ТЕСТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас

(входно ниво)

Прочетете текста:
Но Страният човек не одговаряше, само си бършише носъ с гуляма кърпа и потсмърчаше. В този мумент отнеиде се чуха тихи глъсчета.
Странният човек вдигна глава. Вече не подсмърчаше
- Търпение!- каза той. - Още половин минутка.
- С кого говориш? - попита Росето.
- С лунните лъчи. Нямат търпение да влязат в стаята.
И в този миг тюлените завеси заблестяха и холът се обля в светлина. И един след друг се появиха три лъча в сребърни дрехи.
- Нека аз! - каза първият и подаде ръка на Росето.
- Ах, колко!... - каза възторжено вторият. Навярно искаше да каже „колко е хубаво“, но от възторг не довърши.
Ама вие чак от Луната ли сте дошли?
попита Росето,
Като нищо! изпъчи гърди третият. Ти как се казваш?
Росица Спасова Петкова. А вие?
Трите лъча тихичко се засмяха.

Из „В лунната стая" от Валери Петров

1. Поправете правописните грешки в първите две изречения.

2. В подчертаните изречения поставете пропуснатите големи тирета, за да отделите пряката от авторовата реч.

3. Кое правописно правило не е нарушено в първите две изречения?
а) правопис на прилагателни имена, които в м. р., ед. ч. завършват на -НЕН;
б) правопис на думи с представки;
в) правопис на думи с й;
г) правопис на звучни съгласни в края на думите;
д) правопис на гласни звукове в неударена сричка.

4. Колко думи в първото изречение съдържат меки съгласни?
                 а) 0;                б) 1;                      в) 2.

5. На кой ред всички думи съдържат меки съгласни?
а) лято, бельо, парфюм;
б) юнак, Петльо, бюфет;
в) миньор, майор, земя.

6. Колко думи от второто изречение съдържат само широки гласни?
              а) 1 ;               б) 2;                 в) 3.

7. На кой ред думите са синоними?
а) лунните, лунен;
б) възторжено, възторг;
в) холът, стаята.

8. Да направим морфологичен разбор на дадено изречение означава:
а) да подчертаем подлога и сказуемото;
б) да определим всяка дума от изречението каква част на речта е и нейните граматически характеристики (род, число, лице, време...);
в) да извадим всички съществителни имена.

9. На кой ред е допусната грешка при морфологичния разбор на думите от последното изречение?
а) трите - числително бройно, мн. ч., членувано;
б) лъча - същ. нар., м. р., ед. ч., членувано;
в) тихичко - наречие за начин;
г) се засмяха - глагол, 3 л., мн. ч., сег. вр.

10. Колко са личните местоимения, употребени в разговора между Росето и лунните лъчи?
                а) 3;                    б) 4;                    в) 5.

11. Прочетете текста. Поправете правописните грешки в първия и последния абзац.
Императора едва дишаше. На гърдите си той чустваше страшна тежес. Нещастния владетел разтвори очи и видя, че варху него седи самата Смърт. (...)
- Музика! Музика! - викаше императорът. 
- Мило, златно славейче, моля ти се, попей ми сега!(...)
Но птицата мълчеше, защото не беше курдисана, а иначе тя не можеше да пее. Смъртта продължаваше да гледа императора с големите си очни кухини и наоколо беше тихо, страшно тихо.
Изведнъш зат прозореца се разнесе чудна песен. Това беше истинският жиф славей. Той бе чул за болеста на императора и бе дошъл да го утеши и ободри с песента си.

Из „Славеят" от X. Кр. Андерсен

12. Колко са правописните грешки в първия абзац?
                  а) 3;                      б) 4;                   в) 5.

13. Колко са правописните грешки в последния абзац?
                  а) 3;                       б) 4;                    в) 5.

14. Кое изречение е сложно?
а) Изречение, което е съставено от много думи.
б) Изречение, което съдържа две и повече сказуеми.
в) Изречение, което съдържа повече от един подлог.

15. Какви са по състав изреченията от последния абзац?
а) и трите са прости;
б) първото е просто, а другите две са сложни;
в) първите две са прости, а третото е сложно.

16. От колко прости изречения е съста-вено последното изречение от последния абзац?
                   а) 2;                      б) 3;                       в) 4.

17. Да направим синтактичен разбор на изречение означава:
а) Да подчертаем частите на изречението (подлог, сказуемо, определение, допълнение, обстоятелствено пояснение).
б) Да подчертаем главните части на изречението.
в) Да определим граматическите признаци на всяка дума в изречението.

18. Кои морфеми са формообразуващи?
а) корен, наставка;
б) представка, корен;
в) окончание, определителен член.

19. На кой ред е показан правилен морфемен разбор на думата ИСТИНСКИЯТ?
       предст.       корен       наст.       ок.       опр. чл.
а)        -               истин        ски           -           ят;
б)        -               истин        ск            и           ят;
в)      ИС             тин            ск            и           ят.

20. Кои думи са сложни?
а) тези, които съдържат по два корена;
б) тези, които съдържат по две представки;
в) дългите думи.

21. На кой ред всички думи са сложни?
а) кръстопът, воденичарят, самолет;
б) белобрад, водопад, бръснарница;
в) Мирослав, самолет, златожълта.

 

 


ОТГОВОРИ:
1. Но СтранНият човек не оТговаряше, само си бършЕше носА с гОляма кърпа и поДсмърчаше. В този мОмент отнеЙде се чуха тихи глАсчета.;
2. - Ама вие чак от Луната ли сте дошли? - попита Росето.
- Като нищо! - изпъчи гърди третият. - Ти как се казваш?
- Росица Спасова Петкова. А вие?;
3. г; 
4. в); отговаРяше, гоЛяма; 
5. а); Всички съгласни, след които стоят „ю" или „я" или буквосъчетанието „ьо", са меки.; 
6. в); мОмЕнт, ОтнЕйде; широки гласни - а, о, е; тесни гласни - ъ, у, и; 
7. в); В а) думата „лунните" е форма на прилагателното име лунен. В б) думите са сродни.; 
8. б); 
9. г); Глаголът е в мин. св. вр.; 
10. б) аз, вие, ти, вие; 
11. императорЪТ (Членува се с пълен член, защото е подлог в изречението.), чуВстваше, тежесТ, нещастниЯТ (Прилагателното име е определение на подлога, затова се членува с пълен член.) вЪрху; изведнъЖ, заД, жиВ, болесТТа; 
12. в); 
13. б); 14. б); 15. в); 
16. в) (защото изречението съдържа четири сказуеми - бе чул, бе дошъл, да утеши, ободри); 
17. а); 18. в); 19.б); 20. а); 
21. в); В „а" думата „воденичарят" не е сложна, а в „б" - думата „бръснарница".

@bgmateriali.com

Изтеглиsave