Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…


ТЕСТ 
ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 

Прочетете текста и се запознайте със схемата след него.

      Първите театрални прояви в България са свързани с читалищата, които са център на духовния и обществения живот на страната в средата на XIX век. Първата театрална постановка е представена в Шумен на 15 август 1856 г. Това е комедията „Михал Мишкоед“ на Сава Доброплодни, който по това време е учител в Шумен. През същата година на 12 декември читалището в Лом организира театрално представление на мелодрамата „Многострадална Геновева“, която е преведена от Павел Тодоров и изведена от пиесата „Геновева“ на Кристоф фон Шмид. В ролята на Геновева играе Кръстю Пишурка. След представлението артистите са арестувани от турските власти. Съдържанието й е известно и от романа на Иван Вазов „Под игото“. „Многострадална Геновева“ става най-играната пиеса през Възраждането.
      [...] Голямо значение за създаването и развитието на българския театър има Добри Войников. Той е считан за основоположник на българския театър и пръв български режисьор, който основава първата театрална трупа в Браила и в продължение на десет години дава представления пред българските емигранти в Румъния. Негови театрални постановки са представяни дори на сцената на Националния театър в Букурещ. Комедията му „Криворазбраната цивилизация“ се счита за най-добрата комедия до края на XIX век. Популярна творба става и „Иванко, убиецът на Асеня “.


1. Ролята на схемата е:
      а) Да представи нагледно част от информацията от текста.
      б) Да покаже как се развива европейският театър.
      в) Да представи съвременните театрални автори и пиеси.
      г) Да покаже представленията, играни в Букурещ.

2. Кръстю Пишурка е:
      а) автор на „Многострадална Геновева“
      б) преводач на „Многострадална Геновева“
      в) актьор в ролята на Геновева
      г) участник в представлението, описано в романа „Под игото“

3. За кой от авторите, представени в схемата, липсва информация в текста?
      а) Васил Друмев
      б) Петко Р. Славейков
      в) Сава Доброплодни
      г) Добри Войников

4. Кой от градовете НЕ е споменат в текста?
      а) Лом
      б) Браила
      в) Будапеща
      г) Шумен

5. За родоначалник на българския театър се смята:
      а) Васил Друмев
      б) Сава Доброплодни
      в) Иван Вазов
      г) Добри Войников

6. Пиесата „Многострадална Геновева“ НЕ е:
      а) преведена от Павел Тодоров
      б) най-играната пиеса през Възраждането
      в) играна в читалище в Шумен
      г) поставена на сцена през 1856 г.

7. Сказуемите в подчертаното изречение НЕ са:
      а) съставни сказуеми
      б) образувани от спомагателен глагол и име
      в) „е комедията“, „е учител“
      г) две съставни и едно просто сказуеми

8. Подчертаното изречение по състав е:
      а) просто изречение
      б) сложно съставно изречение
      в) сложно смесено изречение
      г) сложно съчинено изречение

9. Употребените в текста глаголни форми са:
      а) в изявително наклонение
      б) в условно наклонение
      в) в повелително наклонение
      г) преизказни

10. Ако от първото изречение на текста се съкратят думите „които са“
      а) видът на изречението по състав няма да се промени
      б) второто просто изречение ще се преобразува в обособена част
      в) ще се промени наклонението на глаголните форми
      г) ще се наруши смисълът на изречението

11. Коя е излишната дума?
      а) комедия
      б) емигрант
      в) пиеса
      г) режисьор 

12. Какви са думите от зад. 11?
      а) заемки
      б) домашни думи
      в) чуждици
      г) остарели думи

13. Поставете пропуснатите пунктуационни знаци в изреченията.
Детето тътрейки счупената играчка тръгна към люлките.
Юрий се поклони на владетеля пред когото всички се смиряваха.
Как съм станал как съм излязъл как съм заключил не помня.

14. Запишете терминологичното словосъчетание, чието обяснение е: Кратък новинарски текст, който се изгражда само от факти, без да се изразява лично отношение.
………………………………………………………………………………………………….............................................

15. Преобразувайте обособената част в просто изречение.
Селянинът забеляза човека, прокрадващ се край оградата.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

16. Съставете сложно изречение, като свържете простите изречения с подчинителна връзка.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

17. Преобразувайте пряката реч в непряка.
Свещеникът пристъпи напред и каза:
– Бий камбаната, Симо! Нека всички се съберат!

………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 


Отговори:
1. а. 2. в. 3. б. 4. в. 5. г. б. в. 7. г. 8. б. 9. а. 10. б. 11. б. 12. а.
13. Детето, тътрейки счупената играчка, тръгна към люлките.
Юрий се поклони на владетеля, пред когото всички се смиряваха.
Как съм станал, как съм излязъл, как съм заключил, не помня.

14. информационна бележка
15. Който се прокрадваше край оградата.
16. Взех химикала, с който ще пиша на олимпиадата.
17. Свещеникът пристъпи напред и каза на Симо да бие камбаната, за да се съберат всички.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave