К л а с н а   р а б о т а  №1           (11  клас)

 Име:…………………………………………………..............……………….……….№……………..   

  1. Ботевата творба "Хаджи Димитър" е:
    а) поема                        б) елегия                    в) балада                     г) ода
  2. Кои от посочените образи не са пресъздадени в „Хаджи Димитър”

        а) героят, балканът, кръвта, нощта;                    б) небето, слънцето, полето (земята), денят;

        в) орлицата, соколът, вълкът, самодивите         г) любимата, майката, бащата, братята

     3.Цикълът “Епопея на забравените” се състои от ……………… .Избройте ги.

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

4.  От кой автор е стихът “Език свещен на моите деди..."? .................................................

      5. От кое Ботево стихотворение са следните стихове?

                Кажи ми, кажи, бедний народе,

               кой те в таз робска люлка люлее?

          А) „Към брата си”          Б) „Майце си“         В) „Елегия”                 Г) „В механата”

 6.  О, майко моя, родино мила,

         защо тъй жално, тъй милно плачеш?

         Гарване, и ти, птицо проклета,

        на чий гроб там тъй грозно грачеш ? стих. е........................................ от .....................................

  7. Основен герой на предосвобожденската литература е:
          а) юнакът, който тегло не търпи                                  б) трагедийният герой
          в) частният човек с неговите лични преживявания

8. В "Епопея на забравените" Вазов осмисля връзката:
           а) земя - народ – история                            б) личност - народ - история
           в) народ - история – език                             г) земя - история – език

9. Единственият герой, който не умира в рамките на лиро-епическия разказ, е:

       а) Левски                           б) Бенковски                     в) Кочо                       г) Паисий

10. Идеята, че саможертвата в името на свободата ще намери своето признание, е внушена в:

     А) “Хаджи Димитър”         Б) “ Елегия”             В) “Борба”          Г) “До моето първо либе

11. В кой ред НЯМА фразеологизъм?

А) пилетата се броят наесен                      Б) магаретата се стрижат напролет

В) броя раковините по плажа                    Г) броят му се ребрата

12. В кой ред всички думи са синоними?

А) коментар, статия, описание                  Б) велик, славен, прочут

В) синева, море, вълни                                Г) съдба, възмездие, правда

13. В кое от словосъчетанията думата ябълка НЕ е употребена с преносно значение?

А) земна ябълка               Б) адамова ябълка             В) очна ябълка            Г) червива ябълка

14. Наименованието на кой от празниците НЕ е написано правилно?

А) Ден на народните Будители

Б) Ден на Освобождението на България

В) Ден на християнското семейство и на християнската младеж

Г) Ден на Независимостта

15. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите, записани под текста:

Книгата е ...(А)помагало в процеса на ...(Б), защото дава възможност както за бърза ...(В)по определен езиковедски проблем, така и за системна работа върху осмислянето и прилагането на усвоените знания за езика чрез тестови задачи и... (Г)с тренировъчен характер.

А) полезно,               велико,                       конкретното

Б) възприемане,       обучение,                  занимание

В) изненада,             справка,                     реакция

Г) опити,                   проблеми,                  упражнения

16. В кой от редовете има граматична грешка?

А) два манастира                             Б) няколко проповедници             

В) два иконостаса                            Г) трима свещеника

17. Посочете думата, в която е допусната правописна грешка.

  а) сместта                     б) старостта                     в) местността                        г) храбростта

18. Какво означава фразеологичното словосъчетание “имам къса памет”?

  а) лесно и бързо забравям                                    б) не вземам от дума

  в) бързо наизустявам                                              г) трудно разбирам

19. Хиперболата е:

       А) Преувеличение                 Б) Разместване на думи                  В)Преносно значение

 20. Посочете вярната антонимна двойка!

а) освобождение-независимост;                          б) робство-иго;

в) освобождаване-поробване;                              г) свобода-демокрация.

21. В кое от изреченията не е нарушен правилният словоред?

а) Облече се, защото му стана студено;                б) Се облече, защото му стана студено;

в) Облече се, защото студено му стана;                г) Облече се, защото студено стана му.

22. Какви са подчертаните думи в изреченията?

 На шията си имаше седем реда рубета и махмудии, облечена беше в атлаз.

 Преди да отпътува, той отвори атласа и потърси непознатата за него страна.

         А) антоними                Б) синоними             В) пароними             Г) омоними

23. Попълнете празните места с правилните форми на думите.

а) съществително име

Имах уговорка с двама(съученик)........................ да ми донесат няколко примерни(тест) ................... за решаване.                                                                                                    

б) членувана форма

Консултирах се с(преподавател )..................................., за когото се говореше, че е(най добър)................................., специалист по български език във (факултет).................................  

в) форма за учтивост

Мила госпожице, дълбоко вярвам в това, че сте(разбрал)....................... грешката си и въпреки че сте все още много(разстроен)......................... и (потиснат)................................., сигурно ще намерите сили за извинение.

24. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

Проучване на Фонда за медицински изследвания (А) в Оклахома показва, че съавторството в научните статии е безмислено (Б), защото последните автори в списъка ) остават незабелязани и авторитетът ) им не расте дори когато публикацията е в изключително авторитетно издание.

25. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

А) Най-голям успех имаха дръзките му опити в осъвременяването на езика.

Б) Изпитваше искрена радост, но и безспокойство за бъдещите си планове.

В) Колкото и да се стремеше към прецизност в работата си, всъщност беше доста немарлив.

Г) Имаше добри теоретични познания по предмета, затова изкара висока оценка на изпита.

26. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

А) възстаник      Б) възстанник                  В) въстаник               Г) въстанник

27. В кое от изреченията има правописна грешка?

А) Данните сочат, че приходите нарастват.

Б) Дръвчето, което засадихме, израстна твърде бързо.

В) Малкото детенце отрасна вкъщи. 

Г) Раната зараства за няколко седмици.

28. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?

А) Най-висшата мъдрост е да различаваш доброто от злото.

Б) Мъдър е не този, който много чете, а този, който извлича полза от четенето.

В) Умът е не само в знанието, но и в умението, то да се прилага.

Г) Мъдър е този, който знае не много, а нужното.

29. В текста са пропуснати пет запетаи, поставите пропуснатите запетаи.

На мястото където се смята че е расло маслиновото дърво послужило за изработване на кръста на който е разпнат Христос днес се намира православният „Манастир на Светия кръст”.

30. Хипербола е…………………………………………………………………………………

31. Метафора__________________________________________________________________                                                  

32.Олицетворениe______________________________________________________________

Общо:         70 т.

 

Отговори класна работа – 1 срок – 11 клас - вариант1:

 

1. в    2. г    3.12 „Левски", „Бенковски", „Кочо", „Братя Жекови", „Каблешков”, „Паисий”, „Братя Миладинови", „Раковски",

„Караджата", „1876”, „Волов” и „Опълченците на Шипка"

4. И.Вазов            5. в    6.“Обесването на Васил Левски“ – Хр. Ботев

7.а     8. б    9. г    10. а  11.в   12.б   13.г   14.а  

15 - полезно, обучение, справка, упражнения.

16.г   17.а   18.а   19.а   20.в   21.а   22.в  

23 – съученици, теста, преподавателя, най-добрият, факултета, разбрали, разстроена, потисната

24.б  25.в    26.в   27.б   28.в    

29. На мястото● където се смята● че е расло маслиновото дърво● послужило за изработване на кръста● на който е разпнат Христос● днес се намира православният „Манастир на Светия                         

30. хибербола – силно преувеличаване

31.  метафора  (гр.пренасяне) скрито сравнение

32. олицетворение – вид метафора, при която качества на лица се пренасят в/у нелица; Зимата пее своята зла песен.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave