Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
ВХОДНО НИВО

 

1. От коя творба са стиховете?           1 т.
          без ни една любов, без ни едно събитие 
          животът ми безследно отминава.
          И сякаш аз не съм живеел никога, 
          и зла измислица е мойто съществуване!

      A) „Септември“
      Б) „В часа на синята мъгла“
      B) „Писмо“ („Ти помниш ли...“)
      Г) „Повест“

2. Свържете всяко от произведенията с неговия жанр.           4 т.
      A) „Левски“                                        1) повест
      Б) „Cis moll“                                       2) ода
      B) „Гераците“                                    3) елегия
      Г) „Да се завърнеш...“                      4) поема

3. За кой герой се говори в откъса?          1 т.
         Дългите години на печално детинство и на хроничната учителска бедност на баща му бяха наслоили в душата му студ и горчивина към света, които винаги му пречеха да се вълнува достатъчно.
      A) Нягул
      Б) Найден Гърбавото
      B) Йордан Герака 
      Г) Борис Морев

4. Началната композиционна част на „Левски“ изпълнява функцията на:             1 т.
      A) лирическо отстъпление 
      Б) ретроспекция
      B) вътрешен монолог
      Г) композиционна рамка

5. Кое от изброените произведения има мото?           1 т.
      А) „Септември“    
      Б) „Cis moll“    
      В) „Тютюн“
      Г) „Албена“

6. Кой момент в развитието на сюжетното действие е идейно-емоционалната кулминация в разказа „Албена“?           1 т.
      A) моментът, когато дядо Власю изрича строга морална присъда над грешни-цата
      Б) моментът, когато Албена се разделя със своето дете
      B) моментът, когато селяните променят отношението си към Албена 
      Г) моментът, когато е разкрито страданието на Нягулица

7. В кое произведение има епилог?             1 т.
      A) „Две хубави очи“
      Б) „Дърво без корен“
      B) „Септември“
      Г) „Писмо“ („Ти помниш ли...“)

8. За кое литературно направление са характерни фрагментарността, асоциативните връзки между художествените образи и „оварвареният“ поетически език?           1 т.
      А) символизъм    
      Б) експресионизъм    
      В) социален реализъм 
      Г) Романтизъм

9. Към кое литературно направление принадлежи „Cis moll“?         1 т.
      A) символизъм
      Б) естетически индивидуализъм
      B) социален реализъм 
      Г) експресионизъм

10. Кое твърдение е вярно?         1 т.
      A) Фейлетонът „Бай Ганьо се върна от Европа“ разкрива подмяната на ценностите в предосвобожденското общество.
      Б) В „Септември“ са съчетани историческият, идеологическият и митологичният план при изображението на бунта.
      B) В „Нежната спирала“ са противопоставени световете на селския и градския човек.
      Г) В „Дърво без корен“ изпъква темата за насилието на човека над природата.

11. Кое твърдение НЕ е вярно?             1 т.
      A) Основният конфликт в „Арменци“ е сблъсъкът между изгнаниците и поробителите.
      Б) В своята нова молитва чорбаджи Марко се моли за спасението на родината.
      B) В „Cis moll“ духовният подвиг се свързва със себенадмогването на самотната личност.
      Г) Ирина от „Тютюн“ желае да се откъсне от еснафския провинциален свят.

12. В коя творба НЕ присъства мотивът за изживения душевен катарзис?           1 т.
      A) „Индже“
      Б) „Писмо“ („Ти помниш ли...“)
      B) „Cis moll“
      Г) „В часа на синята мъгла“

13. В кое произведение образът на слънчогледите символизира порива към свободата?        1 т.
      А) „Зимни вечери“    
      Б) „Арменци“    
      В) „Септември“
      Г) „Повест“

14. Смисловите противопоставяния между мрака и светлината, слепотата и просветлението, отчаянието и вярата са характерни за:           1 т.
      A) „Две хубави очи“
      Б) „Писмо“ („Ти помниш ли...“)
      B) ,Дърво без корен“
      Г) „В часа на синята мъгла“

15. Какво е подчертаното изразно средство?        1 т.
          И яростно лаят
          картечници...

      А) олицетворение    
      Б) метонимия 
      В) хипербола    
      Г) метафора

16. Кои са причините за разпадането на патриархалното семейство в повестта „Гераците“. Отговорете в рамките на 3-4 изречения!           3 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

17. В какво се изразява нравственото преобразяване на човека в разказа „Индже“? (3 – 4 изречения)            3 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

18. Напишете теза за есе върху стихотворението „Две хубави очи“ на тема „Вяра и съмнение“.         6 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. Г; 2. А - 2, Б - 4, В - 1, Г - 3; 3. Г; 4. В; 5. Б; 6. В; 7. В; 8. Б; 9. Б; 10. Б;

11. А; 12. Г; 13. В; 14. Б; 15. Г

@bgmateriali.com

Изтеглиsave