Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ВХОДНО НИВО

 

 

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 7. включително.
          Помня, че много се изплаших, размахах ужасно криле и се залових на първата клонка. Дълго време ми тупаше сърцето на клонката, докато се успокоя. А баща ми пет пари не даваше, че ни е страх, ами хващаше едно по едно врабчетата и ги хвърляше от гнездото. Те пищяха и хвърчаха и нито едно не се уби, макар и всички да изпопадаха на земята.
                                                                                         Й. Радичков, „Ние, врабчетата“

1. Видът на текста е:        1 т.
      А) описание
      Б) повествование
      В) разсъждение

2. Кой израз е синонимен на подчертания в текста?         1 т. 
      А) много е стиснат
      Б) няма да плати
      В) не го е грижа

3. Колко наречия има в първото изречение от текста?        1 т. 
      А) едно    
      Б) две    
      В) три

4. Какви глаголни времена са използвани в текста?        1 т. 
      А) само минали времена
      Б) сегашно и минало време
      В) сегашно, бъдеще и минало време

5. Определете като части на речта думите, изписани с по-тъмен шрифт, и запишете граматичните им признаци (род, число, членуване; лице, число, време).        6 т.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

6. Подчертайте главните части в изречението:        3 т.
      Дълго време ми тупаше сърцето на клонката, докато се успокоя.

7. Отговорете с две-три изречения на въпроса „Защо според вас бащата изхвърля врабчетата от гнездото?“.     4 т.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

8. На кой ред всички съществителни имена имат наставки?          1 т. 
      А) сънища, лекари, учебници
      Б) книжка, борец, честност
      В) тишина, столове, сватба

9. На кой ред всички числителни имена са написани правилно?    1 т. 
      А) шестотин, два милиона, четири
      Б) седемдесетте, единайсет, деветдесет и три
      В) петстотин, три милярда, дванайсет

10. В кое изречение НЯМА наречие?    1 т.
      А) Огледах се притеснено наоколо.
      Б) Прибрах се рано вкъщи.
      В) Тръгвам след пет минути.

11. В кое изречение глаголът е в преносно значение?        1 т. 
      А) Огънят се разгаряше бавно.
      Б) Светла сияеше от щастие.
      В) Той едва повдигна тежкия товар.

12. В коя дума НЯМА правописна грешка?    1 т. 
      А) порасна
      Б) расписание
      В) подпишът

13. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?         1 т. 
      А) Ани се грижи за две-годишното си братче.
      Б) Най-много харесвам светлолилавата ти рокля.
      В) Тринайсетата задача ме затрудни.

14. В кое изречение е изпусната запетая?    1 т.
      А) Навън гърмеше много силно и аз се притесних. 
      Б) Утре ще направя сладкиш или ще изпека баница. 
      В) Закъснях за училище защото се успах.

15. В кое изречение НЕ e допусната пунктуационна грешка?         1 т. 
      А) Петре веднага си вдигни чантата от пода!
      Б) Слънцето залезе, и над гората се спусна мрак.
      В) Утре ще му кажа, че е спечелил състезанието. 

16. На мястото на многоточията поставете правилния определителен член.         7 т.
      В кра..... на път..... се извисяваше огромни..... дъб. Ударих се и си счупих нокът..... .
      Пожарникар….. изгаси пожар….. .
      Огънят се разгоря в пещ….. .

 

 

             Брой точки: ……………    Оценка: ………………………………. Проверил: ……………………………    

 

 

 

 

 

 

 

 

Верни отговори
1. Б; 2. В; 3. Б; 4. Б; 5. помня – глагол, 1 л. ед.ч., сег. вр; първата – числ. редно, ж.р. ед.ч., членувано; врабчетата – същ. нар., ср.р. мн.ч., членувано; 6. подлог – сърцето; сказуеми – тупаше, се успокоя; 7. Приемливи са отговори, които съдържат следните ключови изрази: за да се научат да летят, да преодолеят страха си, да бъдат самостоятелни, да не разчитат за всичко на родителите си и др. подобни (2 т. за смисъл, 1 т. за отговор с цели изречения, 1 т. за правопис); 8. Б; 9. Б; 10. В; 11. Б; 12. А; 13. А; 14. В; 15. В; 16. края, пътя, огромният, нокътя, пожарникарят, пожара, пещта.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave