Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 12 клас
ИВАН ВАЗОВ

 


1. От кое стихотворение са стиховете?
      Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?
      Ти сбираш в едно всички блага и дарове:
      хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове,
      на Изтокът светлика, на Югът аромата...

      A) „При Рилския манастир“
      Б) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“
      B) „Българският език“
      Г) „Паисий“

2. Кое от посочените произведения е повест?
      A) „Под игото“
      Б) „Чичовци“
      B) „Дядо Йоцо гледа“
      Г) „Елате ни вижте!“

3. Стихотворението „Елате ни вижте!“ НЕ изгражда:
      A) представа за мизерния живот на селянина в следосвобожденска България.
      Б) внушенията си чрез безглаголни изречения, които оставят чувството за застой и статичност в живота на хората.
      B) картини на духовен мрак и безпросветност, в които тъне българският селянин.
      Г) визия за съзидателния труд и обновлението в свободна България.

4. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      В разказа „Дядо Йоцо гледа“ конфликтът е изграден върху сблъсъка между:
      A) „виждащия слепец“ и „зрящите слепци“ около него.
      Б) високите идеали на Възраждането и низките страсти след Освобождението.
      B) дядо Йоцо и околийския началник.
      Г) пълния застой в бедното планинско селце и „кипящия живот“ на България.

5. Идеята за героичния подвиг НЕ е обща за:
      A) „Елате ни вижте!“ и „Паисий“
      Б) „Левски“ и „Кочо“
      B) „Опълченците на Шипка“ и „Под игото“
      Г) „Левски“ и „Под игото“ 

6. Свободолюбието, родолюбието, националната гордост, честта и достойнството са водещи чувства във:
      A) „При Рилския манастир“
      Б) „Линее нашто поколенье“
      B) „Опълченците на Шипка“
      Г) „Елате ни вижте!“

7. В кое от посочените стихотворения полемиката НЕ е похват, чрез който са постигнати идейните внушения на творбата?
      A) „При Рилския манастир“
      Б) „Опълченците на Шипка“
      B) „Българският език“
      Г) „Кочо“

8. Коя тема на романа „Под игото“ е основна?
      A) Моралната сила и израстването на българския народ в дните на подготовката, избухването и потушаването на Априлското въстание.
      Б) Битът и нравите на предосвобожденския българин.
      B) Надеждите и очакванията, че Русия ще освободи българите.
      Г) Българската просвета и култура по времето на Възраждането.

9. Коя глава от „Под игото“ е извън сюжетната линия, но в публицистичен вид носи основната идея на романа?
      A) „Брошурата“
      Б) „Пиянството на един народ“
      B) „Радини вълнения“
      Г) „Представлението“

10. Кое твърдение НЕ е вярно за цикъла „Епопея на забравените“?
      A) Заглавието на цикъла показва стремежа на поета да изгради един пантеон на будителите, героите и мъчениците от времето на Българското възраждане.
      Б) Повечето стихотворения в цикъла са посветени на отделни личности, олицетворяващи движението от мрак към светлина.
      B) Одите възпяват революционната борба, кървавото потушаване на Априлското въстание и Сръбско-българската война.
      Г) В одите се търси и се дава отговор на въпроса „Достоен ли е българинът за свободата си?“.

11. Свържете имената с литературната творба, от която е героят.
      A) Боримечката                                       „Под игото“
      Б) Иван Селямсъза                                „Опълченците на Шипка“
      B) Кандов                                                „Под игото“
      Г) Сюлейман паша                                 „Чичовци“ 

12. На кой герой са думите: „Лудите, лудите, те да са живи!“?
      A) Боримечката
      Б) Чорбаджи Марко
      B) Поп Ставри
      Г) Столетов

13. В коя от изброените творби на Иван Вазов проблемът за мястото на идеала в ценностната система на общността е основен?
      A) „Линее нашто поколенье“
      Б) „При Рилския манастир“
      B) „Чичовци“
      Г) „Елате ни вижте!“

14. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:
      Бесилото в стихотворението „Левски“ е символ на:
      A) срама и славата
      Б) предателството и героизма
      B) страданието и безсмъртието
      Г) страха и безсмислената саможертва

15. Кой похват НЕ е използван при изграждането на образа на Паисий в едноименната ода?
      A) натрупване на реторични въпроси в речта на лирическия говорител
      Б) монолог на лирическия герой
      B) лирически разказ за делото на Паисий
      Г) диалог между Паисий и българите родолюбци

16. В кой ред са посочени правилно подчертаните в текста изразни средства?
      Боят се обръща на смърт и на щик,
      героите наши, като скали твърди,
      желязото срещат с железни си гърди...

      A) епитет, градация, сравнение
      Б) сравнение, метонимия, метафора
      B) парадокс, метафора, епитет
      Г) хипербола, метонимия, антитеза

17. Какво е подчертаното изразно средство?
      Девет годин той
      скита́ се бездомен, без сън, без покой,
      под вънкашност чужда и под име ново,
      и с сърце порасло и за кръст готово,
      и носи съзнанъе, крепост, светлина... 

      A) епитет
      Б) градация
      B) сравнение
      Г) метонимия

18. Какво е подчертаното изразно средство?
      О, движенъе славно, о, мрачно движенье,
      дни на борба горда, о, дни на паденъе!
      Епопея тъмна, непозната нам,
      епопея пълна с геройство и срам!

      A) метонимия
      Б) антитеза
      B) символ
      Г) алегория

19. Прочетете откъса от лирическия увод на стихотворението „Левски“ и изпълнете задачите към него.

      Манастирът тесен за мойта душа е.
      Кога човек дойде тук да се покае,
      трябва да забрави греховния мир,
      да бяга съблазни и да търси мир.
      Мойта съвест инак днеска ми говори.
      Това расо черно, що нося отгоре,
      не ме помирява е тия небеса
      и когато в храма дигна си гласа
      химн да пея богу, да получа раят,
      мисля, че той слуша тия, що ридаят
      в тоя дол плачевни, живот нестърпим,
      и мойта молитва се губи кат дим,
      и господ сърдит си затуля ухото
      на светата песен и херувикото.

      Мисля, че вратата на небесний рай
      накъде изглеждат, никой ги не знай,
      че не таз килия извожда нататък,
      че из света шумен пътят е по-кратък.

      А) Лирическият увод от одата „Левски“ разширява конкретния биографичен смисъл и се превръща във философски размисъл за етичните норми на човешкия живот. Посочете ДВА примера, илюстриращи противоположни житейски позиции.
      Б) В богатата художествена образност на творбата се открояват разнообразни изразни средства. Посочете ДВЕ от тях.

20. Прочетете стихотворението „При Рилския манастир“ и напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема Природата и човекът. Преди текста отбележете жанра му - интерпретативно съчинение или есе.

      При Рилския манастир

      Сега съм у дома. Наокол планини
      и върхове стърчат; гори високи, диви
      шумят; потоците, кристални и пенливи,
      бучат - живот кипи на всичките страни.
      Природата отвред, кат майка нежна съща,
      напява ми песни, любовно ме прегръща.

      Сега съм у дома. Над мен Еленин връх
      боде лазурний свод и мен при себе кани;
      отсреща Бричебор ми праща здравий дъх
      на своите ели и бори великани;
      а Царев връх от юг издига се огромен
      с плешивия си лоб и царския си спомен.

      Сега съм у дома, сега съм в моя мир -
      мир въжделен и драг. Тук волно дишам ази,
      по-светло чувствам; свещен, отраден мир
      изпълня ми духът, от нов живот талази
      нахлуват в мен, трептя от нови ощущенья,
      от прясна сила, мощ и тайни песнопенья...

      Сега съм у дома, сега съм пак поет -
      във лоното на таз пустиня горска, свята;
      разбирам на леса любовний тих привет,
      на струите шума, на бездната мълвата.
      Разменям тайна реч с земя и синий свод
      и сливам се честит във техния живот.

      Сега съм у дома, в сърцето съм на Рила.
      Световните злини, тревоги са далеч -
      за тях е тя стена до небеса турила -
      усещам се добър, почти невинен веч.
      Духът ми се цери след жизнената битва,
      вкушавам сладък мир във песни и молитва.

      Сега съм у дома. По часове, благат,
      край бистрата река, при звучната й песен,
      мечтая ил чета... Ил кат орел надвесен
      над бездните стоя и моят ум фъркат
      блуждае в хаоса, до господа отива,
      на мирозданьето във тайните се впива.

      Сега съм у дома - не съм тук странен гост.
      Природата всегда, но буйната природа,
      що пълни я живот, шум, песен и свобода,
      бе моят идеал величествен и прост.
      Поклон, скали, води! Поклон, ели гигантски!
      Вам, бездни, висоти! Вам, гледки великански!

      Сега съм у дома - участник в рилский хор.
      Аз тук не се родих - тук бих желал да тлея -
      под горский вечен шум - дълбока епопея -
      и на Еленин връх под вечно будний взор;
      да имам гроб, подир живот-синджир теглила,
      в величествените обятия на Рила. 

 

 

 


Отговори на теста - Иван Вазов
1. Б); 2. Б); 3. Г); 4. В); 5. А); 6. В); 7. А); 8. А); 9. Б); 10. В);
11. Боримечката - „Под игото“; Иван Селямсъза - „Чичовци“; Кандов - „Под игото“; Сюлейман паша - „Опълченците на Шипка“; 
12. Б); 13. А); 14. Г); 15. Г); 16. Б); 17. Б); 18. Б); 
19. Възможни отговори: А) Конкретният биографичен факт - напускането на манастира - е поставен на широка етична основа и е превърнат в сблъскване на два мирогледа, на два морала. Срещу средновековните догми на църквата се изправят идеалите на Възраждането; на служенето на Бога се противопоставя служенето на човека. Подчертава се ролята на ренесансовите личности изобщо, готови и решени да направят своя избор в живота. 
Б) инверсии („расо черно“, „дол плачевни“, „живот несгьрпим“); сравнение („мойта молитва се губи кат дим“); епитети („светата“, „небесний“). 
20. Интерпретативно съчинение или есе.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave