Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
„ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В БАЩИНАТА КЪЩА...“

 

   1. Мотивът „да се завърнеш...“ изразява:
      A) възглед, изразяващ идеята, че човек е щастлив само в природния живот;
      Б) изразява желанието на лирическия герой да се върне към миналото, за да го промени
      B) носталгията на градския човек, открил както възможностите, така и самотата на модерния свят;
      Г) мъка от раздялата с близките;

   2. Елегичното начало в Дебеляновата творба „Да се завърнеш в бащината къща“ се проявява  в:
      A) страданието на героя поради неосъществения блян и изгубения рай
      Б) отчуждението и самотата, които героят изпитва в големия град – затвор
      B) невъзможността на героя да сбъдне мечтите и копнежите си за любимата
      Г) невъзможността на героя да преживява емоционално света, в който живее

   3. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) Модерното битие е търсеното от младостта пространство на свобода, себеопознаване и себедоказване, затова не изпълва душата на героя с въпроси, противоречия и мъка.
      Б) Графично откроените последни два стиха са поантата, която потвърждава трагедията на модерния човек, загубил здравата връзка с моралната чистота и опората на миналото.
      B) Отдалечил се от всичко свято в детството, лирическият субект се осъзнава като чужд в света на родното, като несвой в макросвета, като скиталец, вечно търсещ дом за духа си.
      Г) Майката е пазителка на домашното огнище, тя съхранява уюта на патриархалния бит, затова образът й е свързан с прага – граница между родното и чуждото.

   4. Кой от изброените мотиви присъства в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща...“?
      A) за пътя към опознаването на света и на другите
      Б) за борбата на човека срещу неправдата
      B) за бездушния град като затвор за човека
      Г) за смирението на човека пред личната участ

   5. Кой цитат НЕ въвежда мотива за постигнатия душевен покой?
      A) „когато вечерта смирено гасне“
      Б) „тихи пазви тиха нощ разгръща“
      B) „О, скрити вопли на печален странник“
      Г) „смирено влязъл в стаята позната“

   6. Кой лирически елемент обвързва образите на вечерта, иконата и майката в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща...“?
      A) гаснещото слънце
      Б) бащиният дом
      B) прекраченият праг
      Г) майчиното рамо

   7. Какъв е жанрът на „Да се завърнеш в бащината къща“?
      А) ода
      Б) поема
      В) балада
      Г) елегия

   8. Кое чувство НЕ се открива в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща...“?
      A) удовлетворение от живота в града
      Б) щастие при видението за детската стая
      B) любов към майката и дома
      Г) носталгия по далечния роден дом

   9. Като какъв НЕ може да се определи лирическият субект в „Да се завърнеш в бащината къща...“?
      A) като модерния човек, изпитващ безпомощност и трагична обреченост в града пустиня
      Б) като човека на изкуството, намерил призванието си и утвърден в урбанистичната реалност
      B) като блудния син, преминал през разкаянието, бленуващ за духовно пречистване и прошка
      Г) като сина, жадуващ да изплаче пред майката мъката си от самотата и житейските неволи

   10. Кое твърдение за стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща“ НЕ е вярно?
      A) Лирическият герой изпитва носталгия по отечеството.
      Б) В произведението се преплитат мотивите за спомена и бляна.
      B) В творбата е изразено посланието за невъзможното завръщане.
      Г) Финалното двустишие изпълнява функцията на поанта.

   11. Образът на майката от стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща...“ се отъждествява с образа на:
      А) иконата
      Б) стаята
      В) двора
      Г) прага    

   12. Посочете вида на използваното изразно средство в стиховете „...и тихи пазви тиха нощ разгръща / да приласкае скръбни и нещастни“.
      А) метонимия
      Б) градация
      В) метафора
      Г) сравнение

   13. Елегичното начало в „Да се завърнеш в бащината къща“ НЕ е свързано с:
      A) носталгията по свещения свят на дома
      Б) изгубения свят на детската невинност
      B) прозрението за неосъществимия блян
      Г) одухотворяването на притихналата нощ

   14. Героят от стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща...“:
      А) издига реалността в култ като противоречие с наивността си в миналото
      Б) изповядва истината за възможното завръщане във времето на чистотата
      В) разкрива страха си пред неясното бъдеще на човека, вярващ в доброто
      Г) изплаква трагедията си на човек, намиращ се в дисхармония с реалността

   15. В кой цитат е изразена основната идея за илюзорното завръщане в стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща...“?
      A) „...аз дойдох да дочакам мирен заник, / че мойто слънце своя път измина...“
      Б) „О, скрити вопли на печален странник, / напразно спомнил майка и родина!“
      B) „Да се завърнеш в бащината къща, / когато вечерта смирено гасне...“
      Г) „...ти с плахи стъпки да събудиш в двора / пред гостенин очакван радост плаха.“

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. В); 2. А); 3. А); 4. Г); 5. В); 6. Б); 7. Г); 8. А); 9. Б); 10. А); 11. А); 12. В); 13. Г); 14. Г); 15. Б);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave