Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ЕДНА БЪЛГАРКА (Първа и втора част)

 

 

1. Основната тема на втора част на „Една българка" е:    1 т.
      A) Болестта на внучето
      Б) Опитите на Илийца да излекува внучето си
      B) Срещата на Илийца с Ботевия четник
      Г) Страхът от турските потери

2. Къде протичат събитията в първа част на „Една българка"?        1 т.
      A) в церовата гора 
      Б) на брега на Искъра
      B) в манастира 
      Г) в Лютиброд

3. Посочете две качества на Илийца, които проявява при срещата със заптиетата.        2 т.
     Първо: .............................................................................................................   
     Второ: .............................................................................................................

4. Посочете два вида характеристика, чрез които е изграден образът на бунтовника във втора част на „Една българка".       2 т.
      Първа: .............................................................................................................    
      Втора: .............................................................................................................

5. Посочете две причини, поради които бунтовникът се доверява на непознатата жена.        2 т.
      Първа: .............................................................................................................    
     Втора: .............................................................................................................

6. Кой цитат е откъс от вътрешен монолог?    1 т.
      A) Бедната челопеченка действително бързаше да стигне по-скоро на манастира.
      Б) „Бабо, хляб! Умирам от глад!"- каза той, като й препречи пътя.
      B) Изпитото лице на момъка светна от надежда.
      Г) Тя си мислеше: „Да направя това добро... клетнику!".

7. Кое качество НЕ е присъщо на Илийца?       1 т.
      A) родолюбие 
      Б) припряност
      B) милосърдие 
      Г) смелост

8. Коя от изброените функции НЕ е присъща на експозицията в „Една българка"?       1 т.
      A) Представя всички герои в творбата. 
      Б) Изобразява атмосферата на историческото време. 
      B) Разкрива отношението на българите и на турците към случилото се с Ботевата чета.
      Г) Съобщава времето и мястото на събитията.

9. Кое твърдение НЕ е вярно за първа част на „Една българка"?       2 т.
      A) Първа част изпълнява ролята на експозиция в сюжета на разказа.
      Б) В първа част на разказа авторът използва ретроспекция.
      B) В първа част на разказа Илийца е противопоставена на лютибродчанките.
      Г) Баба Илийца пренебрегва обидите на заптиетата и успява да премине с тях на другия бряг на Искъра.

10. Кое художествено средство е използвано в подчертаните изрази?       2 т.
„Той обърна ладията и тя заплува по мътния Искър, сега придошъл голям от дъждовете и къдраво-сребърен от вечерните лучи на слънцето...“
      А) епитет
      Б) сравнение
      В) повторение
      Г) думи с преносно значение

11. Защо баба Илийца решава да помогне на непознатия момък?      10 т.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 


Отговори:
1-В; 2-Б; 
3-Например: Първо – упоритост. Второ – тактичност.; 
4-Например: Първа – портретна характеристика. Втора – речева характеристика.; 
5-Например: Първа – Усеща загрижеността на жената. Втора – разбира, че непознатата селянка рискува живота си, като му обещава помощта си.; 
6-Г; 7-Б; 8-А; 9-Б; 10-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave