Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас  
„ЗИМНИ ВЕЧЕРИ“ – ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

 

1. „Зимни вечери" е:
      А) елегия за страданието и безнадеждността на онеправданите
      Б) балада за обречената красота и нежност в призрачния град
      В) поетически цикъл за печалната орис на градските несретници
      Г) сатира на несправедливото социално устройство

2. Емоционалната атмосфера на творбата НЕ е:
      А) мрачна, приглушена и трагична
      Б) мрачна, приглушена, но оптимистична
      В) монотонна, потискаща, безнадеждна
      Г) печална, сковаваща, зловеща

3. Преобладаващите цветове в „Зимни вечери" са:
      А) сиво, жълто, черно, бяло 
      Б) сиво, синьо, алено, черно
      В) синьо, сиво, бяло, алено
      Г) сребристо, жълто, златно, бяло

4. Основният символен образ в текста, свързващ отделните фрагменти и обозначаващ задушаващото съществуване, е:
      А) снегът
      Б) домът
      В) ковачницата
      Г) мъглата

5. Отношението на лирическия говорител към героите страдалци е:
      А) съпричастно и разбиращо
      Б) милосърдно и наставляващо
      В) съпричастно и поучаващо
      Г) назидателно и състрадаващо

6. Посланията на кое от изучените стихотворения (в шести или в седми клас) приличат на посланията на „Зимни вечери"?
      А) „Заточеници"
      Б) „Братчетата на Гаврош"
      Б) „Неразделни"
      Г) „Към родината"

7. Кой от цитираните изрази НЕ характеризира облика на човека в „Зимни вечери"?
      А) „едър мъглив силует"
      Б) „някакво задгробно същество"
      В) „печален странник"
      Г) „призрак сякаш"

8. Бъдещето на децата от „Зимни вечери" е представено чрез символния образ на:
      А) сградите „с жълти стъклени очи"
      Б) „младата   луна   ...   с   тънкия   си   огнен сърп"
      В) „снежинките", които „стават на кал"
      Г) „оскрежената топола - призрак сякаш"

9.-10. Посочете вярното твърдение за подчертаните изрази в цитираните откъси.

9.Като черна гробница и тая вечер/пуст и мрачен е градът"
      А) метонимия
      Б) сравнение
      В) хипербола
      Г) олицетворение

10. Завесата мръсна, продрана,/и едър мъглив силует"
      А) епитети
      Б) сравнения
      В) олицетворения
      Г) синекдохи

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1 – В; 2 – Б; 3 – А; 4 – Г; 5 – А; 6 – Б; 7 – В; 8 – В; 9 – Б; 10 – А.

Скала за оценяване:
10 – 9 т. – 6.00
8 – 7 т. – 5.00
6 – 5 т.  - 4.00
4 – 3 т. – 3.00
Под 3 т. – 2.00

@bgmateriali.com

Изтеглиsave