Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
ИВАН ВАЗОВ – „ПОД ИГОТО“
ГЛАВАТА „ПИЯНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД“

 

      1. Заглавието „Пиянството на един народ“ смислово насочва към:
          А) обезверяването на народа
          Б) нравствената деградация на народа
          В) всеобщото въодушевление от мисълта за предстоящия бунт
          Г) робското примирение на народа

      2. Главата „Пиянството на един народ“ изпълнява ролята на:
          А) развръзка
          Б) идейно-емоционална кулминация
          В) експозиция и завръзка
          Г) сюжетна кулминация

      3. Как Иван Вазов оценява борбата на българите в Априлското въстание в главата „Пиянство на един народ“?
          A) „Самата борба, която последва, не заслужава името си...“
          Б) „Прочее, въодушевлението растеше и заливаше всичко.“
          B) „Цяла Западна Тракия ... приличаше тая пролет на един вулкан...“
          Г) „...това умствено опиянение, това сюблимно безумство на народа...“

      4. Какъв е жанрът на главата „Пиянство на един народ“?
          A) политически коментар на ситуацията преди април 1876 г.
          Б) художествено повествование, което представя конкретни случки
          B) полемика на писателя е отрицателите на българското
          Г) есеистичен, философски коментар за духовното израстване на народа

      5. Какви художествени средства са използвани в подчертаният израз?
          „И той слушаше, и той гълташе жадно животворната реч като пресъхнало гърло – кристална струя“.
          A) хипербола, епитет, метафора
          Б) метафора, синекдоха, епитет
          B) олицетворение, градация, метафора
          Г) метафора, метафоричен епитет, сравнение

      6. Коя смислова опозиция НЕ съответства на художествените внушения в главата „Пиянство на един народ“?
          А) поробени – поробители
          Б) вярност – предателство
          В) робско безвремие – революционен кипеж
          Г) народ – духовни водачи

      7. Кое твърдение е вярно за обобщението в края на главата „Пиянство на един народ“: „Ние особено натъртихме на тая прелюдия на борбата, защото само тя е поразителна и мерило за силата на една велика идея, възприета от благоприятна почва. Самата борба, която последва, не заслужава името си...“?
          A) Последвалата борба по никакъв начин не може да се свърже с представата за героичното, затова „не заслужава“ да се нарича борба.
          Б) Важно е описанието на подготовката, защото по време на въстанието всички, които са се клели във вярност на делото, изоставят своите водачи.
          B) Борбата „не заслужава името си“, защото въстанието изобщо не избухва поради малодушие, страх и предателство.
          Г) Акцентът в романа е поставен върху „прелюдията“, защото целта на повествователя е да пресъздаде психологическата промяна, настъпила у българите.

      8. Какви художествени средства са използвани в подчертаният израз?
          „Революционният дух, тоя огнен серафим, засегна с крилото си и цървулани, и университанти, и гугли, и фесове, и калимявки, и капели.
          А) метафора и метонимия
          Б) градация и олицетворения
          В) метафора и сравнение    
          Г) градация и метафора

      9. Как НЕ са представени „състоянието на духовете“ и историческата ситуация в „Пиянство на един народ“?
          A) чрез християнска образност – „да понесе кръста си на Голгота“, „огнен серафим“
          Б) чрез метафората за сеитбата и жътвата – „Една дълга върволица от предтечи – сеятели беше прегазила вече духовната нива на България и хвърлила там семето на самосъзнанието.“
          B) чрез ролята на конкретни исторически личности – „върволица, която захващаше от Паисий – един калугер, и се заключваше е Левски – един дякон“
          Г) чрез образи от мита и фолклора – „невидим Крали Марко, който местеше планини“

      10. Кой е авторът на стиховете: „И в няколко деня, тайно и полека, / народът порасте на няколко века...“, цитирани в главата „Пиянство на един народ“?
          А) Христо Ботев    
          Б) Любен Каравелов
          В) Иван Вазов
          Г) Добри Чинтулов 

      11. Защо в „Пиянство на един народ“ са отбелязани имена на исторически личности – Паисий, Левски, Раковски?
          A) Тяхното присъствие се налага от жанра на „Под игото“ – исторически роман.
          Б) Имената на тези личности са знакови, вписани са в българския исторически свят.
          B) Те се противопоставят на „масата народна“ със своята изключителност.
          Г) И тримата са носители на революционното слово, без което делото е невъзможно.

      12. Какви художествени средства са използвани в подчертаният израз?
      „Кажеха ли му: бъди готов, трябва да мреш! – черковата даваше попа си, школото даскала си, полето орача си, майката сина си.
          A) градация и синекдоха
          Б) градация и хипербола
          B) градация и повторения
          Г) градация и синтактичен паралелизъм

      13. Как приема турската власт приготовленията на българския народ за бунт?
          A) Подценява ситуацията, не вярва, че раята е способна на бунт.
          Б) Мобилизира силите си и изчаква развитието на събитията.
          B) Страхува се и затова се преструва, че не ги забелязва.
          Г) Разколебана е в собствените си сили на всевластен господар.

      14. Кое НЕ мотивира „опиянението“ на „масата народна“ от мисълта за предстоящия бунт и готовността й да се включи в него?
          A) съзнанието за духовно израстване, което прави водачите ненужни
          Б) заразителната сила на идеята за освобождение на България
          B) словото на апостолите и проповедниците, които организират борбата
          Г) вярата в библейските пророчества и Божите поличби

      15. С кое от предложените твърдения НЕ може да се довърши изречението?
          Участниците в подготовката на въстанието са обединени от ...................................
          А) чувството за българска принадлежност
          Б) своя еднакъв социален статус
          В) желанието да допринесат за общото дело
          Г) общия порив за свобода

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. В); 2. Б); 3. А); 4. Г); 5. Г); 6. Б); 7. Г); 8. А); 9. В); 10. В); 11. Г); 12. Г); 13. А); 14. А); 15. Б);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave