Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 4

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ЕЗИКЪТ – СРЕДСТВО ЗА ОБЩУВАНЕ

 

          Прочетете текста и решете тестовите задачи след него.
          Стара планина простира величествената си снага по средата на нашата родина.
          На север многобройните дипли на Стара планина преминават незабелязано в Дунавската равнина. През тях по долините на много реки хубави пътища навлизат навътре в планината. На юг склоновете на Стара планина се спускат стръмно към Задбалканските котловини.
          Стара планина е лесно проходима. Множество проходи я пресичат навсякъде. През повечето от тях минават удобни шосета, по които може бързо да се стигне до самото било. Голямо значение имат и двата красиви пролома – Искърският и Камчийският.
                                                                                   Л. Динев

1. Коя е темата на текста?
      A) Стара планина и Дунавската равнина
      Б) проходите на Стара планина
      B) Стара планина
      Г) на север и юг от Стара планина

2. В кой ред НЕ е посочена подтема на текста?
      A) разположение на Стара планина
      Б) гранични области на север и на юг от Стара планина
      B) проходи и проломи в Стара планина
      Г) растения и животни в Стара планина

3. В кой ред всички думи са ключови за текста?
      А) снага, реки, шосета
      Б) родина, склоновете, шосета
      В) Стара планина, планината, проходи
      Г) древността, хубави пътища, било

4. Колко абзаца има в текста?
      A) един
      Б) два
      B) три
      Г) четири

5. В кой абзац (кои абзаци) е разположена повече от една подтема?
      A) в първия
      Б) във втория и в третия
      B) в първия и в третия
      Г) в първия и във втория

6. Кое НЕ е елемент на речевата ситуация?
      A) участници в общуването
      Б) цел на общуването
      B) впечатление от общуването
      Г) предмет на общуването

7. При общуване чрез електронни средства:
      A) необходимо е да се съобразяваме със събеседника
      Б) допустима е употреба на латински букви
      B) позволено е да пишем само с главни букви
      Г) трябва да бъдем многословни.

8. В кой от случаите общуването е неофициално?
      A) между ученичка и служителка в градската библиотека
      Б) между ученик и директор на училището
      B) между членове на училищния театрален състав
      Г) между ученик и възрастен непознат в автобуса

9. Ако вашата майка е и ваша учителка по български език, в кой случай общуването с нея ще бъде официално?
      А) вечеря вкъщи
      Б) разходка със семейството
      В) час по български език
      Г) екскурзия в планината

10. В кой ред има етикетна формула, подходяща за неофициално общуване?
      A) Уважаеми господин Директор!
      Б) Признателен съм Ви!
      B) Извинявай за закъснението!
      Г) Приемете моята благодарност!

 

 

 

 

 

 

 


Отговори:
1-В; 2-Г; 3-В; 4-В; 5-Б; 6-В; 7-А; 8-В; 9-В; 10-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave