Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 3

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ДУМАТА И НЕЙНИТЕ ЗНАЧЕНИЯ

 

1. В кой ред има дума с речниково значение ‘оградено място, засадено с цветя, дървета или зеленчук’?
      A) гора
      Б) поляна
      B) земя
      Г) градина

2. В кое изречение глаголът летя е употребен в пряко значение?
      A) Мисълта ми лети на всички посоки.
      Б) Единствено птиците могат да летят.
      B) Когато съм във ваканция, времето лети.
      Г) Носени от вятъра, листата летят.

3. Допълнете изречението с дума, подходяща за контекста:
      Днес Борис отново получи шестица по история. Напоследък много му... в училище!
      A) понася
      Б) върви
      B) отива
      Г) е ясно

4. Кой от синонимите е най-уместен в следния контекст: Господине, може ли да се преместите малко вляво? Не... добре сцената.
      A) забелязвам
      Б) съзирам
      B) гледам
      Г) виждам

5. В коя от двойките изречения подчертаните думи НЕ са омоними?
      A) Лирата е парична единица във Великобритания. – Лирата е стар музикален инструмент.
      Б) Тежка е царската корона. – Това дърво е с великолепна зелена корона.
      B) Тя има руса коса. – Дядо взе една коса и окоси тревата.
      Г) Засадих луковици в меката пръст. – Невъзпитано е да се сочи с пръст.

6. В кой ред всички думи имат следния морфемен строеж □ ○:
      A) редя, пазя, чета
      Б) стих, книгата, вестник
      B) проглеждам, виждам, нося
      Г) лампа, светлина, свещ

7. В кой ред думите НЯМАТ общ корен?
      A) приказка – предсказвам
      Б) вест – предвещавам
      B) рана – ранобуден
      Г) далечен – отдалеко

8. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) възстание
      Б) възстановявам
      B) гонидба
      Г) безспокойство

9. В кой ред и двете форми са написани правилно?
      A) организъм – организъми
      Б) бинокъл – бинокли
      B) метър – метъри
      Г) недостатък – недостатаци

10. В коя от думите НЯМА подвижно Ъ?
      A) дръжка
      Б) първолак
      B) хълмист
      Г) дължина

 

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Г; 2-Б; 3-Б; 4-Г; 5-Б; 6-А; 7-В; 8-Б; 9-Б; 10-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave