Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ДУМАТА И НЕЙНИТЕ ЗНАЧЕНИЯ

 

          Прочетете текста и отговорете на въпросите 1. – 3.  

          Навън вятърът беснееше, оглушително трещяха гръмотевици. Блесна светкавица и Мартина замръзна. Край езерото стоеше бял жираф и гледаше право към нея! За част от секундата очите им се срещнаха, малкото тъжно момиче и стройният млад жираф впиха погледи един в друг, а после небето отново потъмня. Мартина притисна лице към стъклото, опитваше се отчаяно да види белия жираф, но не успя. Нямаше луна, а дъждът валеше толкова силно, че образуваше плътна завеса.
                                                                                               Лорън Сейнт Джон

1. От какъв речник е следното описание на думата жираф?
      жираф м. и жирафа ж. Африканско чифтокопитно преживно животно с петниста окраска, високо до 5 – 6 м, с особено дълга шия и по-дълги от задните предни крака.
      A) правописен
      Б) правоговорен
      B) синонимен
      Г) тълковен

2. В кой ред вярно е описано граматичното значение на думата потъмня?
      A) глагол 2 л. ед.ч. сег.вр.
      Б) глагол 3 л. ед.ч. мин.вр.
      B) глагол 2 л. ед.ч. мин.вр.
      Г) глагол 3 л. ед.ч. сег.вр.

3. Коя от думите в първото изречение на текста е употребена с преносно значение?
      A) вятърът
      Б) навън
      B) беснееше
      Г) гръмотевици

4. В кой ред са изброени само словообразувателни морфеми?
      A) представка, корен, наставка
      Б) представка, корен, окончание
      B) корен, окончание, определителен член
      Г) корен, наставка, определителен член

5. В кой ред вярно са определени морфемите в думата училище?
      A) корен, наставка, окончание
      Б) представка, корен, окончание
      B) корен, наставка, наставка, окончание
      Г) представка, корен, наставка, окончание

6. В правописа на коя морфема в състава на думата распознавам е допусната правописна грешка?
      A) представка
      Б) корен
      B) наставка
      Г) окончание

7. В кой ред думите НЕ са синоними?
      A) ласкав – любезен
      Б) надменност – горделивост
      B) мъдър – умен
      Г) уверен – отговорен

8. В коя от думите има непостоянно Ъ?
      A) кротък
      Б) залък
      B) замък
      Г) пламък

 

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А; 5-В; 6-А; 7-Г; 8-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave