Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
ИВАН ВАЗОВ – „ПОД ИГОТО“, ГЛАВАТА „ГОСТ“


      1. Кога и къде е създаден романът на Иван Вазов „Под игото"?
          A) През 1850 година в Сопот.
          Б) През 1885 – 1886 година в Букурещ.
          B) През 1883 – 1884 година в София.
          Г) През 1887 – 1888 година в Одеса.

      2. Каква композиционна роля изпълнява първата глава „Гост“ в романа „Под игото“?
          A) на експозиция и кулминация
          Б) на епилог и ретардация
          B) на експозиция и завръзка
          Г) на завръзка и кулминация

      3. „Под игото“, според подзаглавието на творбата, е роман за:
          A) съдбата на малкото възрожденско градче Бяла черква
          Б) живота на българите непосредствено преди Освобождението
          B) страданията на българите под османско владичество
          Г) трагичния и безславен край на Априлското въстание

      4. Кое твърдение НЕ е вярно?
          A) Основен център на художественото изображение в романа „Под игото“ е самото историческо събитие – Априлското въстание, с трагизма и величието му.
          Б) В сюжета на романа има различни тематични линии, които представят едновременно живота на българина „под игото“ и подготовката за Априлското въстание.
          B) „Под игото“ на Иван Вазов е първият роман в българската литература и освен разказ за събитията съдържа и есеистичен авторов коментар за тях.
          Г) Романът „Под игото“ е свързан с Априлското въстание, но смисловият акцент в творбата е поставен върху духовното израстване на българския народ.

      5. Кое от твърденията НЕ е вярно за пристигането на Иван Краличът в дома на чорбаджи Марко?
          A) Представлява кулминационен момент в развитието на романовото действие.
          Б) Свързано е с темата за живота на българина „под игото“ и с борбата му за свобода.
          B) Смислово е свързано със заглавието на първа глава, първа част от романа – „Гост“.
          Г) Въвежда важното за романовия текст противопоставяне свои – чужди.

      6. Кое твърдение е вярно за композицията на романа „Под игото“?
          A) Романът съдържа три части, всяка от които е разделена на отделни глави – всяка със свое заглавие.
          Б) Романът е изграден от четири части, всяка от които има свое заглавие и е разделена на отделни глави.
          B) Романовият текст не е организиран в отделни части, а само в глави, всяка от които има отделно заглавие.
          Г) Романът съдържа две части, представящи подготовката и избухването на Априлското въстание.

      7. Иван Краличът е:
          А) революционер, избягал от Диарбекир
          Б) гост, решил да изненада чорбаджи Марко е пристигането си
          В) търговец, „стар приятел по търговски сношения“ на чорбаджи Марко
          Г) учител, дошъл да работи в училището в Бяла черква

      8. Кое твърдение е вярно?
          A) Чрез описанието на дома на чорбаджи Марко и взаимоотношенията в него обобщава представата за българския дом през Възраждането.
          Б) Показва как в света на българина съществуват в единство всекидневното и установеното от патриархалната норма.
          B) Има за цел да въведе всички тематични линии, които после романът разгръща в постепенното развитие на сюжета.
          Г) Внушава, че бунтът е невъзможен, защото животът на човека в робското време е свързан единствено с дома му.

      9. Неочакваната поява на Иван Краличът в романа „Под игото“ изпълнява ролята на:
          А) епилог
          Б) завръзка
          В) експозиция
          Г) развръзка 

      10. Коя опозиция НЕ е зададена в главата „Гост“?
          А) свое – чуждо 
          Б) народ – водач
          В) дом – път  
          Г) поробени – поробители

      11. Какво е отношението на чорбаджи Марко към учението?
          А) Чорбаджи Марко има „доста мъгляво понятие за практическата облага“ от учението и няма отношение към него.
          Б) Чорбаджи Марко е необразован и не смята учението за ценност в условията на традиционния свят.
          В) Чорбаджи Марко обича „учението и учените“ и въпреки че е неук, вярва в „тайнствената сила“ на науката.
          Г) За чорбаджи Марко по-важна е вярата в Бога, който може да спаси душата на човека, отколкото вярата в науката.

      12. Кое твърдение НЕ е характеристика на патриархалния родов свят според главата „Гост“?
          A) Родовият свят е отворен към външното и е засегнат от всичко, което се случва там.
          Б) Взаимоотношенията в родовия свят са подчинени на строга йерархия.
          B) В родовия свят централна е фигурата на бащата, чиято дума е закон.
          Г) Родовият свят е свят на установения ред, който гарантира неговата сигурност.

      13. Кое твърдение НЕ тълкува правилно думите на чорбаджи Марко: „Мале, стига си плашила с тия турни децата! Ще им оживей страхът на сърцето“?
          A) Думите на чорбаджи Марко свидетелстват за усилието на човека да надмогне робския страх.
          Б) Думите на чорбаджи Марко са израз на желанието му неговите деца да растат като достойни хора.
          B) Думите на чорбаджи Марко представят разбирането, че „оживелият страх“ превръща човека в духовен роб.
          Г) Чорбаджи Марко смята, че децата трябва да живеят изолирано и не трябва да знаят какво става извън дома.

      14. Какъв е „практическият възглед“ на чорбаджи Марко за възпитанието според главата „Гост“?
          A) Родителите трябва да възпитават децата си преди всичко в непоколебима вяра в Бога и зачитане на религията.
          Б) Възпитанието трябва да осигурява собствен опит, който формира заслужено самочувствие и отговорност у децата.
          B) На децата трябва да се забраняват много неща под страх от наказание, защото светът извън дома е твърде опасно място.
          Г) Най-важният принцип във възпитанието е безусловното подчинение на децата, които трябва да слушат възрастните.

      15. Посочете кое твърдение НЕ дава правилен отговор на въпроса:
          „Как е представено робството в главата „Гост“?“.
          A) Разказът за идването на Краличът у Маркови въвежда опозициите: свои – чужди, поробени – поробители.
          Б) Насилията на поробителя не са представено пряко, но споменаването за обезглавеното през деня дете е показателно.
          B) Представа за робството създават думите на баба Иваница за турците, с които плаши малкото дете.
          Г) Семейният свят на чорбаджи Марко е защитен от външното и в него изобщо не се говори за робство.

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. Г); 2. В); 3. Б); 4. А); 5. А); 6. Б); 7. А); 8. А); 9. Б); 10. Б); 11. В); 12. А); 13. Г); 14. Б); 15. Г);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave