Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 5

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 10 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 

      1. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка?
          А) корегирам            
          Б) акумулатор              
          В) абитурент                   
          Г) сешуар

      2. В кой ред всички думи са написани вярно?
          А) данни, мошенник, страноприемница        
          Б) ценност, военослужещ, мигновенно
          В) временно, фино, комисионна                     
          Г) конник, свещенник, поданник

      3. В кое изречение е допусната правописна грешка?
          А) Възможността, която ми бе предоставена, не беше за изпускане.
          Б) Всеки политик се стреми към властта.
          В) През нощта захладня много.
          Г) Колата успя да спре на ръба на пропаста.

      4. В кой ред думите НЕ са антоними?
          А) ленив – работлив                                  
          Б) надменен – скромен
          В) егоистичен – пресметлив                     
          Г) груб – вежлив

      5. В кое изречение е допусната грешка в употребата на малки и главни букви?
          А) Като дете обичах да чета историите за Мечо Пух.
          Б) Знаеш ли кой английски крал носи прозвището Лъвското сърце?
          В) Децата очакват подаръци от Дядо Коледа на 25 декември.
          Г) Майката прочете приказката за кумчо Вълчо и кума Лиса.

      6. В кое изречение НЕ е допусната грешка в членуването?
          А) Когато го попитаха кой е любимият му отбор, футболистът отговори, че е „Ливърпул“.
          Б) Не го интересуваше театъра, но харесваше музиката.
          В) Филмът, който прожектираха в киното, е адаптиран по романът на Артър Конан Дойл.
          Г) Когато отвориха гардеробът, намериха вътре неговия пуловер.

      7. В кое изречение е допусната грешка в употребата на бройна форма?
          А) В суматохата се счупиха четири стола.
          Б) Пет войника стояха на пост пред сградата.
          В) Баща ми има два любими отбора по футбол.
          Г) Три големи града в България се развиват с бързи темпове.

      8. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
          А) След като прочетох книгата, върху която ще ни изпитват, си легнах.
          Б) Преди да си легна, прочетох книгата, за да се подготвя за изпита.
          В) Ще си легна, само ако прочета книгата за изпита.
          Г) Когато прочета книгата, ще съм подготвен за изпита.

      9. На кой ред всички думи са написани вярно?
          А) овошка, пирошка, погрешка                        
          Б) ористта, радостта, крепостта
          В) избранник, странник, изгнанник                 
          Г) изземам, поддържам, оттласкам

      10. Коя от посочените думи НЕ е синоним на думата „далновиден“?
          А) предубеден           
          Б) предвидлив           
          В) проницателен          
          Г) прозорлив

      11. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно за Модернизма?
          А) Възниква като отрицание на традиционните художествени образци.
          Б) Дефинира се през текстове с манифестен характер.
          В) Свързва се с науката и човешките достижения.
          Г) В художествено отношение си служи с експеримента.

      12. Кой е авторът на „Дядо Горио“?
          А) Гюстав Флобер    
          Б) Оноре дьо Балзак    
          В) Джордж Байрон   
          Г) Джонатан Суифт

      13. Коя от изброените творби остава незавършена?
          А) „Дон Жуан“        
          Б) „Евгений Онегин“    
          В) „Мадам Бовари“   
          Г) „Дядо Горио“

      14. Кое от изброените твърдения НЕ се отнася за „Пътешествията на Гъливер“?
          А) Просвещенска творба, написана през XVIII век. 
          Б) Произведението се определя като роман в стихове.
          В) Състои се от четири части.
          Г) Представлява пародия на образцовия авантюрен роман.

      15. Коя от изброените творби се отнася към поетиката на символизма?
          А) „Евгений Онегин“       
          Б) „Мадам Бовари“       
          В) „Дон Жуан“           
          Г) „Сплин“

      16. Свържете правилно културно движение и автор.
          А) Просвещение  - …                   1. Гюстав Флобер
          Б) Романтизъм    - …                    2. Шарл Бодлер
          В) Реализъм    - …                        3. Джонатан Суифт
          Г) Модернизъм - …                      4. Джордж Байрон

      17. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася за Ема от „Мадам Бовари“?
          А) мечтателство           
          Б) материализъм      
          В) амбициозност      
          Г) вярност

      18. За кое от посочените културни направления се отнася следното описание: Възниква в края на XVIII В) и обхваща първата половина на XIX В) Характеризира се с емоционално възприятие на света, освобождаване от нормите на обществото и прагматическия разум. Основен герой е самотна и непристъпна личност, олицетворяваща жаждата за вътрешна свобода.
          А) Реализъм                  
          Б) Романтизъм         
          В) Модернизъм        
          Г) Просвещение

      19. Какъв е жанрът на „Хаджи Димитър“?
          А) елегия                       
          Б) ода                        
          В) балада                  
          Г) поема

      20. Кое от изброените твърдения НЕ се отнася до „История славянобългарска“?
          А) Написана е през XVIII век от Софроний Врачански, а първият препис е на Паисий Хилендарски.
          Б) Носи белезите на историческото съчинение, като съдържа елементи на летопис и хроника.
          В) Съдържа призив към българските съвременници да не се гърчеят и да не се отказват от рода си.
          Г) Съдържа предисловие „Ползата от историята“.

      21. Кой от изброените мотиви НЕ се среща в „Майце си“?
          А) за самотата              
          Б) за вграждането    
          В) за носталгията по дома       
          Г) за скитничеството

      22. Какъв литературен похват е използван в подчертания откъс от „Изворът на Белоногата”?
          „Гергана, кротко агненце,
          кат бисер между мъниста“

          А) хипербола             
          Б) инверсия               
          В) сравнение                   
          Г) метафора

      23. Герои от кое произведение са Татяна и Олга?
          А) „Дон Жуан“          
          Б) „Мадам Бовари“    
          В) „Дядо Горио“           
          Г) „Евгений Онегин“

      24. Свържете правилно автор и произведение.
          А) Христо Ботев - …                        1. „Евгений Онегин“
          Б) Петко Славейков - …                   2. „Майце си“
          В) Пол Верлен - …                            3. „Есенна песен“
          Г) Александър Пушкин - …             4. „Изворът на Белоногата“

      25. Кое Ботево произведение се отличава с изповеден характер?
          А) „Моята молитва“
          Б) „Обесването на Васил Левски“
          В) „Странник“
          Г) „Хаджи Димитър“

 

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. Б); 2. В); 3. Г); 4. В); 5. Г); 6. А); 7. Б); 8. В); 9. Г); 10. А); 11. А); 12. Б); 13. А); 14. Б); 15. Г); 
16. А) – 3; Б) – 4; В) – 1; Г) – 2; 
17. Г); 18. Б); 19. В); 20. А); 21. Б); 22. В); 23. Г); 
24. А) – 2; Б) – 4; В) – 3; Г) – 1; 
25. А);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave