Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
ИВАН ВАЗОВ – „ЛЕВСКИ“


      1. „Левски“ на Иван Вазов е:
          A) епопея
          Б) ода
          B) легенда
          Г) балада

      2. С кой библейски първообраз НЕ е отъждествен Левски от едноименната творба в цикъла „Епопея на забравените“?
          А) отшелник
          Б) мъченик
          В) апостол
          Г) ангел

      3. Открийте характерните особености на одата „Левски“ от Иван Вазов?
          A) лиро-епическо произведение, тържествено звучене, засилена употреба на реторични възклицания и обръщения
          Б) лирическо произведение, строфична организация на поетическия текст, близост с фолклорната традиция
          B) лирическо произведение, приповдигнат поетически изказ, достоверност на биографичните факти
          Г) лиро-епическо произведение, документалност, историческа достоверност на биографичните факти

      4. Кое твърдение НЕ е вярно за образа на бесилото в одата „Левски“?
          A) Сравнението с Христовия кръст превръща бесилото в символ на доброволната жертва в името на другите.
          Б) Употребата на думите „срам“ и „блясък“ е типична за патетичния стил на одата и е задължителна.
          B) Бесилото въплъщава едновременно „смъртта на героите“, отдали живота си на своята мисия, и позора на палачите.
          Г) „Блясъкът“ на бесилото отбелязва духовното безсмъртие на героите, а „срамът“ – позора от вековното робско търпение.

      5. Коя смислова двойка НЕ представя антонимни понятия и НЕ е обвързана с посланията на одата?
          A) смърт – безсмъртие
          Б) молитва – слово
          B) срам – слава
          Г) смирение – бунт

      6. Кое твърдение НЕ е вярно?
          A) Образът на избрания герой е въведен в поетическия текст чрез вътрешен монолог, поставящ проблема за избора на житейски път.
          Б) Същинската част на одата „Левски“ наподобява житиен разказ за светец, в който се представят деянията му.
          B) Одата „Левски“ обобщава представата за мъчениците, апостолите и светците на българската свобода.
          Г) Одата „Левски“ е изградена от три смислови части с еднакъв обем, всяка от които обобщава идеята за безсмъртието.

      7. Кое твърдение НЕ е вярно за сравнението на Левски с Прометей, Сократ, Колумб, Ян Хус, Исус?
          А) Сравнението утвърждава значимостта на българския герой, съизмервайки го със световноизвестни личности.
          Б) Сравнението представя Левски като българския жертвен син и внушава неговото духовно безсмъртие.
          В) Сравнението цели да внуши идеята за безсмислените усилия на всички хора, изпреварили времето си.
          Г) Сравнението приобщава Левски към редицата на героите, които защитават делата си с цената на своя живот.

      8. Какво НЕ е характерно за образа на Левски, отразен в едноименното произведение на Иван Вазов?
          А) той е персонификация на бореца за свобода от Априлската епопея
          Б) в словото на Апостола са отразени първоначалата на християнската религия
          В) универсален характер имат посланията на неговата саможертва
          Г) в образа му са пресъздадени извисената духовност и нравствено съвършенство

      9. Кой от проблемите НЕ е характерен за одата „Левски“?
          A) за бунта като единствено достоен избор в условията на робство
          Б) за свободата като неосъществим копнеж в условията на робство
          B) за саможертвата като висш акт на себеотрицание
          Г) за връзката между водача и неговия народ

      10. Защо лирическият говорител в одата „Левски“ отказва да назове името на предателя?
          A) Споменаването на името на предателя не съответства на жанра на одата.
          Б) Всички знаят името на предателя и е излишно то да се назовава.
          B) Името на Левски ще бъде запомнено, а името на предателя няма значение.
          Г) Отказът да бъде назовано името, изразява омерзение от предателството.

      11. Защо тираните в одата „Левски“ изглеждат жалки въпреки властта, която притежават?
          А) Не могат да проумеят, че за разлика от тялото духът е безсмъртен.
          Б) Проявяват снизходителност към упоритите противници на властта.
          В) Правят компромиси в името на истината, отстоявана от великите личности.
          Г) Не упражняват силата на цялата власт, с която смятат, че разполагат.

      12. Уводът на одата „Левски“ разгръща мотива за избора на героя да напусне манастира. Кое разбиране НЕ определя този избор?
          A) Разбирането, че грижата за „брата“ е по-важна от спасението на собствената душа.
          Б) Разбирането, че човек трябва да следва гласа на съвестта си.
          B) Разбирането, че любовта към Бога е любов към ближния.
          Г) Разбирането, че е непосилно да се посветиш на Бога заради строгостта на канона.

      13. Кое е най-силното оръжие на Апостола според одата „Левски“?
          А) волята
          Б) смелостта
          В) словото
          Г) револверът

      14. Кое НЕ е вярно за одата „Левски“ от „Епопея на забравените“ на Иван Вазов?
          A) В лирико-философското отстъпление Левски е сравнен с Христос.
          Б) В творбата са използвани факти от биографията на Васил Левски.
          B) В увода на творбата е поставен проблемът за избора на личността.
          Г) Епилогът на одата представлява възхвала на обесването на героя.

      15. С кой израз започва стихотворението „Левски“ на Иван Вазов?
          А) „Мойта съвест инак днеска ми говори.“
          Б) „Девет годин той скита се бездомен,“
          В) „Манастирът тесен за мойта душа е.“
          Г) „Казваше: „Аз съм Левски! Ей ме на!“

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. Б); 2. Г); 3. А); 4. Г); 5. Б); 6. Г); 7. В); 8. А); 9. Б); 10. Г); 11. А); 12. Г); 13. В); 14. Г); 15. В);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave