Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 2

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ЕЗИКЪТ – СРЕДСТВО ЗА ОБЩУВАНЕ

 

          Прочетете текста и отговорете на въпросите 1. – 5.

          Думата риба се използва за различни водни животни, някои от които изобщо не си приличат Рибите са най-древните гръбначни животни. Те са еволюирали преди повече от 500 милиона години. Всички гръбначни, включително хората, са потомци на рибите.
          Съществуват повече от 20 000 вида риби, които се разделят в три големи групи. Най-много са костните риби (90 %).
                                                                                   Из енциклопедия

1. Коя е темата на текста?
      A) гръбначни животни
      Б) видове риби
      B) рибите
      Г) думата риба

2. В кой ред са посочени ключови думи от текста?
      A) водни, гръбначни, животни
      Б) думата, рибите, групи
      B) еволюирали, хората, потомци
      Г) костни, години, съществуват

3. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) Всички риби си приличат
      Б) Хората са еволюирали от риби.
      B) Най-много са костните риби.
      Г) Съществуват няколко групи риби.

4. Кое твърдение е вярно?
      A) Рибите съществуват сравнително отскоро.
      Б) С думата риба назоваваме само костните риби.
      B) Учените отделят две групи риби.
      Г) Има десетки хиляди видове риби.

5. Какво е предназначението на текста?
      A) Да ни подтикне да си купим рибки.
      Б) Да научим повече за произхода и еволюцията на рибите.
      B) Да се осведомим за грижите, които изискват рибите.
      Г) Да се запознаем с еволюцията на гръбначните животни.

6. Кой израз НЕ е подходящ за официално общуване?
      A) Поздравявам Ви за успеха!
      Б) Здрасти.
      B) Добър ден, господине.
      Г) Благодаря Ви, госпожо, за помощта.

7. Ключовите думи в текста:
      A) служат за връзка между изреченията
      Б) са всички съществителни имена в текста
      B) отразяват най-важното от темата
      Г) са думите от заглавието на текста

8. Общуването чрез мобилен телефон НЕ може за бъде:
      A) устно
      Б) писмено
      B) пряко
      Г) непряко

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-Б; 3-А; 4-Г; 5-Б; 6-Б; 7-В; 8-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave