Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ЕЗИКЪТ – СРЕДСТВО ЗА ОБЩУВАНЕ

 

      1. Всеки текст е изграден от свързани по смисъл и граматически правила изречения.
           А) Грешно
           Б) Вярно

      2. Кой е най-малкият езиков елемент?
          А) звукът
          Б) думата
          В) сричката
          Г) изречението

      3. По състав изреченията биват:
          А) прости и сложни
          Б) сложни и  въпросителни
          В) съобщителни и въпросителни
          Г) прости и съобщителни

      4. В българския език броят на буквите в думата винаги съответства на броя на звуковете.
           А) Грешно
           Б) Вярно 

      5. Кои редове съдържат само гласни звукове? ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА!
          А) о, у, е, и
          Б) а, ъ, о, у
          В) а, б, в, г
          Г) л, к, м, р

      6. Подреди езиковите елементи, като най-отгоре поставиш най-малкия и завършиш с най-големия. ПОДРЕДИ ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ ГОРЕ НАДОЛУ ОТ 1 ДО 4!
          А) изречение – ……
          Б) текст – ……
          В) дума – ……
          Г) звук – ……

      7. Свържи всяко от изреченията с вида му по цел на общуване.
          А) Учебникът по литература е с голям формат. – ……
          Б) Донеси ми учебната тетрадка! – ……
          В) Колко е красив новият учебник! – ……
          Г) Новият учебник има ли интересни илюстрации? – ……

          1. въпросително изречение
          2. възклицателно изречение
          3. подбудително изречение
          4. съобщително изречение

      8. И двете двойки думи съдържат антоними. приятел-враг; враг-неприятел.
          А) Грешно
          Б) Вярно 

      9. Колко звука се съдържат в думата ягода?
          А) пет
          Б) четири
          В) седем
          Г) шест

      10. В кои от дадените думи се наблюдава разминаване между броя на звуковете и броя на буквите в думата? ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА!
          А) камина
          Б) учител
          В) ясла
          Г) нощ

11. Попълни празните места в изречението, като използваш най-подходящите измежду дадените думи: /обемът, неограничени, ограничени, видът, неразбираеми/.
          …………………………….. на текста може да е много различен. Това не влияе на смисъла му. От друга страна, темите, по които може да се създаде, са……………………………….. на брой.

      12. Какъв е видът на изречението „Моника изяде два сладоледа, преди да се прибере у дома."?
          А) съобщително, просто
          Б) съобщително, сложно
          В) възклицателно, сложно
          Г) подбудително, сложно

      13. Попълни липсващите думи.
          Звуковете в българския език биват …………………… и съгласни. Съгласните се делят на……………………..……………  (например з, б) и ………………………….. (например с, п).

      14. Прочети текста и отбележи колко звука, думи и изречения има в него.
          Мария отиде при баба си. Там винаги ѝ бе приятно, защото имаше много животни.
          В текста има …………….. звука, ……………….. думи и …………… изречения.

      15. Подреди изреченията в зададената последователност:
          А) съобщително – ……
          Б) въпросително – ……
          В) възклицателно – ……
          Г) подбудително – ……

          1. Поля ли цветето?
          2. Цветето е цъфнало.
          3. Премести саксията на слънце!
          4. Колко е красиво това цвете!

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. Б); 2. А); 3. А); 4. А); 5. Г), Б); 6. – 3, 4, 2, 1; 7. А – 4; Б – 3; В – 2; Г – 1; 8. А); 9. Г); 10. В), Г); 
11. Обемът, неограничени; 12. Б); 13. гласни, звучни, беззвучни; 14. 64 звука, 14 думи, 2 изречения; 15. А – 2; Б – 1; В – 4; Г – 3;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave