Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ЕЗИКЪТ – СРЕДСТВО ЗА ОБЩУВАНЕ

 

          Прочетете текста и отговорете на Въпросите 1. – 5.  

          Както знаете, Луната не излъчва собствена светлина. Тя се осветява от Слънцето. Слънцето винаги осветява точно половината от Луната – онази половина, която е обърната към него. Когато Луната обикаля около Земята, ние виждаме различни части от нейната светла половина. Тази видима форма се нарича фаза на Луната. Четирите основни фази са: новолуние, първа четвърт, пълнолуние и последна четвърт. 
                                                                            Из учебник

1. Коя е темата на текста?
      A) Луната
      Б) фази на Луната
      B) Луната и Земята
      Г) Слънцето

2. В кой ред са посочени ключови думи от текста?
      A) Луната, не излъчва, се осветява
      Б) Луна, фази, светла половина
      B) половина, е обърната, части
      Г) Слънце, виждаме, части

3. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) Луната излъчва собствена светлина.
      Б) Видимата форма на Луната се нарича фаза на Луната.
      B) Основните фази на Луната са четири.
      Г) Слънцето осветява половината от Луната.

4. Кое твърдение е вярно?
      A) Земята обикаля около Луната.
      Б) Луната обикаля около Земята.
      B) Слънцето осветява частта от Луната, обърната към Земята.
      Г) Слънцето обикаля около Земята.

5. Какво НЕ е предназначението на текста?
      A) Да обогатим знанията си за Луната.
      Б) Да разберем какво е фаза на Луната.
      B) Да научим кои са фазите на Луната.
      Г) Да харесаме Луната.

6. В кой ред е употребена НЕПРАВИЛНА форма на обръщение?
      A) госпожо Директор
      Б) господин Президент
      B) госпожо Директорке
      Г) господин Директор

7. Подтема на текста е:
      A) основното, за което се говори или пише в текста
      Б) епизод в текста
      B) ключовите думи в текста
      Г) част от темата

8. В кой случай общуването е неофициално?
      A) между журналист и ученик
      Б) между дете и непознат възрастен човек
      B) между приятели
      Г) между ученик и учител

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Б; 2-Б; 3-А; 4-Б; 5-Г; 6-В; 7-Г; 8-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave