Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 2

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ДУМАТА И НЕЙНИТЕ ЗНАЧЕНИЯ

 

          Прочетете текста и отговорете на въпросите 1. – 3.  

          Веднъж едно момче на име Тонино отишло на училище, без да си е научило урока, и много се тревожело, че учителят може да го вдигне.
          „Ах – мислел си Тонино, – ако можех да стана невидим...“
          Учителят направил проверка и когато стигнал до името Тонино, момчето отговорило „тук!“, но никой не го чул и учителят казал:
          – Жалко, че Тонино не е дошъл днес, тъкмо смятах да го изпитам. Ако е болен, да се надяваме, че не е нещо опасно.
                                                                                     Джани Родари

1. Коя дума от текста има речниково значение ‘преглед, при който се установява дали нещо го има’?
      A) урок
      Б) училище
      B) проверка
      Г) име

2. В кой ред вярно е описано граматичното значение на думата учителят?
      A) същ. име м.р. мн.ч. нечлен.
      Б) същ. име ж.р. ед.ч. нечлен.
      B) същ. име ср.р. мн.ч. член.
      Г) същ. име м.р. ед.ч. член.

3. Коя от думите в текста е употребена в преносно значение?
      A) (да) вдигне
      Б) мислел
      B) отишъл
      Г) да се надяваме

4. В кой ред са изброени само формообразувателни морфеми?
      A) корен, окончание
      Б) окончание, определителен член
      B) представка, определителен член
      Г) представка, корен

5. В кой ред вярно са определени морфемите в думата продавач?
      A) корен, наставка, наставка
      Б) представка, представка, корен
      B) корен, наставка, окончание
      Г) представка, корен, наставка

6. В правописа на коя морфема в състава на думата овчарът е допусната правописна грешка?
      A) представка
      Б) определителен член
      B) наставка
      Г) окончание

7. В кой ред думите НЕ са синоними?
      A) дом – къща
      Б) ухание – аромат
      B) име – название
      Г) облик – изглед

8. В коя от думите НЯМА подвижно Ъ?
      A) повърхност
      Б) оскърбление
      B) пръстен
      Г) мълчание

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б; 5-Г; 6-Б; 7-Г; 8-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave