ТЕСТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
(входно ниво)

 

Прочетете откъса от приказката „Приключенията на Лукчо" от Джани Родари и отговорете на въпросите.
В зоологическата градина цареше пълна тишина.
Пазачът спеше при Слона с глава върху хобота му. Той хъркаше дълбоко и не се пробуди, когато Лукчо и Мечока почукаха предпазливо на вратата.
Слона отмести внимателно главата на пазача, постави я на една купчина слама, проточи хобота си и отвори вратата.
- Влез!
Нашите герои влязоха предпазливо.
- Добър вечер, господин Слон! - каза Лукчо. - Извинявайте, че Ви безпокоим в този късен час.
- О, нищо, нищо - отговори Слона, - още не съм заспал. Мъчех се да разбера какво ли сънува моят пазач. Винаги се опитвам да отгатвам сънищата му. По тях може да се познае дали един човек е лош, или добър.
Слона беше стар индийски философ и мислите му бяха винаги доста заплетени.

1. Какво е предназначението на текста?
а) да опише животните в зоологическата градина;
б) да опише Лукчо и Мечока;
в) да представи Слона.

2. Какъв е видът на текста по цел на общуване?
а) художествен;
б) научен;
в) официално-делови.

3. Кое твърдение според текста е вярно?
а) Лукчо не е вежлив.
б) Слона не е доволен, че е събуден.
в) Пазачът не се събужда.

4. Кои изрази са синоними в текста?
а) нашите герои - Лукчо и Мечока;
б) Слон - хобот;
в) отмести - постави.

5. Колко са простите изречения в първи, втори и трети абзац?
а) едно;
б) две;
в) три.

6. Какво е изречението в трети абзац?
а) просто разширено изречение;
б) сложно съчинено изречение;
в) сложно съставно изречение.

7. Направете синтактичен разбор на изречението:
Нашите герои влязоха предпазливо.
а) подлог, определение, сказуемо, допълнение;
б) подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелствено пояснение;
в) подлог, определение, сказуемо, обстоятелствено пояснение.

8. Къде има съчинително свързани части на простото изречение?
а) В зоологическата градина цареше пълна тишина.
б) Пазачът спеше при Слона с глава върху хобота му.
в) Лукчо и Мечока почукаха предпазливо на вратата.

9. Определете групата на сказуемото в изречението „В зоологическата градина цареше пълна тишина.“

10. Какви части на изречението включва групата на сказуемото в т. 9?
а) сказуемо, обстоятелствено пояснение, допълнение;
б) сказуемо, разширено обстоятелствено пояснение;
в) сказуемо, разширено допълнение.

11. Как е изразен подлогът във второто изречение: „Пазачът спеше при Слона с глава върху хобота му.“?
а) съществително нарицателно име;
б) съществително собствено име;
в) и с двете.

12. В кой ред има метафорична употреба на думите?
а) Черешко! - извикаха едновременно дукът и баронът.
б) Скъпи Черешко! - прибави баронът.
в) Той беше вече на градус и чувстваше прилив на нежност.

13. Кое изречение е сложно съчинено?
а) След като се почеса, Лукчо върна пис-мото на майстор Гроздан и каза:
б) - Благодаря, измислих.
в) Никой не го попита какво беше измислил.

14. Кое изречение е сложно съставно?
а) Накрая Къртицата се развълнува и извика.
б) Стига сте приказвали, господин Лукчо, говорите прекалено много.
в) Я по-добре ми кажете накъде да ровя.

15. Кое изречение е сложно съставно с подчинено допълнително изречение?
а) Най-подир господин Грах разбра, че се беше отървал благодарение на Лукчо и Къртицата.
б) Прегръщаше ги един след друг, после и двамата наведнъж, но ръцете му бяха къси и това не му се отдаде.
в) Щом се поуспокои, всички се впуснаха на път по новия тунел.

16. Кое изречение е сложно съставно с подчинено определително изречение?
a) Един придворен Лимон, който от време на време ходеше на кино, забеляза:
б) Мисля, че е време да повикаме детектив.
в) Щом е така, пратете да повикат някой детектив.

В кое изречение има допусната пунктуационна грешка? (17.-20.)

17.
а) В това време техният нов приятел се готвеше да понесе тежките упреци на Домат, на дон Мерудия, на Череша първа, на Череша втора, на барон Портокал и на дук Мандарина.
б) Знатните роднини бяха разбрали, че за да угодят на гражданите трябва да тормозят Черешко и не пропускаха случай да го правят.
в) Черешко усещаше, че една буца свива гърлото му.

18.
а) Барон Портокал, както нерядко се случва с шишковците, имаше нещо добро в дъното на сърцето си.
б) Той даже поднесе на Черешко късче от тортата, за да го утеши.
в) Късчето торта беше съвсем малко, но като се има предвид лакомията на барона тази щедрост не трябва да се подценява.

19.
а) Но когато разбраха, че Черешко няма да престане да плаче те го изпратиха да спи.
б) Ягодка направи всичко, което беше по силите й, за да утеши младия граф.
в) Момичето се развълнува толкова много, че и то се разплака.

20.
а) Лукчо се събуди посред нощ, защото му се стори, че някой чука на вратата.
б) Докато мислеше какво може да го е събудило шумът се повтори.
в) Шумът беше постоянен и глух, като че ли някой удряше с търнокоп.

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1 -в, 2-а, З-в, 4-а, 5-б, 6-б, 7-в, 8-в.
9 - „в зоологическата градина цареше“, 
10-б, 11 -а, 12-в, 1З-б, 14-в, 15-а, 16-а, 
17-6 (преди „трябва“), 
18-в (преди „тази“), 
19-а (преди „те“), 
20-б (преди „шумът“).

@bgmateriali.com

Изтеглиsave