Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 10 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 


      1. Кое е водещото по време на Просвещението?
          А) църквата;
          Б) да се отрази животът такъв, какъвто е;
          В) разумът;
          Г) стремежът за сближаване с Бог.

      2. Към коя литературна епоха принадлежи „Дядо Горио“?
          А) Романтизъм;
          Б) Ренесанс;
          В) Просвещение;
          Г) Реализъм.

      3. В коя цикъл е включена творбата „Дядо Горио“?
          А) „Видено и чуто“;
          Б) „Сън за щастие“;
          В) „Човешка комедия“;
          Г) „Картина на нравите“.

      4. Като какъв НЕ можем да определим романа „Дядо Горио“?
          А) фантастичен;
          Б) социален;
          В) нравствен;
          Г) психологически.

      5. Кое творба поставя началото на Българското възраждане?
          А) „Изворът на Белоногата“;
          Б) „История славянобългарска“;
          В) „Майце си“;
          Г) „Обесването на Васил Левски“.

      6. На колко периода се дели българската литература през Възраждането?
          А) 2;
          Б) 3;
          В) 4;
          Г) 6.

      7. Коя година е завършена „История славянобългарска“?
          А) 1750 г.;
          Б) 1745 г.;
          В) 1760 г.;
          Г) 1762 г.

      8. Какъв е жанрът на второ предисловие в „История славянобългарска“?
          А) историография;
          Б) публицистика;
          В) историческа хроника;
          Г) встъпително слово.

      9. Каква е ролята на мотото в „Изворът на Белоногата“?
          Посочете НЕТОЧНИЯ отговор!
          А) да определи географското място;
          Б) да загатне, че нещо много скоро ще се случи;
          В) акцентира върху това, че чешмата е свързана с народни предания;
          Г) запознава ни с главните герои – Гергана и Никола.

      10. Кой от следните герои е резоньор?
          А) Анка;
          Б) Марийка;
          В) Димитраки;
          Г) Злата.

      11. В кое изречение е допусната граматическа грешка?
          А) Госпожице, Вие ли сте говорили с управителя и сте поискали резервация?
          Б) Не разбрах колко танка и колко войника са били пленени?
          В) Момчето не знаеше на кого да вярва.
          Г) Това е двигателят на най-продавания автомобил в света.

      В коя дума НЕ е допусната грешка? (12. – 14.)

      12. Днес се провежда конкурса (А) за асистент-режисьори (Б) в Българско (В) Национално (Г) радио.

      13. Диспута (А) между американските (Б) и руски (В) политици беше излъчен по италиянската (Г) телевизия. 

      14. Четиридесет дневната (А) сеидба (Б) в северозападна (В) България приключи навреме (Г).

      В коя дума е допусната грешка? (15. – 16.)

      15. Лауреатът (А) на Московския (Б) фестивал е виртуозния (В) изпълнител на Вагнерови (Г) пиеси.

      16. Нямаше никой (А) във Френската (Б) езикова гимназия, чиито (В) отворени врати предизвикаха недоумение (Г).

      17. В кой ред всички думи са изписани правилно?
          А) зверо-укротител, вагон-ресторант, безмислен;
          Б) упитомявам, дипломирвам, поет хуморист;
          В) узаконявам, упълномощавам, югозапад.
          Г) допинг-контрол, бубулечка, скрупули.

      18. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
          А) И наистина не е прилично да се наричат християни, като вършат такива дела.
          Б) Много от хората тичат по игри, отколкото в църква и обичат повече басните, отколкото книгите.
          В) И кой от тези, които мислят добре, не ще се натъжи, когато ги види какво вършат.
          Г) Мнозина не знаят каква е тяхната ерес и мислят, че те страдат за правдата и че ще получат от бога някоя награда.

      Колко запетаи са пропуснати в изреченията? (19. – 20.)

      19. Но оня който някога неочаквано вкамени ръката на беззаконния цар която се бе простряла да улови пророка по същия начин направи неподвижна и недействена тая убийствена десница та тя изглеждаше като ръка на мъртвец прилепена към живо движещо се тяло.
          А) четири запетаи;
          Б) шест запетаи;
          В) пет запетаи;
          Г) седем запетаи.

      20. Видяхте ли както казах по-рано че лукавият бяс мислейки че побеждава всички мъже бива победен и повален от тях.
          А) три запетаи;
          Б) шест запетаи;
          В) пет запетаи
          Г) четири запетаи.

      21. В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка?
          А) Горко на ония, които са мъдри в своите очи, и разумни пред сами себе си.
          Б) Макар, че прочитат книги за закона и устава сами вършат нередности.
          В) В църквата идват само когато се страхуват от Божията справедливост.
          Г) Не човече, не крий Божиите слова от тези, които желаят да ги четат и преписват.

      В коя дума е допусната грешка? (22. – 24.)

      22. Угасналите (А) им светлозелени (Б) очи гледат безучастно (В) и безнадежно (Г).

      23. Горе в планината е старият (А) манастир „Света (Б) Троица (В)“, мъчно достъпен и запостял (Г).

      24. Усамотен (А) в малката си стаичка (Б), Отец (В) Никодим се хранеше скромно и богубоязливо (Г).

      25. В кое изречение е допусната грешка при членуване на съществителни имена от м. р.?
          А) На всеки от тях е написан греха, който монахът е сторил.
          Б) Ти си първият и последният, който преминава реката.
          В) Чак когато отчето му разправи кой е покойният й мъж, Павел Блажения си спомни.
          Г) Той се оказа вратарят на отбора.

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. В); 2. Г); 3. В); 4. А); 5. Б); 6. А); 7. Г); 8. Б); 9. Г); 10. Б); 11. Б); 12. Б); 13. В); 14. Г); 15. В); 16. А); 17. В); 18. Б); 19. Б); 20. В); 21. В); 22. Г); 23. Г); 24. В); 25. А);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave