Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 2

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 12 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 

1. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      А) Структурата, организацията условията, както и програмите за обучение се определят от ръководството.
      Б) Аз от една страна, приемам аргументите ти, но от друга – не изцяло.
      В) Към молбата се прилагат документи, удостоверяващи промяната и документ за платена такса.
      Г) Божура не усети ни злорадство, ни съжаление.

2. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
      А) А долу, в равнината, виждате ли каква мъгла се е спуснала?
      Б) Отговорих на всичките ти въпроси, при това изчерпателно.
      В) Уважаеми господин председателю, моля да ми дадете думата.
      Г) И, уверен в късмета си, Христо тръгнал на път без подготовка.

3. Избери правилната форма за произнасяне.
      1. Вчера Петя дойде на училище с хубав (кадифян/кадифен) панталон.
      2. (Белият/бялият) е по-малко полезен, но много хора го предпочитат.
      3. По улиците на големите градове има много (просяци/просеци).
      4. Наведох се да събера (разпилените/разпиляните) зърна на броеницата.
      5. Вчера половин час чаках (деветката/девятката), но тя се беше развалила и не дойде.
      6. Той трудно понася (промяните/промените).
      7. Пред вратата (стояли/стоели) двама тъмни субекта.
      8. (Вървели/вървяли) цял ден, а вечерта спрели в една пещера.
      9. Тези два хляба са (техни/техни).
      10. Прекарах (цялия/целия) си живот в търсене на истината.

4. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      А) влакче, прекупувам, заводски
      Б) мързелив, неосетно, овощни
      В) манисто, астма, бастун
      Г) бодър, разпра, огризение 

5. В коя от думите е допусната правописна грешка?
      А) влекат
      Б) целостта
      В) колониален
      Г) остта

6. В кой ред НЯМА грешка?
      А) Вие сте добре дошла в нашето студио.
      Б) Колко ли време сте чакал на тази опашка.
      В) Много сте интелигентни, Госпожо!
      Г) Господине, бихте ли ми подали палтото!

7. В кой ред НЯМА грешка?
      А) Жената, която се усмихна се изправи и подаде ръка за поздрав.
      Б) Жената, която се усмихна, се изправи, и подаде ръка за поздрав.
      В) Жената, която се усмихна, се изправи и подаде ръка за поздрав.
      Г) Жената която се усмихна, се изправи и подаде ръка за поздрав.

8. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      А) На някого от групата бяха взели телефона.
      Б) Колко състезателя от отбора са посочени за резерви?
      В) Говорещият успя по негов начин да убеди слушателите в позицията си.
      Г)  Госпожо Георгиева, Вие сте отговорила вярно на всички въпроси.

9. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
      А) Аортата е много по-голям кръвоносен съд от капиляра и вените.
      Б) Мачът-реванш ще бъде предаван в телевизионно предаване.
      В) Видях отключен катинара на вратата и разбрах, че някой е влизал.
      Г) Всеки ден на пазара търговците на антики предлагат скъпи артефакти.

10. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
      А) В събитието взеха участие посланниците на почти всички европейски държави.
      Б) Заради закостенелостта си той изпитва сериозен дискомфорт при всяка промяна в живота си.
      В) Загубихме се, защото не следяхме внимателно маркировката, указваща правилната посока.
      Г) Пълното изключване на готварската сол от храната води до смущения в кръвообръщението. 

11. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      А) Не съм разбрал значи къде си оставил палтото ми.
      Б) Кой ще дойде сутринта аз не мога да знам.
      В) Нуждата да се намери финансиране за новото строителство изисква непрекъснати усилия.
      Г) Мария дойде да моли директора до й разреши да отсъства на другия ден от работа.

12. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      А) Ако те обвинят незаслужено, и ти ще протестираш.
      Б) Плувайте, когато разбира се имате възможност.
      В) Иван се питаше, ако Мария дойде, дали да й каже за успеха си.
      Г) Ако не съм аз, кой ще свърши тази мръсна работа?

13. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) В книгата „Бай Ганю“ се утвърждава идеята, че българите трябва да възприемат от европейците достиженията на модерната култура, политика и обществен живот.
      Б) В „Бай Ганю журналист“ чуждите са показани като основна заплаха за българската национална кауза.
      B) В „Бай Ганю журналист“ отношението и на разказвача, и на Бай Ганьо и компания към турското време е положително.
      Г) Отношението на Бай Ганьо към основните европейски сили не почива на трайни принципи, а е подчинено само на моментната изгода.

14. Защо според стихотворението „Борба“ тиранството и злото са предпочитани от векове?
      А) защото тираните използват груба сила, за да държат човека в подчинение
      Б) защото в света, в който живее човекът, липсват истински ценности
      В) защото без подчинение пред тиранина човекът не може да оцелее
      Г) защото човекът е манипулиран от Църквата да вярва в лъжливи ценности

15. Кое от изброените НЕ е характерна черта на Андрешко?
      А) жестокост
      Б) ироничност
      В) съобразителност
      Г) съпричастност

16. В кой ред са свързани правилно автор и герой?
      А) Алеко Константинов – Данко Харсъзина
      Б) Иван Вазов – рилският монах
      В) Йордан Радичков – Иво Обретенович
      Г) Димитър Талев – Елисавета

17. Кой от мотивите е водещ в „Приказка за стълбата“?
      А) загубата на човешкото
      Б) отмъщението
      В) социалното страдание
      Г) изкушението

18. От кое произведение е цитатът: …пък и да помня, не ровя…?
      А) „Железният светилник“
      Б) „Андрешко“
      В) „Тютюн“
      Г) „Крадецът на праскови“

19. Кое твърдение за смъртта в стихотворението „До моето първо либе“ НЕ е вярно?
      А) Смъртта за лирическия Аз е нежелано, но неизбежно следствие от бунта.
      Б) Мотивът за усмивката в творбата свързва образите на либето и смъртта.
      В) Затвореният живот в дома е равнозначен на духовна смърт за лирическия Аз.
      Г) Лирическият Аз е устремен към бунта, в който смъртта е красива и примамлива.

20. Кой мотив НЕ присъства в стихотворението „Новото гробище над Сливница“?
      А) забравата
      Б) победата
      В) саможертвата
      Г) безсмъртието

21. С какво се свързва символиката на прасковата в „Крадецът на праскови“?
      А) със спасението от разрухата
      Б) с хармонията на природата
      В) с глада по време на война
      Г) с красотата на Елисавета

22. Какъв е жанрът на „Градушка“?
      А) поема
      Б) ода
      В) елегия
      Г) балада

23. Какво изразно средство е използвано в репликата на Андрешко: „После ги впрягаме, влизат, значи, в канцеларията, и толкоз.“?
      A) олицетворение
      Б) антитеза
      B) сравнение
      Г) ирония

24. Кой е кулминационният момент в „Приказка за стълбата“?
      A) приобщаването към света на князете
      Б) изгубването на човешкото – на сърцето и паметта
      B) изгубването на очите
      Г) приемането на облога с Дявола

25. Напиши с няколко изречения какъв е смисълът на израза от „Приказка за стълбата“: „А вместо кървави рани те са обкичени с чудно алени рози!“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
      1. – Г; 2. – Г;
      3.  1 – кадифен, 2 – белият, 3 – просяци, 4 – разпилените, 5 – деветката, 6 – промените, 7 – стояли, 8 – вървели, 9 – техни, 10 – целия.
      4. – А; 5. – Г; 6. – Г; 7. – В; 8. – А; 9. – Б; 10. – В; 11. – Г; 12. – В; 13. – Б; 14. – Г; 15. – А; 16. – А; 17. – Г; 18. – Г; 19. – А; 20. – Б; 21. – А; 22. – А; 23. – Г; 24. – Б;
      25. Хората гледат с очите, но виждат с ума, т.е. с ценностите, които ги ръководят. Подмяната води до съвсем различен образ на света и до различни морални оценки.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave