Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ЕДНА БЪЛГАРКА (Първа и втора част)


1. Темата на първа част на „Една българка" е:    1 т.
      A) Болестта на внучето
      Б) Грубостта на заптиетата
      B) Разбиването на Ботевата чета
      Г) Срещата на Илийца със заптиетата

2. Къде протичат събитията във втора част на „Една българка"?        1 т.
      A) край Искъра 
      Б) в манастира
      B) в церовата гора 
      Г) в Лютиброд

3. Посочете две качества на Илийца, които проявява при срещата с бунтовника.        2 т.
     Първо: .............................................................................................................    
     Второ: .............................................................................................................

4. Посочете два вида характеристика, чрез които е изграден образът на Илийца в първа част на „Една българка".    2 т.
      Първа: .............................................................................................................    
      Втора: .............................................................................................................

5. Посочете две причини, поради които Илийца решава да помогне на момъка.        2 т.
     Първа: .............................................................................................................   
     Втора: .............................................................................................................

6. Кой цитат е откъс от портретна характеристика?    1 т.
      A) Аго, за бога, направи това добро, помисли, че и ти имаш деца!
      Б) Тя беше жена около шейсетгодишна, висока, кокалеста - мъжка на вид.
      B) Хаджи Хасан ага и другарят му се наместиха в ладията.
      Г) В това време ладиярят вкарваше конете в ладията.

7. Кое качество НЕ е присъщо на Илийца?       1 т.
      A) страхливост 
      Б) упоритост
      B) тактичност 
      Г) грижовност

8. Мотото на разказа „Една българка" е откъс от:       1 т.
      A) фолклорна приказка 
      Б) фолклорна песен 
      B) легенда
      Г) стихотворение

9. Кое твърдение НЕ е вярно за втора част на „Една българка"?       2 т.
      A) Втората част изпълнява ролята на завръзка в сюжета на разказа.
      Б) Във втора част на разказа авторът използва ретроспекция.
      B) Във втора част на разказа са представени мотивите на героинята да помогне на преследвания бунтовник.
      Г) Пейзажът във втора част е в контраст с преживяванията на баба Илийца.

10. В първата част на разказа „Една българка“ художествена измислица е информация за:        2 т.
      А) преследването на Ботевите четници
      Б) прогонването на лютибродчанките
      В) убийството на Ботев
      Г) страха на българите

11. Каква представа за историческото време изгражда Иван Вазов в първа част на „Една българка“ ?        10 т.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

Отговори:
1-Г; 2-В; 
3-Например: Първо – майчинска загриженост. Второ – състрадание.; 
4-Например: Първа – портретна характеристика. Втора – речева характеристика.; 
5-Например: Първа – момъкът е българин, изпаднал в беда. Втора – за Илийца помощта е християнски и човешки дълг; 
6-Б; 7-А; 8-Б; 9-Г; 10-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave