6 милиона са вътрешно преселени заради войната. Във връзка с това се налага изводът, че ако притокът на хора към границите на Съюза достигне подобни размери, ЕС ще трябва да преосмисли политиката си за убежище. В контекста на бежанския проблем делегацията засегна и темата за приемането на България в шенгенското пространство. Членовете на Комисията подчертаха необходимостта от диалог с българските власти за критериите, на които България трябва да отговори, и съчетаването им с адекватното предоставяне на международна закрила. Освен фактическите заключения представителите на Европейския парламент формулираха и политическо послание, напомняйки, че солидарността към нуждаещите се е основна европейска ценност и не бива страните, подложени на силен имиграционен натиск, сами да поемат тежестта на бежанския поток. 

      Текст 2 
      Чл. 9. (Изм. ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, принуден да напусне или да остане извън държавата си по произход, тъй като в тази държава е изложен на реална опасност от тежки посегателства, като: 
      1. смъртно наказание или екзекуция; 
      2. изтезание или нечовешко или унизително отнасяне, или наказание; 
      3. тежки и лични заплахи срещу живота или личността му като гражданско лице поради насилие в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт. 
      (2) Тежките посегателства могат да възникнат от действия или бездействия на държавен орган или организация, на която държавата не може или не желае ефективно да противодейства. 
      (3) Реалната опасност от тежки посегателства може да се основава на събития, настъпили, след като чужденецът е напуснал държавата си по произход, или на дейност, извършена от него след отпътуването му, освен ако тя е извършена единствено с цел чужденецът да получи закрила по този закон. 
      (4) Закрилата може да се осъществява, когато държавен орган или организация, която контролира държавата или значителна част от нейната територия, вземе мерки срещу преследването и чужденецът има достъп до тази закрила. 
      (5) Хуманитарен статут може да не се предостави, когато в една част на държавата по произход не съществува реален риск чужденецът да понесе тежки посегателства, при което той може безпрепятствено и трайно да се ползва от ефективна закрила там. 
      (6) Хуманитарен статут се предоставя и на съпруга на чужденец с предоставен хуманитарен статут и на техните малолетни и непълнолетни, невстъпили в брак, деца, доколкото това е съвместимо с личния им статус или не са налице обстоятелства по чл. 12, ал. 2. 
                                                                        Из „Закон за убежището и бежанците“

11. Целта на текст 1 е:            1 т.
      А) да въздейства емоционално 
      Б) да забавлява 
      В) да информира 
      Г) да убеждава 

12. Кое от посочените твърдения е вярно за текст 1?           1 т.
      А) Има регулираща функция. 
      Б) Не допуска субективно възприемане. 
      В) Предназначен е за широк кръг от хора. 
      Г) Представлява законов текст. 

13. Запишете какво означава абревиатурата ЕП, използвана в текст 1.          1 т.
.......................................................................................................................................

14. Кое от посочените твърдения е вярно за текст 2?            1 т.
      А) Съдържа оценъчна лексика. 
      Б) Изразява субективното мнение на автора. 
      В) Носи белезите на медиен текст. 
      Г) Има нормативен характер. 

15. Кое от посочените твърдения е вярно според текст 2?          1 т.
      А) Хуманитарен статут се предоставя на всеки чужденец, който желае това. 
      Б) Хуманитарен статут се предоставя на чужденци, заплашени от смъртно наказание или екзекуция в държавата си по произход. 
      В) Хуманитарен статут задължително се предоставя дори ако в една част на държавата по произход не съществува реален риск чужденецът да понесе тежки посегателства. 
      Г) Хуманитарен статут се предоставя на съпруга на чужденец с предоставен хуманитарен статут само в изключителни случаи. 

16. Кое от посочените твърдения е вярно за текст 2?             1 т.
      А) Изразява субективна гледна точка по темата. 
      Б) Представя информация по темата, без да изразява лично мнение. 
      В) Темата е представена подчертано емоционално. 
      Г) Представя размисли по актуален социален проблем. 

17. Кой от изброените съдържателни елементи НЕ е налице в текст 1?             1 т.
      А) факти 
      Б) оценки 
      В) точни данни 
      Г) разсъждения 

18. В кой ред срещу съответната дума НЕ е посочено значението, с което е използвана в текст 1?             1 т.
      А) капацитет – способност 
      Б) медии – средства за масово осведомяване 
      В) изявление – публично изказване 
      Г) визита – официално посещение

19. Запишете буквите пред онези от изреченията, които представят факти, включени в някой от двата текста.              4 т.
      А) В България обработката на молбите за предоставяне на статут на бежанци не отнема повече време, отколкото в някои други държави членки. 
      Б) Статут на бежанци не могат да придобият граждани на държави, които не се намират на територията на Европа. 
      В) Българската полиция се стреми да ограничи случаите на трафик на хора и да разграничи бежанците от други нелегални имигранти с криминално минало. 
      Г) Лицата, пристигащи от Сирия в търсене на международна закрила, са предизвикателство само за няколко държави членки на Европейския съюз. 
      Д) Ако притокът на хора към границите на Съюза намалее, ЕС ще трябва да преосмисли политиката си за убежище.
      Е) Преди да придобият статут на бежанци, гражданите на чужди държави задължително пребивават в специални лагери. 
      Ж) По последни данни повече от половин милион сирийци се намират на турска територия и същия брой – в Ливан, а 6 милиона са вътрешно преселени заради войната. 
      З) Солидарността към нуждаещите се е основна европейска ценност и не бива страните, подложени на силен имиграционен натиск, сами да поемат тежестта на бежанския поток. 

20. Напишете коя е общата тема за трите текста.          1 т.
.......................................................................................................................................

21. Формулирайте своя теза по темата, обща за трите текста, в рамките на 3 – 4 изречения.           4 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

22. Напишете резюме на съдържанието на текст 1.             4 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

23. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите и го запишете срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори.             4 т.
      Цар Калоян използвал ловко (А) ............................... си с папа Инокентий III, за да разреши спора с унгарците, като след намесата на папата те се отказали от (Б) ................................. си към България. Трябва да се отбележи също така, че унията с Римската църква имала изцяло политически характер и с нищо не променила източноправославното вероизповедание на българския народ. Ето защо може да се каже, че контактите и последвалата уния на цар Калоян с Рим са един от най-успешните (В) ......................................... по време на управлението му. Освен че спечелил международно (Г) ................................................ за страната, той не нарушил традициите на източноправославните българи. 

      А) влиянието, контактите, приятелството 
      Б) претенциите, желанията, амбициите 
      В) заслуги, ходове, постижения 
      Г) влияние, одобрение, признание 

24. Препишете изреченията с правилните форми на думите в скоби.               10 т.

      А) бройна форма или форма за множествено число 
      Журито избра трима (кандидат), които ще представят по два свои (текст), презентирани в предишните два (кръг).
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
      Б) местоимение 
      Вече е ясно (кой) ще класират за следващия кръг, но не се знае дали в програмата ще участва (някой) от нашия отбор. 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
      В) членувана форма 
      (Най-популярен) състезател е (първи) български спортист, носител на отличие от (турнир). 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
      Г) форма за учтивост 
Госпожо, надявам се, че сте (успял) да се запознаете с документите и вече сте (готов) с решението си. 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

25. В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете го, като ги поставите.        5 т.
      Пред цар Калоян изникнал нов проблем той трябвало да се справи с появилата се на мястото на Византия Латинска империя. В началото на XIII век бил организиран Четвъртият кръстоносен поход чиято цел била навлизане в Светите земи през Египет. Венецианците обаче взели контрол над похода и го отклонили към Константинопол а войските предвождани от Балдуин Фландърски и Бонифаций Монфератски превзели византийската столица и сложили край на Империята.

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-В, 2-Г, 3-Г, 4-Г, 5-В, 6-Г, 7-В, 8-А, 9-А, 10-А, 11-В, 12-В 
13 – Европейски парламент 
14-Г, 15-Б, 16-Б, 17-Г, 18-А, 19- А, В, Ж, З
20 - Статутът на бежанците
21 – Текст
22 – Текст 
23 – А) приятелството, Б) претенциите, В) ходове, Г) признание
24 – А) кандидати, текста, кръга Б) кого, някой В) най-популярният, първият, турнира, заключителния, последния Г) успели, готова
25 – Пред цар Калоян изникнал нов проблем – той трябвало да се справи с появилата се на мястото на Византия Латинска империя. В началото на XIII век бил организиран Четвъртият кръстоносен поход, чиято цел била навлизане в Светите земи през Египет. Венецианците обаче взели контрол над похода и го отклонили към Константинопол, а войските, предвождани от Балдуин Фландърски и Бонифаций Монфератски, превзели византийската столица и сложили край на Империята. 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave