Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................


ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
Думата като лексикално средство в текста


В кой ред правилно е посочено речниковото значение на думата (зад. 1 - 3)?

1. резултат
   A) причина за пораждане на нещо
   Б) постижение; следствие от процес или дейност
   B) основание за извършване на дейност
   Г) това, към което човек се стреми

2. практичен
   A) деен, енергичен
   Б) разумен, целесъобразен
   B) който е ориентиран към печалба 
   Г) който е лесен и удобен за ползване

3. маркирам
   A) уведомявам
   Б) упътвам за посока
   B) поставям знак; отбелязвам 
   Г) поставям цена на стока

4. В кой ред са посочени само думи от неутралната лексика в българския език?
   A) листо, легло, хиля се
   Б) раздрънкан, шляпам, пердах
   B) речник, вода, учител 
   Г) конче, девойче, слуга

5. В кое изречение има дума от експресивната лексика в българския език?
   А) Вчера помогнах на една баба да пресече улицата.
   Б) Като чу Стоян какво му казвам, се облещи срещу мен невярващо.
   В) Взех голямата пазарска чанта и влязох в магазина.
   Г) Вземи парцала и почисти пода, моля те!

С коя от думите е уместно да попълните празното място в изречението (зад. 6 и 7)?

6. Вчера бях в поликлиниката за една бележка; имаше много майки с бебета за ваксиниране, от детските кабинети се носеше неудържим бебешки...
   A) плач
   Б) стон
   B) ридание 
   Г) вопъл

7. Все туй копнение в духът / все туй скиталчество из път / на който не съзирам... (П. Яворов)
   A) заключението 
   Б) приключването
   B) финала 
   Г) края

8. В кой ред думите НЕ са синоними?
   A) мечтая - бленувам
   Б) спя - дремя
   B) мълча - дърдоря 
   Г) пия - наливам се

9. Кой от изразите е уместен, ако общувате с по-възрастна жена?
   А) Изпръскали сте си обувчиците!
   Б) Шапчицата Ви е паднала зад стола!
   B) Без да искам, счупих огледалцето Ви!
   Г) Ръчичките Ви са много студени!

10. В кое изречение НЯМА преносна употреба?
   А) Хвърлям гръм и мълнии.
   Б) Хвърлям прочетените вестници.
   В) Хвърлям вината върху някого.
   Г) Хвърлям пари на вятъра.

Прочетете текста и решете задачи 11-12.
Бялата брезичка 
под стъклата пак 
с пухкав сняг се кичи 
в сребърния зрак.

Вейчици се свеждат – 
всяка цели дни 
виене с грозд от нежни 
мъхести ресни.

И стои брезата, 
и мълчи сега 
като пламък златен, 
скътан под снега.

А зарята в хрупкав 
звън кръжи и пак 
вейките засипва 
с мек сребреещ сняг.

Сергей Есенин, 
превод Димитър Горсов

11. Какво заглавие е подходящо за текста?
   A) Сняг 
   Б) Бреза
   B) Зима 
   Г) Нощ

12. В текста думите брезичка и вейчици са:
   A) експресивни думи, чрез които се постига въздействие
   Б) синоними, чрез които се свързват стиховете
   B) антоними, чрез които се постига по-силен ефект
   Г) омоними, чрез които се постига експресивност

 

 


Отговори:
1-б; 2-г; 3-в; 4-в; 5-б; 6-а; 7-г; 8-в; 9-в; 10-б; 11-б; 12-а.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave