Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ГЛАВНИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

 


1. Защо подлогът и сказуемото са главни части в простото изречение?
      A) изграждат основния смисъл
      Б) показват как се върши действието
      B) елементи са на речевата ситуация
      Г) обясняват защо се върши действието

2. В кое изречение подлогът е изразен с числително име?
      A) На паркинга се виждаха колите.
      Б) Ниският най-сетне проговори.
      B) Пред комисията се появи десетият.
      Г) Ние поискахме пълен отчет на парите.

3. В кое изречение сказуемото НЕ е изразено с причастие?
      A) После няколко пъти падна по пътя.
      Б) За себе си винаги искал най-доброто.
      B) Не го попитали за заровеното имане.
      Г) Никога не признал вината си.

4. При коя двойка думи отношението е както при двойката подлог – съществително име?
      A) съществително име – глагол
      Б) сказуемо – подлог
      B) прилагателно име – местоимение
      Г) сказуемо – глагол

5. В кой ред има грешка?
      A) По обяд пристигна строителят на обекта.
      Б) Най-малкия стана шампион по плуване.
      B) Писарят донесе папката с документите.
      Г) Имаше награда и за последния в борбата.

6. В кой ред НЯМА грешка?
      A) Изгасна огъня в пещта.
      Б) Втория падна от коня.
      B) Поздравиха незрящия.
      Г) Царя замина на лов.

7. При изговора на коя дума НЯМА грешка?
      A) писа́тельат
      Б) победи́тела
      B) насле́дникат
      Г) после́днийът

Коя от думите НЕ е съществително име? (Общо условие за задачи 8 и 9)

8. 
      А) четене    
      Б) читател
      В) чета
      Г) прочит

9. 
      A) бягане
      Б) бягам
      B) бегач
      Г) беглец

Коя от думите НЕ е глагол? (Общо условие за задачи 10 и 11)

10. 
      А) тичам    
      Б) бързам
      В) вървя
      Г) ходене

11. 
      А) мисля
      Б) досещам се
      В) съобразявам
      Г) предположение

Коя от думите, употребена самостоятелно, НЕ може да бъде сказуемо? (Общо условие за задачи 12 и 13)

12. 
      А) търся    
      Б) намирам    
      В) откритие    
      Г) проучвам    

13. 
      А) говоря
      Б) разказвам
      В) приказка
      Г) мълча

14. Кое от следните твърдения е вярно?
      A) Съществителното подлог определя числото на глагола сказуемо.
      Б) Глаголът сказуемо определя числото на съществителното подлог.
      B) Глаголът сказуемо и съществителното подлог не се съгласуват по число.
      Г) Съществителното подлог и глаголът сказуемо се съгласуват по лице.

 

Отговори на теста:

1-А; 2-В; 3-А; 4-Г; 5-Б; 6-В; 7-Г; 8-В; 9-Б; 10-Г; 11-Г; 12-В; 13-В; 14-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave