Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 12 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 

1. Жанрът на пиесата „Балкански синдром“ е:
      A) комедия на ситуациите (интригата)
      Б) комедия на маските
      B) комедия на характерите (нравите)
      Г) моралистична комедия

2. Като литературен герой Бай Ганьо изразява:
      A) лошите страни на българския национален характер
      Б) типична социална роля от времето на първоначалното натрупване на капитала
      B) тенденцията да се възприема само „опакото“ на модерността и да се действа само в името на моментния егоистичен интерес
      Г) българския национален характер

3. Жанрът на „Паисий“ е:
      A) ода
      Б) стихотворение
      B) поема
      Г) похвално слово

4. От кое произведение е лайтмотивът „Сега съм у дома“?
      A) „Андрешко“ на Елин Пелин
      Б) „При Рилския манастир“ на Иван Вазов
      B) „До моето първо либе“ на Христо Ботев
      Г) „Новото гробище над Сливница“ на Иван Вазов

5. Кой от героите в „Ноев ковчег“ обединява в единно послание разнообразните разкази, от които се състои книгата?
      A) разказвачът
      Б) Мао Дзедун
      B) космическият удавник
      Г) хлебарките

6. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) Едно от важните послания на „Андрешко“ е, че трябва да се отнасяме към другите като към човешки същества, а не да следваме предразсъдъците си спрямо тях.
      Б) В „Андрешко“ мотивът за хищническата природа на държавата е един от водещите.
      B) Основният обект на изобличение в „Андрешко“ е хитруването на нежелаещите да изпълняват гражданските си задължения недобросъвестни хора.
      Г) Главният проблем, въведен от разказа „Андрешко“, но неразрешен и до днес, е свързан с невъзможният диалог между народ и държава.

7. От коя творба са стиховете?
          В тъги, в неволи, младост минува,
          кръвта се ядно в жили вълнува,
          погледът мрачен, умът не види
          добро ли, зло ли насреща иде...
          На душа лежат спомени тежки,
          злобна ги памет често повтаря,
          в гърди ни любов, ни капка вяра,
          нито надежда от сън мъртвешки
          да можеш свестен човек събуди!

      A) „Спи езерото“
      Б) „Борба“
      B) „До моето първо либе“
      Г) „Паисий“

8. И в трите произведения нещо пречи да се постигне обществена справедливост. Допълни изреченията, за да определиш коя е пречката, представена в съответната творба.

      А) В „Борба“ справедливостта не може да възтържествува, защото 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

      Б) В „Андрешко“ справедливостта не може да възтържествува, защото
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

      В) В „Приказка за стълбата“ справедливостта не може да възтържествува, защото
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

9. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) Основният патос на „До моето първо либе“ е насочен към отхвърляне на робството като състояние на духа.
      Б) В „До моето първо либе“ героят се венчава за смъртта, вдигайки кървава напивка.
      B) Смъртта на героя от „До моето първо либе“ е нежелана, но неизбежна, защото поробителите не са му оставили друг избор.
      Г) В „До моето първо либе“ Ботев утвърждава идеята, че смъртта в името на висшия идеал е ценност сама по себе си.

10. Коя от изброените творби е поема?
      A) „Градушка“
      Б) „Новото гробище над Сливница“
      B) „История“
      Г) „При Рилския манастир“

11. Кой герой в „Крадецът на праскови“ претърпява най-сериозно вътрешно развитие?
      A) Елисавета
      Б) младият автор разказвач
      B) полковникът
      Г) Иво

12. Основната характеристика на лирическия герой от „При Рилския манастир“ е:
      A) българин
      Б) общественик
      B) любител на природата
      Г) поет

13. В кой от редовете правилно са свързани героите и произведението?
      A) Бай Цончо – „Железният светилник“
      Б) ловците – „Балкански синдром“
      B) Дяволът – „Приказка за стълбата“
      Г) Климент Бенков – „Ноев ковчег“

14. В кой от редовете произведението и неговият жанр НЕ са свързани правилно?
      A) „Балкански синдром“ – комедия
      Б) „Андрешко“ – разказ
      B) „Спи езерото“ – лирическа миниатюра
      Г) „Крадецът на праскови“ – роман

15. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      A) В „Градушка“ образът на света се изгражда чрез взаимодопълване на конкретни описания и символични обобщения.
      Б) „Градушка“ е една от най-силните социални творби на П. К. Яворов.
      B) В „Градушка“ е показана трагичната самота на човека сред безразличната природа.
      Г) Основният конфликт в „Градушка“ се определя от сблъсъка между моралната обусловеност на човешкия свят и безразличната към морални категории природа.

16. Кой от героите в „Спи езерото“ е изразител на основната идея?
      A) глъбините на езерото
      Б) повърхнините на езерото
      B) буките
      Г) отроненият лист

17. От кое произведение е цитатът: Забрави туй време, га плачех / за поглед мил и за въздишка: / роб бях тогаз – вериги влачех…?
      A) „Ноев ковчег“
      Б) „Спи езерото“
      B) „До моето първо либе“
      Г)  „История“

18. Какво изразно средство е използвано в следния стих от „До моето първо либе“: „не вливай ми в сърце отрова“?
      A) символ
      Б) метафора
      B) метонимия
      Г) алегория

19. От кое произведение е цитатът: 
          Поклон, скали, води! Поклон, ели гигантски! 
          Вам, бездни, висоти! Вам гледки великански!

      A) „История“
      Б) „Балкански синдром“
      B) „При Рилския манастир“
      Г) „Паисий“

20. Кой разказва в „Крадецът на праскови“?
      A) неутрален разказвач
      Б) младият мъж
      B) старият учител
      Г) и тримата

21. Кой ценностен сблъсък НЕ се разкрива чрез опозицията „село – град“ в разказа „Андрешко“ от Елин Пелин?
      A) силата на човешката солидарност срещу силата на властта
      Б) състраданието на човека срещу бездушието на бюрократа
      B) човечността на селянина срещу равнодушието на чиновника
      Г) силата на властта срещу слабостта на хората

22. Напиши с няколко изречения какъв е смисълът на репликата на полковника от „Крадецът на праскови“: „Я остави тия даскалски приказки!“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. – А; 2. – В; 3. – А; 4. – Б; 5. – А; 6. – В; 7. – Б;
8. А) В „Борба“ справедливостта не може да възтържествува, защото религията и идеологията са се поставили в служба на богатите и силните, манипулирайки народа, а той от своя страна е навикнал „хомот да влачи“ и не се съпротивлява.
      Б) В „Андрешко“ справедливостта не може да възтържествува, защото диалогът между народа и властта се оказва невъзможен заради натрупани предразсъдъци, недоверие и откровено подтисничество.
      В) В „Приказка за стълбата“ справедливостта не може да възтържествува, защото този, който трябва да я наложи, се поддава на изкушението на властта и забравя мисията си.
9. – В; 10. – А; 11. – А; 12. – Г; 13. – В; 14. – Г; 15. – Б; 16. – А; 17. – В; 18. – Б; 19. – В; 20. – Г; 21. – Г;
22. От тази реплика става ясно, че за полковника не са важни ценности като състрадание, взаимопомощ, уважение към човека и други подобни, а трябва да се обръща внимание само на нуждите на делника.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave