ТЕСТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас

(входно ниво)

 

1. Прочетете текста. Редактирайте стилистичните грешки в първото изречение.
От гърнето едно съвсем мъничко просено зрънце се търкулна, затича се по масата и спря на единия край на масата.
- Какво е това? - попита царят.
- Орех, царю честити! - отвърна веднага лъжецът, защото не му се вярваше, че за такова мъничко зрънце ще получи сто крини жълтици.
- Орех ли? - извика царят и скочи от стола си.
- Не, ябълка! - поправи се лъжецът, като си помисли, че и орехът не е достатъчно голям за богатата награда, която ще получи.
- Каква ябълка?! - каза царят. - Я погледни по-добре!
- Ех, че съм глупак! - засмя се лъжецът. - Вярно е, че туй не е ни то орех, нито ябълка, а тиква. И то каква тиква! По-хубава и по-голяма от нея не съм виждал през целия си живот!
Тогава царят не каза нищо. Той отиде в дъното на спалнята и плесна три пъти с ръце. Изведнъж се разтвориха девет врати. През всяка врата излязоха много царедворци и войници.

Из „Приказка за лъжата" от Светослав МИНКОВ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Заградете с кръгче буквата пред верния отговор.

2. Първото изречение се нуждае от редактиране чрез:
а) съкращаване и заместване;
б) прибавяне и разместване;
в) разместване и заместване.

3. Стилът на текста е:
а) художествен;
б) научен;
в) разговорен.

4. Откъсът е от:
а) народна приказка;
б) авторизирана приказка;
в) авторска приказка.

5. Кои от изброените части на речта са неизменяеми?
а) същ. име, прилаг. име;
б) предлог, наречие;
в) глагол, числително име.

6. Колко са предлозите в последния абзац?
а) 6;                              б) 5;                                    в) 4.

7. Колко и от кой вид са числителните имена в последния абзац?
а) 1 - числ. бройно;
б) 2 - числителни бройни;
в) 2 - числителни редни.

8. На кой ред са написани само числителни редни?
а) петото, двете, седми, осем;
б) вторият, стотен, петнадесети, деветата;
в) девет, петте, двадесет и четири, тримата.

9. На кой ред са написани въпросите, с които откриваме наречията?
а) Кога? Къде? Как? Колко?
б) Чий? Чия? Чие? Чии?
в) Какъв? Каква? Какво? Какви? 

10. На кой ред всички думи са наречия?
а) вляво, нагоре, вчера, много, умното;
б) бяло, утре, бавно, наоколо;
в) отначало, тук, непрекъснато, добре.

11. Колко са наречията в последния абзац?
          а) 3;                 б)4;                          в) 5.

12. Колко са степенуваните наречия в целия текст?
                 а) 0;                    б) 1;                    в) 3.

13. Кое изречение е сложно?
а) което е много дълго;
б) което съдържа два и повече подлога;
в) което съдържа две и повече сказуеми.

14. Последният абзац на текста е съставен от:
а) едно сложно и три прости изречения;
б) две прости и две сложни изречения;
в) четири прости изречения.

15. Когато определяме и подчертаваме частите на изречението, ние правим:
а) морфемен разбор;
б) морфологичен разбор;
в) синтактичен разбор.

16. Второстепенните части на изречението са:
а) подлог, сказуемо, определение;
б) определение, допълнение, обстоятелствено пояснение;
в) сказуемо, допълнение, обет. пояснение.

17. Кои морфеми имат словообразуваща функция (с тях се образуват нови думи)?
а) представка и корен;
б) представка и наставка;
в) окончание и определителен член.

18. На кой ред е допусната грешка при морфемния разбор на думите: царят, разтвориха, лъжецът, жълтици?   

  предст. корен наставка окончание опр. чл.
а) - ЦАР - - ЯТ
б) РАЗ ТВОР И ХА  
в) - ЛЪЖ Е Ц ЪТ
г) - ЖЪЛТ ИЦИ    

 


ОТГОВОРИ:

1. От гърнето се търкулна едно съвсем мъничко просено зрънце, затича се по масата и спря на единия й край. 
2. в); 3. а); 4. в); 5. б); 
6. в) в, на, с, през; 
7. б) три, девет; 
8. б)
9. а)
10. в); думите „умното" и „бяло" не са наречия, а прилаг. имена. 
11. а) тогава, изведнъж, много; 
12. б) по-добре; 
13. в); 14. а); 15. в); 16. б);  
17. б) Представката и наставката имат словообразуваща функция. Коренът е неизменяемата основна част на думата и по него разпознаваме група сродни думи. Окончанието и определителният член променят формата на думата.
18. в) предст. корен наставка окончание опр. чл.

  предст. корен наставка окончание опр. чл.
в) - ЛЪЖ ЕЦ - ЪТ

@bgmateriali.com

Изтеглиsave