Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО И В ТЕКСТА. ОСОБЕНОСТИ НА ГЛАГОЛА

 

1. Наклонение е граматичен признак, който означава:
      A) начин на извършване на глаголното действие
      Б) време и място на извършване на глаголното действие
      B) взаимоотношения между вършителите на глаголното действие
      Г) отношение на говорещото лице към глаголното действие

2. В кой ред глаголната форма НЕ е в изявително наклонение?
      A) Николина обича есенните залези.
      Б) Купете си от новите продукти на фирмата!
      B) Милен направи теста без нито една грешка. 
      Г) Щях да ви питам за подробности по случая.

3. В кой ред е изразено действие, чието извършване зависи от някакво условие?
      A) С удоволствие бих разговарял с Вас.
      Б) С удоволствие ще разговарям с Вас.
      B) С удоволствие разговарях с Вас.
      Г) С удоволствие съм разговарял с Вас.

4. В кой ред има грешка?
      A) Кога бихте ни се обадили отново?
      Б) Как бихте постъпил в такава ситуация?
      B) Какви мебели бихте избра-ли за хола? 
      Г) Кого бихте поканили на гости?

5. В кой ред има глагол, от който НЕ могат да се образуват отрицателни форми на повелителното наклонение?
      A) казвам
      Б) показвам
      B) разкажа
      Г) доказвам

6. В кой ред има грешка?
      A) Недей да правиш такива работи!
      Б) Не се срещай с тези младежи!
      B) Недей писа със синия молив!
      Г) Недейте говорете по време на урока!

7. Какво означават преизказните глаголни форми?
      A) Действие, за което говорещото лице съобщава като очевидец.
      Б) Действие, което зависи от волята на говорещото лице.
      B) Действие, което зависи от някакво условие.
      Г) Действие, за което говорещото лице съобщава по думите на друго лице.

8. В кое изречение има преизказни глаголни форми?
      A) По време на срещата пяха песни и играха хора́.
      Б) По време на срещата пели песни и играли хора́.
      B) По време на срещата щяха да пеят песни и да играят хора́.
      Г) По време на срещата ще пеят песни и ще играят хора́.

9. В кое изречение НЯМА преизказна глаголна форма?
      A) Дълго чакали на уговореното преди време място.
      Б) Скоро всички разбрали каква е радостната новина.
      B) В края на разговора е поискал повече сведения за човека.
      Г) Миналото лято построили новата сграда в центъра на града.

10. В кой ред има преизказна глаголна форма на минало свършено време?
      A) Той ходил на почивка.
      Б) Той ходел на почивка.
      B) Той бил ходил на почивка.
      Г) Той щял да ходи на почивка. 

11. В кой ред има грешка?
      A) Винаги купувал само най- скъпите стоки.
      Б) Преди време никога не мислел за бъдещето.
      B) Дълго време носел старите дрехи на брат си.
      Г) Преди години често пял в различни състави.

12. В кой ред НЯМА грешка?
      A) Като малък всеки ден играл на топчета.
      Б) Жената винаги носела скъпи бижута.
      B) Като дете често чупил играчките си.
      Г) Дълги години редовно си писали писма.

Прочетете текста и изпълнете задачите след него.

      Появил се нов водач на недоволните – Ивайло, известен с прозвището Бърдоква или Лахана, пастир на свине. Той вярвал, че е предопределен от Бога да спаси своя народ от бедите. С дружината си разбил няколко татарски орди и славата му привлякла много нови воини. Тогава се отправил към Търново и при сражението убил цар Константин Асен. Започнал обсада на престолния град.

13. Коя е темата на текста?
      A) Ивайло Бърдоква – пастир на свине
      Б) Действията на Ивайло – водач на недоволните
      B) Нови воини в дружината на Ивайло
      Г) Ивайло прави обсада на престолния град

14. В текста преобладават елементи на:
      A) описание
      Б) описание и разсъждение
      B) повествование
      Г) описание и повествование

15. От коя тематична област е текстът?
      A) география
      Б) български език
      B) история 
      Г) биология

16. Текстът е:
      A) художествен 
      Б) разговорен
      B) медиен 
      Г) научен

17. Какви глаголни форми преобладават в текста?
      А) преизказни глаголни форми
      Б) глаголи в изявително наклонение
      В) глаголи в условно наклонение
      Г) глаголи в повелително наклонение

18. С какво друго глаголно време могат да се изразят действията в текста?
      A) бъдеще време
      Б) сегашно време
      B) минало неопределено време
      Г) минало предварително време

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Г; 2-Б; 3-А; 4-Б; 5-В; 6-Г; 7-Г; 8-Б; 9-В; 10-А; 
11-Г; 12-Б; 13-Б; 14-Г; 15-В; 16-Г; 17-А; 18-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave