Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 2

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 

1. Кой ред съдържа само местоимения?
      А) нима, се, онази
      Б) някой, никого, нещо
      В) нечия, някой, тук
      Г) сме, си, своите

2. В кое от изреченията е допусната грешка при членуването?
      А) Романът не съм чел, но съм гледал филма.
      Б) Учителите ни – математикът и историкът, бяха с нас на лагера.
      В) Аз бях единственият ученик, спечелил място на втория кръг на олимпиадата.
      Г) Лакътят ме болеше и затова отидох при лекаря си.

3. В кое от изреченията има еднородни допълнения?
      А) Фирмата участва в поръчки за поддържане на първокласни и второкласни пътища.
      Б) Лицата на Валя и Петя засияха от радост.
      В) Взе учебниците и тетрадките си и се премести на задния чин.
      Г) Жената бавно и внимателно увиваше подаръка.

4. Кое от изреченията е сложно съчинено?
      А) Когато влезе в хижата, бурята вече вилнееше.
      Б) В клас обсъдиха всички възможни варианти за подарък.
      В) Умори се от тичането и седна на пейката.
      Г) Вървейки през парка, Жана видя катерички.

5. В кой от отговорите всички думи съдържат променливо Я?
      А) белота, двеста, невеста
      Б) треска, слепец, ленивец
      В) седенки, смелост, крайбрежие
      Г) летовник, спрени, хлебен

6. В кое изречение е допусната грешка при употреба на местоимения:
      А) На никого не съм сторил злина.
      Б) На всекиго гледам да помогна с нещо.
      В) Никой не иска да признае истината.
      Г) Помня, че дадох книгата на някой, но не помня на кой.

7. В кое изречение е допусната грешка при употреба на местоимение:
      А) На кого даде тази важна информация, те питам втори път.
      Б) На тебе говоря, не се прави на глух!
      В) Знам кой сте търсили, но не съм го виждал скоро.
      Г) Те гледаха филма, който им препоръчах, но не го харесаха.

8. В кой от редовете има правописна грешка?
      А) осмивам;      
      Б) увъртам;    
      В) углупявам;        
      Г) обкръжавам.

9. В кой от редовете НЯМА правописна грешка?
      А) току така;
      Б) само че;        
      В) що годе;
      Г) тук там.

10. В кой ред има грешка?
      А) петима шофьори
      Б) пет велосипеда
      В) три молива
      Г) седем ученика

11. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка?
      А) оживялия
      Б) изпялите
      В) нечетящи
      Г) невидяни

12. В коя от двойките думи е допусната правописна грешка?
      А) пълня – плънка
      Б) дълг – дължник
      В) млъкна – мълчание
      Г) плъзна – пълзене

13. Каква е синтактичната служба на подчертания израз?
      Рибарите изтеглиха от дълбочината на морето голямата мрежа.
      А) несъгласувано определение
      Б) пряко допълнение
      В) съгласувано определение
      Г) непряко допълнение

14. В кое от изреченията е използвано показателно местоимение?
      А) Никой не ми каза, че филмът е толкова дълъг.
      Б) Прочетох на един дъх книгата, която Ива ми препоръча.
      В) Не получих никаква информация и затова бях неподготвен.
      Г) За благотворителната акция събираме всякакви пластмасови капачки.

15. В кой от отговорите има само причастия?
      А) закупен, изтеглен, изчистен
      Б) ненаситен, кулинарен, опростен
      В) преплетен, нахален, предплатен
      Г) сребърен, затревен, неукрепен

16. В кое от изреченията има сказуемо, изразено с форма за минало неопределено време?
      А) Ако беше поставил рекорд, щяха да съобщят по телевизията.
      Б) Няколко пъти му пращах покана за приятелство.
      В) Кой е дал имена на континентите?
      Г) За контролното Мартин беше научил само три урока.

17. В кой от отговорите е допусната правописна грешка?
      А) ухапвам
      Б) ухладнявам
      В) уточнявам
      Г) утешавам

18. В кое изречение е използвано сегашно деятелно причастие:
      А) Той не умеел да прощава на хората и ги съдел строго.
      Б) Стреснат и уплашен беше човекът, когото намериха в гората.
      В) Тя се опари с горещия чай и трябваше да изчака той да изстине.
      Г) Жадуващата за влага земя пое благодатната течност.

19. В кое изречение има грешка?
      А) На двора има много ученици.
      Б) В нашето училище има около хиляда ученици.
      В) В играта има трима участници.
      Г) Няколко участника ще си оспорват първото място.

20. Кое от изреченията се различава по състав от останалите?
      А) Знаем се.
      Б) Уважаваме се.
      В) Пеем си.
      Г) Живее се.

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1 – Б; 2 – А; 3 – В; 4 – В; 5 – Г; 6 – Г; 7 – В; 8 – В; 9 – Б; 10 – Г; 11 – В; 12 – Б; 13 – А; 14 – А; 15 – А; 16 – В; 17 – Б; 18 – Г; 19 – Г; 20 – Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave