Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 4

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 10 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 


          Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 – 4.

          Щом излезе навън, Страхил се запъти право към своята колиба. Не можеше да се нарече къща това, което беше наследил от бедната си майка. На края на селото, надолу към дерето на рекичката, имотът му беше неугледен и запуснат. От малък бе с хорските стада и все не му оставаше време да подреди двора, да изкърпи стените или да смени някоя и друга керемида. Щом се прибра, Чобанина хлътна в малка одая, единственото по-обитаемо място в къщурката. Запали газеничето и бързо хвърли ямурлука, облече дебело елече над кошулята, свали от стената увита в кожа бъклица и взе яка ясенова гега. На кръста си имаше навит червен пояс, но отвори старата ракла на майка си и извади оттам още един. Напъха го в шарена торбичка, затъкна два големи ножа, духна лампата и излезе в тъмната ледница.

Петър Делчев, 
„Трънски разкази“

      1. Коя дума принадлежи към експресивната лексика?       
          А) шарена    
          Б) ракла    
          В) къщурка
          Г) изкърпи

      2. Към коя сфера на общуване принадлежи текстът?          
          А) битова 
          Б) научна 
          В) естетическа    
          Г) медийна

      3. Към коя лексикална група принадлежи изписаната с по-тъмен шрифт дума ледница? 
          А) архаизми    
          Б) историзми    
          В) заемки
          Г) оказионализми

      4. Ориентирайте се от контекста за значението на подчертаните остарели думи и срещу буквата на значението запишете цифрата на съответстващата му дума.
          A. Примитивна лампа без стъклено тяло, използвана в миналото.              1. одая
          Б. Риза.                                                                                                               2. газениче
          B. Дълга тояга, използвана обикновено от овчарите.                                     3. ямурлук
          Г. Стая.                                                                                                                4. кошуля
          Д. Дълга мъжка дреха от дебел плат, която предпазва от дъжд и студ.        5. бъклица
          Е. Плосък кръгъл дървен съд за вино.                                                             6. гега

          А – …..                       Б –  …..                   В – …..
          Г –  …..                      Д –  …..                    Е – …..

      5. В кой ред е допусната грешка при употребата на въпросителното местоимение?
          А) Кой говори по радиото?                 
          Б) На кой предадохте писмото?
          В) Кого наградиха?
          Г) Кому каза за срещата?

      6. Кои думи в изречението са причастия?
          Ала далече под село, сред широко поле, усамотено стои непожъната нива с наведени и почернели класове.
          А) село, поле, класове; 
          Б) широко, усамотено, наведени;
          В) далече, сред, непожъната;
          Г) непожъната, наведени, почернели.

      7. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
          А) Какво ще прави отсега нататък, тя вече не знаеше.
          Б) Не ми каза, къде е бил, макар че го питах много пъти.
          В) Скоро се убеди, че това  беше невъзможно.
          Г) Почувствах как думите ми го нараниха.

      8. Какво означава фразеологичното словосъчетание „трески за дялане”?
          А) грешки; 
          Б) издатъци;
          В) слабости;
          Г) повреди.

      9. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
          А) Сутрин ринех пресния сняг да правя пъртина.
          Б) Тръгнах нагоре между храсталаците и младите борики, та да завия към върха.
          В) Разбира се, да чакаш с часове е доста неприятно, но няма как.
          Г) Повикахме ги, дано да се разберем с тях.

      10. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?
          А) Слязохме и по указанието на водача тръгнахме из една пътека между дърветата.
          Б) Обичаме да четеме за далечни екзотични страни.
          В) От мястото, дето стоиме сега, виждаме величествения  водопад.
          Г) Ние мечтаеме за един по-красив и справедлив свят.

      11. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
          А) слушателя, коняра, пазара;
          Б) каменно, общественно, законно;
          В) несравним, нестабилен, неиска;
          Г) опасност, честност, известност.

      12. Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на останалите?
          А) затварям си устата; 
          Б) връзвам си езика;
          В) зъб не обелвам; 
          Г) глътвам си езика.

      13. Какъв е видът на грешката в изречението „Колкото и да искаше да пази тайна той не можа да се сдържи“?
          А) правописна;
          Б) лексикална;
          В) пунктуационна;
          Г) синтактична.

      14. Кое твърдение е вярно за публицистичния текст?
          А) предпочитат се изрази от обществено-политическата лексика;
          Б) предназначен е за тесен кръг специалисти;
          В) предпочитат се изрази от битовата сфера;
          Г) характерна е употребата на термини и специфични терминологични словосъчетания.

      15. В кой ред двоеточието е поставено пред изброени еднородни части, конкретизиращи обобщаващ израз?
          А) Всички викаха: „Само Левски!“
          Б) Пред къщата имаше градина с пролетни цветя: лалета, зюмбюли, нарциси и божури.
          В) Седми ден от олимпиадата: начало на състезанията по лека атлетика.
          Г) Приложението към договора състави: Иван Петров.

      16. В кой ред правилно са свързани произведение и литературно направление (културна епоха), към което се отнася?
          A) „Есенна песен“ – символизъм
          Б) „Дядо Горно“ – Романтизъм
          B) „Пътешествията на Гъливер“ – социален реализъм
          Г) „Дон Жуан“ – Просвещение

      17. Кое твърдение за Романтизма е вярно?
          A) Творците представят осъществяването на идеала за свобода и равенство.
          Б) Най-важните черти на романтическия герой са трудолюбието и разсъдливостта.
          B) Ключова тема е отчуждението на самотната личност от обществото.
          Г) Според романтиците разумът е основно средство за познание на битието.

      18. Кое твърдение е вярно за творчеството на Балзак?
          A) За условна граница между Романтизма и реализма се приема годината 1830, когато излиза повестта „Гобсек“ на Балзак.
          Б) За романите на Балзак е характерно, че се съсредоточават върху един главен герой и неговата история.
          B) В „Човешка комедия“ е използван уникален композиционен похват - преминаването на персонажите от роман в роман.
          Г) Първоначалното заглавие на „Човешка комедия“ е „Сцени от парижкия живот“.

      19. Коя от изброените особености НЕ се отнася за Българското възраждане?
          A) формирането на националното самосъзнание
          Б) замяната на антропоцентризма с етноцентризма
          B) интересът на творците към борбата между доброто и злото в човешката душа
          Г) мотивите за съня и пробуждането във възрожденската литература

      20. Кой образ НЕ присъства в „История славянобългарска“?
          A) родоотстъпниците, които се отричат от българското и приемат чуждата култура
          Б) триезичниците, които са за богослужение само на гръцки, латински и еврейски език
          B) родолюбивите българи, които се интересуват от историята на своето отечество
          Г) поробителите, които са отнели националната свобода и са олицетворение на чуждото

      21. Кои са основните ценности според „История славянобългарска“?
          А) домът и семейството
          Б) любовта и съпричастието 
          В) родът и езикът
          Г) трудолюбието и смирението

      22. С какво е свързан конфликтът в „Изворът на Белоногата“?
          A) с опозицията между миналото и настоящето
          Б) с противопоставянето между гордостта и срама
          B) със сблъсъка между родното и чуждото
          Г) с контраста между живота и смъртта

      23. Кое от твърденията НЕ разкрива връзката на „Изворът на Белоногата“ с фолклора?
          A) В произведението е интерпретирано народно предание.
          Б) В творбата присъстват митологични образи и мотиви.
          B) Типични за народните песни са многобройните повторения и етимологичните фигури.
          Г) Изпъква опозицията между патриархалния свят и градската цивилизация.

      24. Кой сюжетен момент е кулминацията в „Изворът на Белоногата“?
          A) аргументът на Гергана, изтъкващ любовта й към Никола
          Б) решението на везира да пусне Гергана и да я надари
          B) пристигането на везира, който пожелава да отведе българката в Стамбул
          Г) вграждането на сянката на Гергана в основите на чешмата

      25. Кое изразно средство НЕ е използвано в следните стихове от „Елегия“:
         „Сочи народът, и пот от чело / кървав се лее над камък гробен“?
          А) инверсия 
          Б) метафора 
          В) хипербола 
          Г) олицетворение

      26. Кое твърдение за стихотворението „Обесването на Васил Левски“ НЕ е вярно?
          A) В елегията се откроява контрастът между образите на майката родина и гарвана.
          Б) Отличителна особеност на стихотворението е ретардацията.
          B) Образът на „черно бесило“ поражда аналогия с Христовия кръст.
          Г) Внушенията на текста се постигат на звуково равнище чрез алитерация.

      27. Кое твърдение за стихотворенията на Христо Ботев е вярно? 
          A) Образът на глупците е общ в стихотворенията „Към брата си“ и „В механата“.
          Б) В стихотворението „Моята молитва“ се срещат баладични мотиви.
          B) „Странник“ разкрива драмата на благородната личност, неразбрана от другите.
          Г) Посланието за безсмъртието на духа свързва „Хаджи Димитър“ и „Майце си“.

      28. В кое стихотворение на Христо Ботев има епиграф?
          A) „Хаджи Димитър“
          Б) „Моята молитва“
          B) „Майце си“
          Г) „Към брата си“

      29. Коя особеност НЕ е характерна за стихотворението „Майце си“ на Христо Ботев?
          А) Смъртта е представена натуралистично във финалната строфа на творбата.
          Б) В образа на лирическия Аз се откриват чертите на романтическия герой. 
          В) Изпъква противопоставянето между високото и ниското пространство.
          Г) В стихотворението присъства фолклорният мотив за майчината клетва.

      30. Кое от твърденията за „История славянобългарска“ е вярно?
          A) В своето Предисловие Паисий Хилендарски сравнява българите с гърците, сърбите и руснаците.
          Б) Преводният предговор на „История славянобългарска" изразява идеите на Просвещението и Романтизма.
          B) Пълното заглавие на „История славянобългарска" съдържа точна информация за родното място на Паисий.
          Г) Основни в оригиналното Паисиево Предисловие са патриотичният патос и полемичният тон.

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. В); 2. В); 3. Г); 
4. А – 2, Б – 4, В – 6, Г – 1, Д – 3, Е – 5; 
5. Б); 6. Г); 7. Б); 8. В); 9. В); 10. А); 11. Г); 12. В); 13. В); 14. А); 15. Б); 16. А); 17. В); 18. В); 19. В); 20. Б); 21. В); 22. В); 23. Г); 24. А); 25. Г); 26. Б); 27. А); 28. Б); 29. В); 30. Г);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave