Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 6

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 10 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ


      1. Изразът Родоначалник на Българското възраждане представя описателно:
          A) Паисий Хилендарски 
          Б) Софроний Врачански
          B) Петко Р. Славейков 
          Г) Христо Ботев

      2. В кой ред правилно е определена последователността от ключови думи в текста?
          Крушата съдържа ценни хранителни вещества и енергийна стойност около 100 килокалории. Тя осигурява жизненоважни елементи като витамини и минерали. Плодът съдържа средно 6 грама влакна, които представляват около 24% от дневната нужда.
          A) крушата, витамини, влакна 
          Б) крушата, минерали, грама
          B) крушата, които, нужда 
          Г) крушата, тя, плодът

      3. Посочете за кой стил се отнасят характеристиките: основното предназначение на текста от този стил е да информира за факти и процеси от действителността, използва се в научната сфера на общуване, преобладава употребата на термини.
          A) за официално-деловия стил 
          Б) за художествения стил
          B) за публицистичния стил 
          Г) за научния стил

      4. В кой ред думите НЕ са пароними?
          A) карантина – карантия 
          Б) австриец – австралиец
          B) ученик – училище
          Г) нотариален – натурален

      5. В кой ред името на жанра и на заглавието на творбата са свързани правилно?
          A) „Мадам Бовари“ – стихотворение 
          Б) „Евгений Онегин“ – роман в стихове
          B) „Есенна песен“ – поема 
          Г) „Дон Жуан“ – балада

      6. Кой от героите НЕ е от романа „Дядо Горио“ от Балзак?
          A) Дядо Горио
          Б) Йожен дьо Растиняк
          B) Мадам Воке
          Г) Лемюел Гъливер

      7. Посочете от коя творба на Христо Ботев са стиховете.
          И самодиви в бяла премена, 
          чудни, прекрасни, песен поемнат, - 
          тихо нагазят трева зелена 
          и при юнакът дойдат, та седнат.

          A) „Майце си“
          Б) „Моята молитва“
          B) „Хаджи Димитър“
          Г) „Странник“

      8. В кой ред думата е историзъм със значение на „благородник, който е принадлежал към висшия слой на феодалната класа в България от IX до XIV век”?
          A) болярин 
          Б) бизнесмен
          B) градоначалник 
          Г) администратор

      9. Каква информация НЕ трябва да присъства в CV?
          A) лични данни
          Б) образование и обучение
          B) данни за родителите 
          Г) професионален опит

      10. Кое твърдение е грешно?
          A) Просвещението е културноисторическа епоха, която осъществява прехода към модерните времена.
          Б) Романтизмът поставя на преден план чувствата, а техен най-висш изразител е поезията.
          B) Представителите на социалния реализъм изобразяват изключителното в действителността.
          Г) Първата самостоятелна литературна проява на модернизма в Западна Европа е символизмът.

      11. Кое твърдение е вярно за Българското възраждане?
          A) Българското възраждане се развива едновременно с Ренесанса в Европа. 
          Б) Българското възраждане се стреми да формира отделния индивид.
          B) Българското възраждане утвърждава идеята за свобода и независимост. 
          Г) Българското възраждане и Романтизмът нямат никакви общи черти.

      12. Кое твърдение НЕ е вярно?
          A) За сатиричния роман „Пътешествията на Гъливер“ на Суифт е характерна темата за пътуването.
          Б) Татяна Ларина от произведението „Евгений Онегин“ олицетворява идеала на Пушкин за руска жена.
          B) Дъщерите на дядо Горио – Анастази и Делфин – са изключително признателни на своя всеотдаен баща.
          Г) Подобно на Дон Кихот, Ема Бовари иска да подреди живота си според прочетеното в романтическите четива.

      13. Коя от характеристиките НЕ съдържа упрек на Паисий Хилендарски към сънародниците му?
          A) „О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език?“
          Б) „Но поради що ти, глупави човече, се срамуваш от своя род и се влачиш по чужд език?“
          B) „Оставя ли някой грък своя език и учение и род, както ти, безумни, оставяш и нямаш никакви придобивки?“
          Г) „Написах я за вас, които обичате своя род и българско отечество и обичате да знаете своя род и език.“

      14. Кое обръщение е неподходящо при създаване на заявление?
          A) Уважаема госпожо Директор,
          Б) Госпожо Директор,
          B) Госпожо Петрова,
          Г) Госпожа Петрова,

      Прочети откъса от елегията на Христо Ботев „Обесването на Васил Левски“ и изпълни задачите след него.

          О, майко моя, родино мила,
          защо тъй жално, тъй милно плачеш?
          Гарване, и ти, птицо проклета, 
          на чий гроб там тъй грозно грачеш?

          Ох, зная, зная, ти плачеш, майко, 
          затуй, че ти си черна робиня, 
          затуй, че твоят свещен глас, майко, 
          е глас без помощ, глас във пустиня.

      15. Запишете две реторични обръщения, използвани в посочения откъс.
          1. ………………………………………………………………………………………………….............................................
          2. ………………………………………………………………………………………………….............................................

      16. Запишете със свои думи какъв образ на Родината майка е изграден в посочения откъс.
      ………………………………………………………………………………………………….............................................
      ………………………………………………………………………………………………….............................................
      ………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

 


      

ОТГОВОРИ
1. А); 2. Г); 3. Г); 4. В); 5. Б); 6. Г); 7. В); 8. А); 9. В); 10. В); 11. В); 12. В); 13. Г); 14. Г); 
15. Възможни отговори: 
          „майко моя“, „родино мила“

16. Възможни отговори:
          Родината майка е страдаща за своя син./Тя е плачеща./Тя е зачернена./Тя е светица./Тя е мъченица.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave