Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ВХОДНО НИВО

 

 

1. Свържете името на творбата с нейния автор, като срещу буквата напишете съответната цифра.        4 т.
      А) „Хубава си, моя горо“                                                         1. Иван Вазов    
      Б) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“                            2. Елин Пелин
      В) „Косачи“                                                                               3. Йордан Йовков
      Г) „Серафим“                                                                           4. Любен Каравелов

      А) ...............                Б) ...............                В) .................                Г) ...............  

2. Кое име НЕ е литературен псевдоним?        2 т.
      А) Елин Пелин
      Б) Христо Смирненски
      В) Йордан Йовков
      Г) Марк Твен

3. Запишете какъв тип характеристика на герой е направена във всеки от откъсите.       3 т.
      А. Един чудноват човек, нито селянин, нито гражданин, дрипав, окъсан, идеше към Енювото кафене и самси Еню, седнал отпред кафенето на сянка, не можеше да го познае кой е.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
      Б. – Аз съм, бай Еньо, аз. Натурален като жив... тъй да се каже...
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
      В. Лазо лежеше и мислеше. Подигравките на другарите му се забиваха като остри игли в сърцето и спираха дъха му от мъки.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

4. Посочете художествен детайл, използван в откъса, и тълкувайте неговите внушения.       2 т.
      Две-три врабчета подскачаха към Серафима и той се пазеше да не мръдне, за да могат да си вземат някоя трохичка. Една жена запърполя с полите си и влезе в кафенето, но Серафим не я погледна.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

5. Какво изразно средство са подчертаните думи и изрази? Срещу буквата запишете съответната цифра.      4 т.
      А) Съдбата рано ги излъгала, /                                        1. реторичен въпрос
      живота сграбчил ги отвред (...)    
      Б) Че всяка вечер теменужена /                                      2. олицетворение
      ти виждаш бедните деца (...)    
      В) Какво им даваш от разкоша си (...)                             3. Епитет
      Г) Ти целия скован от злоба си (...)                                 4. Метафора

      А) ...............                Б) ...............                В) .................                Г) ............... 

6. Кои са основните ценности за героите в разказа „Косачи“ на Елин Пелин?     2 т.
      А) любовта, семейството, трудът
      Б) родината, свободата, творчеството
      В) парите, имотът, успехът
      Г) здравето, благополучието, разбирателството

7. Свържете качествата с името на героя, който ги притежава. Срещу буквата запишете съответната цифра.     4 т.
      А) човечност, благородство, смелост                                      1. Хаджи Ровоама
      Б) жестокост, студенина, надменност                                     2. Огнянов
      В) деспотичност, склонност към клюкарстване,                     3. кака Гинка
           интригантство 
      Г) откровеност, смелост, дързост                                             4. Стефчов

      А) ...............                Б) ...............                В) .................                Г) ...............

8. Срещу всяка от творбите запишете нейния жанр.        3 т.
      А) „Хубава си, моя горо“ – ..........................................................................................
      Б) „Серафим“ – ...........................................................................................................
      В) „Под игото“ – ...........................................................................................................

9. В коя творба повествователят е и герой в текста?       1 т.
      А) „Серафим“ на Йордан Йовков
      Б) „Косачи“ на Елин Пелин
      В) „Автобиография“ на Бранислав Нушич
      Г) „Принцът и просякът“ на Марк Твен  

10. Кой е водещият мотив в откъса от „Отечество любезно, как хубаво си ти!“?      2 т.
          Рогачът в планините по-много те обича, 
          по-харно те познават крилатите певци, 
          но ний не видим нищо, нам нищо не ни тряба, 
          доволно е, че даваш покривката и хляба, 
          и ние в тебе, майко, ще умрем чужденци!
 

      А) за райската красота на родината
      Б) за носталгията по изгубеното отечество
      В) за отчуждаването от родината и недооценяването
      Г) за избора да се напусне родината в търсене на лично щастие

11. От коя творба е цитираният откъс?     1 т.
          ...който веднъж те погледне,
          той вечно жалее,
          че не може под твоите
          сенки да изтлее (...)

      А) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“
      Б) „Хубава си, моя горо“
      В) „Художник“
      Г) „Под игото“

12. Кое твърдение за творбите „Художник“ и „Косачи“ е вярно?        2 т.
      А) Принадлежат към един и същ жанр.
      Б) Разкриват преобразяващата сила на изкуството.
      В) Представят магията на словото.
      Г) Представят реалността като по-красива дори от фантазията.
             Брой точки: ……………    Оценка: ………………………………. Проверил: ……………………………

 

 

 

 

 

 

 

Отговори: 
1. А) – 4, Б) – 1, В) – 2, Г) – 3; 2. В; 3. А) – портретна, Б) – речева, В) – психологическа; 4. той се пазеше да не мръдне, за да могат да си вземат някоя трохичка. Детайлът от поведението на героя разкрива неговата щедрост и доброта, готовността му да споделя и малкото, което има, вниманието и грижата му към живите същества; детайлът насочва към ангелската същност на героя (приемат се и други смислени отговори); 5. А) – 2, Б) – 3, В) – 1, Г) – 4; 6. А; 7. А) – 2, Б) – 4, В) – 1, Г) – 3; 8. А) – стихотворение/елегия, Б) – разказ, В) – роман; 9. В; 10. В; 11. Б; 12. Б.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave