Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
(Входно ниво)

 

1. Разказ е:
      A) „Моето семейство и други животни“ 
      Б) „Серафим“
      B) „Малкият принц“
      Г) „Хубава си, моя горо“

2. Кой е авторът на „Косачи“?
      A) Иван Вазов
      Б) Христо Смирненски
      B) Йордан Йовков 
      Г) Елин Пелин

3. Кой герой е от „Серафим“?
      A) Лазо
      Б) кака Гинка
      B) Еньо
      Г) Стефчов

4. В кои два текста е разгърната темата за ролята на изкуството?
      A) „Радини вълнения“ и „Малкият принц“
      Б) „Косачи“ и „Художник“
      B) „Принцът и просякът“ и „Серафим“ 
      Г) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ и „География“

5. Мотивът за любовта към отечеството е общ за:
      A) „Хубава си, моя горо“ и „Представлението“
      Б) „Принцът и просякът“ и „Художник“ 
      В) „Косачи“ и „Моето семейство и други животни“
      Г) „География“ и „Серафим“

6. Защо Серафим дава спестените си пари на непознат човек?
      A) Защото е състрадателен и благороден човек.
      Б) Вярва, че скоро ще му ги върнат
      B) Няма за какво да ги похарчи.
      Г) Смята, че Господ ще го възнагради за постъпката.

7. Кой цитат е откъс от портретна характеристика?
      А) „Тя забележи с радост отсъствието на Кириака Стефчов.“
      Б) „Тогава Рада погледна и ги видя.“ 
      В) „Девойчето стоеше като заковано, но очичките му се наляха със сълзи... “
      Г) „Рада с глух глас произнесе друго име.“

8. Кой цитат НЕ е откъс от пейзаж?
      A) „Морето беше като топла копринена завивка, която плавно носи тялото ми насам-натам.“
      Б) „Рибите бавно се носеха над набраздения от вълните пясък... “
      B) „Джордж прие сериозно задачата да ме обучава.“
      Г) „От върха на малката скала водата в залива изглеждаше неподвижна и прозрачна...“

9. Кое твърдение е вярно?
      A) Повествователят е авторът на художествения текст
      Б) Повествовател се нарича този, който води разказа в художествен текст
      B) Повествователят е винаги един от героите в художествен текст
      Г) Повествователят винаги прави оценки за постъпките на героите.

10. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) Косвената характеристика се постига, като авторът оставя читателя сам да си направи изводи за чертите и качествата на героя.
      Б) Характеристика на герой е начинът, по който е изграден образът на герой в литературно произведение.
      B) Характеристиката на герой може да бъде пряка и косвена.
      Г) Името и речта на героя са елементи от пряката характеристика на герой.

11. Посочете две роли, които изпълнява пейзажът в художествен текст.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

12. Срещу заглавието на художествения текст запишете имената на двама герои от него.
      „Радини вълнения“ – ………………………………………………………………………………………..
      „География“ – ……………………………………………………………………………………………………

13. Напишете каква е ролята на повествователя в „Радини вълнения“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Б; 2-Г; 3-В; 4-Б; 5-А; 6-А; 7-В; 8-В; 9-Б; 10-Г; 
11. Например:
      – представя времето и мястото на действието;
      – създава конкретно настроение, поражда чувства.
12. Например:
      – Рада, Бойчо Огнянов;
      – Сретен, Живко.
1З. Свободен отговор.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave