Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
ВХОДНО НИВО

 

 

Прочетете текста и информацията в таблицата и изпълнете задачи 1. – 10.
          Китовете са необикновени бозайници, защото живеят във водата, но все пак дишат въздух. Те трябва да плуват до повърхността, за да си поемат въздух. Китовете дишат не през устата, а през широки ноздри, наричани още носови дупки. Те се намират на върха на главата на кита. Женският кит храни своето малко с мляко, което е богато на мазнини, така че то расте бързо. 
          Има около 50 вида китове, разделени в две групи. Едната група е тази на баленовите китове. Тя включва гърбатите китове, сивите китове и финвалите. Тези китове имат два надлъжни реда от 300 – 400 рогови пластини (балени), разположени напречно на небцето. Баленовите китове се хранят, като отварят широко уста и загребват цели пасажи дребни ракообразни или дребна риба заедно с огромно количество вода. След това частично затварят уста и притискат език към небцето си, изтласквайки водата встрани към балените, където плячката се отцежда.
          Другата група китове е наричана зъбати китове. Тя включва кашалоти, гринди, нарвали и косатки. Те са по-малки и имат зъби. Зъбатите китове са хищници и ловуват риба, сепии и тюлени.
          Синият кит е най-голямото животно, живяло някога на Земята. То расте до 30 метра на дължина и тежи около 160 тона, което се равнява на 20 африкански слона. 
         По https://knigomania.bg/BokReviews/9789549817614/files/animals%2094-103.pdf

Сравнителна характеристика между зъбати и баленови китове

Характеристика Зъбати китове Баленови китове
1. Хранене ехолокация, бързо чрез филтриране, бавно
2. Размер на тялото по-малък (с изключение на кашалотите)  по-голям
3. Дихателни отвори  един  два
4. Наличие на същински зъби  да, наличие на зъби не, наличие на балени
5. Орган за ехолокация яйцевиден, в предната част на лицето слаборазвит или липсва
6. Характеристика на половете При някои видове женската е по-едра. При всички видове женските са по-едри.

 Речник: *Ехолокация – процес, при който се изпраща звуков сигнал и се приема отразената вълна; служи за ориентиране и намиране на храна при някои животни – китове, делфини, прилепи и др. 

1. Кое твърдение е вярно според информацията от текста и от таблицата?       2 т.
      А) С дължината си от 30 м и тегло около 160 кг синият кит е най-голямото животно.
      Б) Всички зъбати китове са по-малки по размер в сравнение с баленовите китове.
      В) При баленовите китове женската винаги превъзхожда по размер мъжкия.
      Г) Малкото на китовете расте бързо, защото се храни с богати на мазнини ракообразни. 

2. Какво представлява последният абзац от текста?      1 т.
      А) извод от предишната подтема    
      Б) нова подтема            
      В) обобщение на цялата информация от текста 
      Г) пример, свързан с предходната подтема

3. На кой ред от таблицата се съдържа информация, допълваща съдържанието на първия абзац от текста?       1 т.
      А) на първия 
      Б) на втория  
      В) на третия 
      Г) на четвъртия

4. Кой от термините се използва в езика и с друго значение – без терминологичен смисъл?    1 т.
      А) ехолокация    
      Б) балени 
      В) ракообразни 
      Г) пасажи

5. Запишете две доказателства от текста в полза на твърдението, че китовете не са риби.     2 т.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

6. Коя дума НЕ е причастие?       1 т.
      А) надлъжни 
      Б) наричани  
      В) живяло  
      Г) разположени

7. Кое от изреченията е сложно съчинено?       2 т.
      А) Синият кит е най-голямото животно, живяло някога на Земята.
      Б) Те трябва да плуват до повърхността, за да си поемат въздух.
      В) Китовете дишат не през устата, а през широки ноздри, наричани още носови дупки.
      Г) Зъбатите китове са хищници и ловуват риба, сепии и тюлени.

8. Запишете от текста три примера за еднородни части, свързани с различни съчинителни връзки.     4 т.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

9. Запишете изречението, като преобразувате израза с деепричастие в просто изречение.      2 т.
      След това частично затварят уста и притискат език към небцето си, изтласквайки водата встрани към балените, където плячката се отцежда.     
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

10. Определете изписаните с по-тъмен шрифт думи като части на речта (уточнете и подвидовете).        8 т.
      но – ...................................................    своето – ......................................................
      което – ..............................................    разделени – ................................................
      тази – ................................................    като – ..........................................................
      или – .................................................    най – ...........................................................

11. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?       2 т.
      А) Купих си билети за концерта на певеца, който много обичам.
      Б) Затръшвайки вратата, тя притисна пръста ми.
      В) Грижа се за кучето, чиито стопани са на почивка.
      Г) Дочух нечий тихи стъпки да се прокрадват по стълбите.

12. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка?      1 т.
      А) нечетящи
      Б) невидяни 
      В) оживялия 
      Г) изпялите

13. В следния текст са допуснати 6 правописни, пунктуационни и граматични грешки. Открийте ги и ги редактирайте.       3 т.
      Скоро се разбра, че новия сложител ще бъде уволнен макар че постъпи на работа само преди седмица. Коя е причината за това – дали неговата небрежност или намалялите поръчки? Надявам се, да се намери друго разрешение на проблема.

 


             Брой точки: ……………    Оценка: ………………………………. Проверил: ……………………………

 

 

 

 

 

 

Отговори: 
1. В; 2. Б; 3. В; 4. Г; 5. дишат въздух, хранят малките си с мляко; 6. А; 7. Г; 8. не през устата, а през широки ноздри; ракообразни или дребна риба; гърбатите китове, сивите китове и финвалите; / кашалоти, гринди, нарвали и косатки; / риба, сепии и тюлени (по 1 точка за правилно посочени еднородни части и 1 точка за спазено условие да са свързани с различни връзки); 9. След това частично затварят уста и притискат език към небцето си, като изтласкват водата встрани към балените, където плячката се отцежда; 10. но – съчинителен съюз, своето – възвратно притежателно местоимение, което – относително местоимение, разделени – минало страдателно причастие, тази – показателно местоимение, като – подчинителен съюз, или – съчинителен съюз, най – частица; 11. В; 12. А; 13. Скоро се разбра, че новият служител ще бъде уволнен, макар че постъпи на работа само преди седмица. Коя е причината за това – дали неговата небрежност, или намалелите поръчки? Надявам се_ да се намери друго разрешение на проблема.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave