Контролна работа №2 / 11 клас/

Име:………………………………………………………………№………….

1. Кое от посочените произведения на Алеко Константинов е цикъл фейлетони:
а) "До Чикаго и назад"                                         б) "Разни хора, разни идеали"
в) "Какво? Швейцария ли?"                                 г) Описанието на Ниагарския водопад
2. Изграждането на образа на Бай Ганьо е едноименната творба се базира върху разкриването на:
а) вътрешните му конфликти                                                              б) личностното му развитие
в) характерните общи черти на определена категория хора            г) моралните проблеми, които решава

3. Към кой интелектуален кръг е принадлежал Алеко:
а) "Родно изкуство"                  б) "Българин"              в) "Весела България"                 г) "Звено"
4. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Книгата Бай Ганьо притежава особеностите на:
а) цикъл разкази        б) поредица от анекдоти             в) сборник от фейлетони              г) мемоар
5. Думите на Бай Ганьо: "Тури си едно перде на очите (па и няма нужда!), па псувай наляво и надясно ..." отразяват разбиранията му за:
а) отношенията между мъжа и жената                         б) журналистиката
в) политиката                                                                   г) търговията
6. В кой случай можем да говорим за фолклоризация на образа на Бай Ганьо:
а) когато по творбата се правят театрални драматизации
б) когато името на главния герой се използва като нарицателно
в) когато Бай Ганьо се изобразява с илюстрации към книгата
г) когато се разказват вицове за него
7. Подозрителността към околността, която Бай Ганьо проявява по време на пътуванията си из Европа, се дължи на:
а) проницателност
б) неразбиране на правилата на взаимоотношенията в европейските страни
в) горчив личен опит
г) познаване на човешката природа
8. Гуньо Адвокатина и Данко Хаирсъзина са герои от:
а) "Страст"                                               б) "Разни хора, разни идеали"
в) "Бай Ганьо"                                        г) "По изборите в Свищов"

9."Кога светът заплаче - аз се смея, / кога светът ликува - аз скърбя..." е:
а) оксиморон              б) антитеза                       в) метафора                            г) алегория

10. Композицията на "Бай Ганьо" се изгражда на основата на:
а) разгръщането на сюжетната интрига
б) разширяването и обогатяването на характеристиката на героя
в) хронологическата последователност на събитията
г) проследяване на външната еволюция на героя

11. Образованието на А. Константинов е:
а) юридическо                  б) икономическо                        в) медицинско                       г) филологическо

12. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася до жанра фейлетон:
а) кратка художествено-публицистична творба                               б) злободневен характер
в) герой, представен в развитие                                                        г) хумористично-сатиричен тон

13. Творбата "Бай Ганьо" е написана:
а) преди Освобождението                                                             б) от Освобождението до края на XIX в.
в) от началото на XX в. до Първата световна война                   г) след Първата световна война

14. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Бай Ганьо е пътувал до:
а) Виена                 б) Русия                          в) Прага                      г) Будапеща

15. В "Бай Ганьо" разказът се води от името на:
а) неутрален и всевиждащ наблюдател
б) самия герой
в) активен участник в разказаните случки
г) морално дистанциран пряк свидетел на проявата на героя

16. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка?
А) пролетта                 Б) обикновенни                       В) умилостивя                           Г) не въобразим

17. В коя от думите е допусната правописна грешка?
А) не мислейки           Б) развяни                       В) разпънат                          Г) кървав

18. В кой от изразите НЯМА правописна грешка?
А) безчесна постъпка             Б) тогава ги срешнал            В) ранен цъфтеж              Г) убилни сълэи

19. Какви са подчертаните думи в следното изречение?
Обстановката на сцената бе в пълно съзвучие с посланията на постановката.
Отговор……………………………………………………….

20. Кой е антонимът на здрав в словосъчетанието здрав сън?
А) дълбок                    Б) непробуден                    В) спокоен                     Г) кошмарен

21. Какво означава фразеологизмът:         “плюя си на ръцете”
А) залавям се здраво за работа                                 Б) проявявам неуважение към себе си
В) бързо побягвам                                                           Г) упреквам се за проявена несръчност

22. Кой от фразеологизмите НЕ е синонимен на останалите?
А) виждам сметката             Б) бабини деветини        В) приказки от 1001 нощ        Г) краставици на търкалета

23. С какво изразно средство се създава впечатлението за свръхчовешко напрежение
и усилие в подчертания израз Гореща пот рукна от лицето му ?
А) олицетворение                Б) хипербола                      В) сравнение                          Г) епитет

24. Основната характеристика на литературата след Освобождението е свързана с:
а) просвещението                       б) реализма                           в) сантиментализма

25. Типични жанрове на литературата в първите десетилетия след Освобождението са:
а) роман, новела, трагедия                                      б) повест, песен, гражданска елегия, сатира
в) повест, ода, гражданска елегия, роман, разказ, мемоар

26. Кое от следните понятия е излишно:
а) антитеза                  б) експозиция                        в) метонимия                       г) алегория

27. Кой е Иречек? Отбележете НЕВЕРНИЯ отговор:
а) историограф                   б) професор                     в) философ                       г) бивш министър

28. Защо Бай Ганьо му гостува?
а) за да му разкаже за професията си                           б) за да си поговорят за България
в) за да разгледа албумите му                                      г) за да не плаща за хотел

29. С какви художествени похвати авторът е представил героя си на трапезата?  Отбележете НЕВЕРНИЯ отговор:
а) градация на глаголите           б) епитети             в) ирония                г) портретна характеристика
30. Има ли Бай Ганьо определени политически възгледи?
а) той е консерватор                                                                       б) принципен е
в) ръководи се от това, коя партия управлява                      г) няма верен отговор

31. С какъв похват е описан героят Бай Ганьо?
а) с хумор                     б) със сатира                 в) със сарказъм                г) с нито един от посочените

32. Какво е отношението на Иречек към Бай Ганьо?
а) иронично               б) почтително                   в) недоумяващо                    г) пренебрежително

33. В правописа на коя дума е допусната грешка:
а)многостепенна          б)тристепенно               в)постепенно                      г)двустепени

34. В правописа на коя дума е допусната грешка
а)постепенно                      б)изискана                          в)многочислено                   г)финно

35. В правописа на коя дума е допусната грешка:
а)свеща                 б)пещта                      в)гибелта                      г)пустошта

36. Коя е правилно написаната дума:
а)пехотинецат               б)полковникат               в)радостта                  г)първенецат

37. При членуването на коя дума е допусната грешка:
а)храбростта              б)живопистта           в)пролетта                   г)дързостта

Брои верни отговори:…………………………….

                                                        

Оценка:………………………………………………………………………………                    Родител:………………………..

 

Отговори:

1-б

11-а

21-а

31-а

2-в

12-в

22-а

32-в

3-в

13-б

23-б

33-г

4-г

14-г

24-б

34-г

5-б

15-г

25-в

35-а

6-г

16-а

26-б

36-в

7-б

17-б

27-в

37-б

8-в

18-в

28-г

38-педагози, колектива, кого, някого, когото, животът, отделния, живота, разбрали, ядосана

9-б

19-пароними

29-г

 

10-б

20-г

30-в

 

         

@bgmateriali.com

Изтеглиsave