Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 2)

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ЕЗИКЪТ – СРЕДСТВО ЗА ОБЩУВАНЕ

 

      1. С въпроса „Защо общуваме?“ откриваме:
          А) обстановката на общуването
          Б) целта на общуването
          В) мястото на общуването
          Г) начина на общуването

      2. С помощта на кой от посочените въпроси ще откриеш темата на общуването?
          А) Защо общуваме?
          Б) Как общуваме?
          В) За какво общуваме?
          Г) С кого общуваме?

      3. Кои термини назовават участниците в общуването?
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА!

          А) питащ и отговарящ
          Б) мислещ и разсъждаващ
          В) пишещ и четящ
          Г) говорещ и слушащ

      4. Вярно или грешно са изписани следните думи, свързани с електронното общуване: фором, джи ес ем, фаил?
          А) Грешно
          Б) Вярно

      5. Кои практики от електронното общуване трябва да се избягват, защото показват ниска обща и езикова култура? ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА!
          А) писане само с главни букви
          Б) писане на съществителни собствени с главна буква
          В) използване на цифри вместо букви
          Г) използване на термини

      6. Какво е общуването в следната ситуация?
          – Бабо, утре ще ми направиш ли мекици?
          – Да. И мекици, и бухтички ще ти приготвя.

          А) неофициално, пряко
          Б) официално, непряко
          В) официално, пряко
          Г) неофициално, непряко

      7. Целта на общуване, изразена с изречението „Ела с мен на театър в понеделник, моля те“, е:
          А) изнудване
          Б) въздействие
          В) убеждаване
          Г) обмен на информация

      8. Говорещият се нарича получател на съобщението в дадена комуникативна ситуация.
          А) Вярно
          Б) Грешно

      9. Прочети диалога и попълни празните места в текста с най-подходящите от дадените думи: пряко, непряко, официално, неофициална, устно, писмено.
          – Ало, Калине, полей цветята на терасата, моля те.
          – Добре, мамо.

          Общуването в описаната комуникативна ситуация е ……………………………., защото момчето и майката не общуват лице в лице. То е и …………………………., защото участниците говорят по телефона. Ситуацията на общуване е ……………………………, понеже комуникират майка и син.

      10. Свържи всеки от въпросите със съответстващия му елемент на речевата ситуация.
          А) Кога се реализира речевият акт? – ……
          Б) Кой участва в речевата ситуация? – ……
          В) Защо се случва общуването? – ……
          Г) Как се осъществява общуването? – ……

          1. време
          2. цел
          3. участници
          4. условия

      11. Електронното общуване може да бъде както официално, така и неофициално.
          А) Грешно
          Б) Вярно

      12. Времето на общуване за дадена речева ситуация може да бъде:
      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА!

          А) ветровито
          Б) конкретен час
          В) в самолета
          Г) преди или след друго събитие

      13. Попълни липсващите термини в описанието на ситуацията на общуване.
          – Ало, Митко, утре ще ходим ли на мач?
          – Не знам, Ники. Имам много домашни по математика. Ще ти звънна по-късно днес, за да се уточним.

          Диалогът описва ………………………… ситуация на общуване, тъй като се провежда между приятели. Общуването е ………………………………, защото се провежда от разстояние, и е ……………………………., защото децата говорят по телефона.

      14. Попълни липсващите въпросителни думи, с които питаме за елементите на ситуацията на общуване.
          за цел  –  ……………………?
          за тема  –  ……………………?
          за участници  –  ……………………?
          за време  –  ……………………?
          за място  –  ……………………?

      15. Каква непрепоръчителна практика е използвал пишещият в следния текст?
          Кате, напи6и ми вси4ки дома6ни, които имаме за вторник. Моля те, моля те.

          Използвани са …………………… вместо …………………..

 

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. Б); 2. В); 3. В), Г); 4. А); 5. А), В); 6. А); 7. В); 8. Б); 9. непряко, устно, неофициална; 10. А – 1; Б – 3; В – 2; Г – 4; 
11. Б); 12. Б), Г); 13. неофициална, непряко, устно; 
14.       за цел – Защо?
             за тема – За какво?
             за участници – Кои?
             за време – Кога? 
             за място – Къде?
15. Използвани са цифри вместо букви.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave