Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
ИВАН ВАЗОВ – „ПОД ИГОТО“
ГЛАВАТА „НОВАТА МОЛИТВА НА МАРКА“

 

      1. Какъв вид художествен текст е „Под игото“?
          …………………………………………………………………………………….

      2. Главата „Новата молитва на Марка“ е включена в:
          А) първата част на романа „Под игото“;
          Б) втората част на романа „Под игото“;
          В) третата част на романа „Под игото“;
          Г) четвъртата част на романа „Под игото“.

      3. Кое НЕ е вярно за чорбаджи Марко според главата „Новата молитва на Марка“?
          A) На път към дома си чорбаджи Марко вижда пияния Безпортев да язди турчин.
          Б) Към края на главата героят благославя лудите глави, които се борят за България.
          B) Чорбаджи Марко е въплъщение на искрен възрожденски патриотизъм.
          Г) В своята нова молитва героят се обръща към Бог да поживи лудите глави.

      4. Какво художествено средство е използвано в откъса?
          „Прощавай, бай Марко, пиян съм като возелница... но пак си знам ума... аз пия виното, а не то мене...“
          A) метонимия, литота, сравнение
          Б) обръщение, сравнение, антитеза
          B) ирония, метафора, апосиопеза
          Г) хипербола, сравнение, градация

      5. На кого са думите: „Лудите, лудите – те да са живи!...“?
          A) Думите са на чорбаджи Марко, когато, прибирайки се, наблюдава променения свят на Бяла черква.
          Б) Думите са на чорбаджи Марко, разбрал за участието на синовете си в подготовката на бунта.
          B) Думите са авторов коментар и са свързани с цялостния смисъл на романа „Под игото“.
          Г) Думите са на Безпортев, чийто образ е свързан с мотивите за пиянството и за лудостта.

      6. Кое твърдение НЕ е вярно за смисъла на главата „Новата молитва на Марка“?
          A) В духа на възрожденската литературна традиция метафорите за пиянството и лудостта губят своя негативен смисъл и се свързват с представата за изключителното.
          Б) Образът на сватбеното хоро е символно натоварен със значенията на единението на общността, новото начало, революционния ентусиазъм.
          B) Мотивът за пиянството може да се тълкува буквално, защото единствената утеха на поробените българи са виното и ракията.
          Г) Сватбата в робското време е доказателство за безразличието на българина към съдбата на Отечеството – той остава затворен само в света на рода.

      7. Какво художествено средство е използвано в откъса?
          „Мене сърцето ме боли за България, тая бедна турска робиня...“
          A) градация и инверсия
          Б) персонификация и синтактичен паралелизъм
          B) метонимия и перифраза
          Г) метафора и олицетворение

      8. Кои са лудите в израза „Лудите, лудите – те да са живи!...“?
          A) изключителните, отдадените на делото
          Б) безполезните, избухливите
          B) неразумните, неблагонадеждните
          Г) отчуждените, безразличните

      9. Чорбаджи Марко се моли за:
          А) себе си
          Б) България
          В) оцеляването на дома си    
          Г) здравето на децата си 

      10. Кое НЕ присъства в главата „Новата молитва на Марка“?
          А) образът на огъня
          Б) образът на хорото
          В) мотивът за пиянството    
          Г) мотивът за лудостта 

      11. Кое твърдение НЕ е правилно за мотива на лудостта в „Новата молитва на Марка“?
          A) Лудостта се свързва с преодоляване на стереотипите на робското живеене.
          Б) Лудостта означава приобщаване към идеята за бунт в името на свободата.
          B) Лудостта е негативно проявление на вековния робски инстинкт.
          Г) Лудостта е родена в опиянението на колективната мечта.

      12. Каква абсурдна постъпка извършва редакторът Безпортев?
          A) Убива бея.
          Б) Посещава тайно игуменката на метоха.
          B) Гуляе в църквата.
          Г) Язди един турчин като кон.

      13. Кое психологическо състояния носи метафоричен смисъл в „новата молитва“ на бай Марко?
          А) колебание
          Б) вяра
          В) лудост
          Г) религиозност 

      14. Как чорбаджи Марко приема факта, че синовете му вземат активно участие в подготовката на въстанието?
          A) Прави всичко възможно да ги убеди, че най-важно в това размирно време е да останат живи.
          Б) Осъзнава, че синовете му са част от събитията, които той не разбира докрай, но чувства тяхната потребност.
          B) Заявява категоричното си несъгласие, кара им се, макар да съзнава, че делото е нужно за България.
          Г) Категоричен е, че „един от къщата стига“, и им забранява да се занимават с това опасно начинание.

      15. Каква функция има образът на Безпортев в сюжета на „Новата молитва на Марка“?
          A) Образът на Безпортев въплъщава идеята за лудостта и пиянството, разбирани като пробуждане и израстване на националния дух.
          Б) Образът на Безпортев представя твърде пияния, изгубил чувството си за самосъхранение човек.
          B) Образът на Безпортев представя човека бохем, който често изпада в екзалтация и крайности.
          Г) Образът носи внушение, че единственото, което може да направи човекът за поробената си родина, е да оплаква съдбата й.

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. роман; 2. Б); 3. Г); 4. Б); 5. Б); 6. Г); 7. В); 8. А); 9. Б); 10. А); 11. В); 12. Г); 13. В); 14. Б); 15. А);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave