Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 4

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 11 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 


      1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
          A) Не аз, ти ще се явиш на изпит.
          Б) Пътят беше пуст, със засъхнала кал.
          B) Гласът пееше с уморена и равна скръб.
          Г) Имам и син и червен маркер.

      2. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
          A) Стъклата на прозорците зазвъняха, къщите се залюляха върху земята сякаш падна черна сянка.
          Б) Самотникът стана общественик, малко известният писател израсна до признат, обичан творец.
          B) Слязоха майстори от Балкана, запретнаха се, дигнаха чуковете, забиха длета в камъните, започнаха градежа.
          Г) Слънцето залязваше зад гърба на планината, върховете на боровете засияха в алено, златно, оранжево.

      3. В кое изречение има пропуснат пунктуационен знак?
          A) Беше височка, със силна и стройна снага като майка си, и очите на всички – и мъже, и жени, че и малки деца дори – бяха в нея.
          Б) Досега не бе видял, че момиче може да разгъва душата си като цвете – както бялата ружа разгъва чисти, неопетнени, недокосвани листца.
          B) Росица по-голямото девойче – ставаше от ден на ден по-хубава и който я видеше, не можеше да забрави кротката синева на очите й.
          Г) Напълно закономерно интерпретативният акцент ще се насочи към онази девойка, която тръгва да търси новото в света – Найда.

      4. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
          A) Разбира се, тази „правдивост“ има симулативен характер; тя е преди всичко отражение на един специфичен тип представи за действителност, породени от (и възможни в) културната атмосфера на една конкретна епоха.
          Б) Преди сто години (през 1919 г.) излизат две негови книги: „Мъртвият Брюге“ в превод на Гео Милев фрагменти от нея са били публикувани и по-рано в периодичния печат и „Въртеж на мъглите“.
          B) Като илюстратор на стихосбирката (някои илюстрации са всъщност репродукции на създадени по-рано картини) Сирак Скитник разгръща иконографския код на образа в съзвучие с елегичния тон на Траяновите балади.
          Г) Една от ключовите фигури в българската следосвобожденска литература – Иван Вазов – осъществява приемствеността с възрожденския модел на диалог между автора и читателите.

      5. В кое изречение е допусната грешка при оформянето на цитата?
          A) Вапцаров работи в локомотивно депо, дори в екарисажа, който просмуква с „отровната си смрад “ (както изповядва в поезията си) душата му.
          Б) Ярко описаният в творбата остров прилича на свежа цветна палитра от прозрачни, изумруденозелени, теменужни и портокалови багри.
          B) В описанията в романа преобладават цветовете на скъпоценните камъни: водата е „изумрудена“, телата на медузите са „малахитовозелени“.
          Г) Покъртителна е трагедията на бащата, доведен от сина си в разкошния градски апартамент, за да живее „на рахатлък“ и „да си гледа кефа“.

      6. Коя от изброените думи е най-подходящо да се постави на празното място в изречението?
          „Помниш ли, помниш ли“ на Димчо Дебелянов – един от нашите най-големи поети, е ………………………………. на страдащата душа.
          A) съмнение
          Б) вдъхновение
          B) вопъл
          Г) колебание

      7. В кой ред всички словосъчетания са написани правилно?
          A) град Бяла Слатина, остров Света Анастасия, връх Малка Мусала
          Б) английско-български речник, нов заместник кмет, не учебен ден
          B) суперинтересна игра, десет дневна ваканция, от към улицата
          Г) старозагорски поет, Коледно намаление, втори кръстоносен поход

      8. В кое изречение е допусната граматична грешка?
          A) Единственият човек, когото допуска до себе си, е нейна бивша съученичка.
          Б) Защо са дошли в тази негостоприемна страна, а не са останали в своята родина?
          B) Каквото и да правя, винаги се придържам към моите принципи и рядко греша.
          Г) Вече на никой вкъщи не му прави впечатление, че бравата е разнебитена.

      9. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
          Човешкото устроумие (А) е толкова разнообразно и безкрайно (Б), че всеки опит да се предложи негова класификация, е почти обречен на провал. Всяка нова епоха, ново събитие, даже нова обстановка може да бъде причина да се появят многобройни (В) шеги, смешки, анекдоти (Г).

      10. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?
          A) Той продължава да стене тихичко и това показва колко много го мъчи болния зъб.
          Б) Разказват, че индианските знахари могат със силата на техните заклинания да изсушат човека или дори да го умъртвят.
          B) Не са малко тези, пред чийто очи племенните знахари и магьосници са успели да излекуват безнадеждно болни.
          Г) Преди да напуснат селото, докторът взема няколко от листата, с които знахарят е лекувал индианеца.

      11. Посочете излишния ред.
          Образът на Левски в едноименната ода изгражда представата за водещата роля на великата личност в романтически план:
          A) чрез контраста с образа на предателя
          Б) чрез противоречивия образ на българското
          B) чрез идеализацията на образа на революционера
          Г) чрез отъждествяването с библейския архетип

      12. Кои художествени особености НЕ са характерни за поемата „Септември“?
          A) изразена гледна точка на лирическия говорител
          Б) фрагментарност и лиро-епическо начало
          B) специфичен историко-митологичен сюжет
          Г) обективна достоверност на изображението

      13. Посочете автора на романа „Възвишение“.
          А) Станислав Стратиев    
          Б) Милен Русков
          В) Георги Господинов
          Г) Виктор Пасков

      14. Кой от изброените мотиви НЕ се среша в книгата „Бай Ганьо“?
          A) невъзможният диалог между ориенталеца и европейската култура
          Б) преобличането на Бай Ганьо
          B) пътуването на анекдотичния герой
          Г) нравственото преобразяване на персонажа

      15. Кои са основните мотиви в „Арменци“ на Пейо Яворов?
          А) бунтът и обречеността
          Б) пиянството и песента 
          В) безнадеждността и срама 
          Г) болката и отчаянието 

      16. За героя на кое произведение се отнася твърдението: „Героят има една много важна културна особеност, забелязана още в началото на 20. век в статии на критици от ранга на д-р Кръстьо Кръстев и проф. Боян Пенев – още тогава той е напуснал кориците на книгата и е заживял собствен живот в българското общество и българската култура.“?
          А) „Под игото“
          Б) „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“
          В) „Зимни вечери“
          Г) „Нежната спирала“

      17. В кой от редовете правилно са свързани произведението и неговият автор?
          А) „В часа на синята мъгла“ – Пенчо Славейков
          Б) „Cis moll“ – Пейо Яворов
          В) „Нежната спирала“ – Йордан Радичков
          Г) „Повест“ – Христо Смирненски

      18. За кой герой се говори в откъса?         
         Дългите години на печално детинство и на хроничната учителска бедност на баща му бяха наслоили в душата му студ и горчивина към света, които винаги му пречеха да се вълнува достатъчно.
          A) Йордан Герака 
          Б) Найден Гърбавото
          B) Нягул
          Г) Борис Морев

      19. Каква композиционна роля изпълнява първата глава „Гост“ в романа „Под игото“?
          A) на експозиция и завръзка
          Б) на епилог и ретардация
          B) на експозиция и кулминация
          Г) на завръзка и кулминация

      20. Посочете на кои статии манифести автор е Гео Милев.
          A) „Пулсът на времето“, „Разсъдъчно изкуство“, „Тъгите на България“ 
          Б) „Фрагментът“, „Небето“, „Против реализма“, „Посоки и цели“
          B) „Зовът на родината“, „Родно изкуство“, „Банално изкуство“
          Г) „Българската поезия“, „Изкуство и стил“, „Анекдот и символ“

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. Г); 2. А); 3. В); 4. Б); 5. А); 6. Г); 7. А); 8. Г); 9. А); 10. Г); 11. Б); 12. Г); 13. Б); 14. Г); 15. Б); 16. Б); 17. В); 18. Г); 19. А); 20. Б);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave