Име ............................................................. Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 12 клас
ИЗБОРЪТ И РАЗДВОЕНИЕТО

 

1. Жанрът на „Две души“ може да се определи като:
      А) ода
      Б) балада
      В) стихотворение самооценка
      Г) елегия

2. Основната характеристика на лирическия герой от „Честен кръст“ е:
      А) стремящ се към слава и обществено признание човек
      Б) страдащ от неразбирането на публиката поет
      В) обезверен и отвратен от живота, който е принуден да води, човек
      Г) искрено желаещ да изпълни честно поетическата си мисия човек

3. Глаголите „живея“ и „горя“ в първия стих на стихотворението „Две души“ са:
      А) израз на едно и също състояние на Аз-а
      Б) метафори на спокойния и осмислен живот
      В) употребени в прякото си значение
      Г) смислово противопоставени в текста

4. В коя от творбите са разкрити душевността и нравствените норми на предмодерния патриархален човек?
      А) „Честен кръст“
      Б) „Две души“
      В) „Потомка“
      Г) в нито една от посочените

5. Какъв образ на жената изгражда стихотворението „Потомка“ на Елисавета Багряна?
      А) колеблива, поддаваща се на изкушения
      Б) съзерцателна, романтична, консервативна
      В) порочна, безотговорна, егоцентрична
      Г) провокативна, смела, модерно мислеща

6. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) Мотивът за противопоставането между ангелското и демоничното присъства отчетливо в „Две души“.
      Б) В „Две души“ е показано огромното значение на оставената следа за осмисляне на човешкото битие.
      В) В „Две души“ раздвоението е показано като причина за трагичната съдба на човека.
      Г) В „Две души“ Яворов категорично избира ангелското пред демоничото начало.

7. Кое твърдение за „Честен кръст“ НЕ е вярно?
      А) Използвани са форми на изказ както в единствено число, така и в множествено число.
      Б) Заглавието насочва към религиозната тематика на поемата.
      В) Творбата носи жанровите белези на лиро-епическа поема.
      Г) Състои се от девет части, изградени от двустишни строфи.

8. Какво изразно средство е използвано в следното изречение от „Честен кръст“: „И се изгуби като нож в канията на мрака“?
      А) епитет
      Б) метафора
      В) олицетворение
      Г) сравнение

9. Посочете основния мотив в стихотворението „Две души“ на Пейо Яворов.
      А) неподкупната съвест на твореца
      Б) свободната воля за промяна
      В) раздвоението в духовния свят на човека
      Г) бунтът срещу консервативната традиция

10. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
      А) Основната антитеза в „Две души“ на Яворов е заложена в образите на ангела и демона.
      Б) Поемата на Борис Христов „Честен кръст“ е израз на оригинални тенденции в българската лирика от периода между двете световни войни.
      В) В стихотворението на Елисавета Багряна „Потомка“ родството е въпрос на индивидуален избор.
      Г) И трите твърдения са верни.

11. Кое НЕ е вярно за стихотворението „Честен кръст“ на Борис Христов?
      А) преоткриване на природата
      Б) предпочитане на лирическия Аз да бъде галеник на властта
      В) противопоставяне спрямо псевдоизкуството
      Г) конфликт между твореца и социалната среда

12. Основната характеристика на лирическата героиня в „Потомка“ е:
      А) отчаяна и обезверена представителка на потиснатите жени
      Б) войнстваща феминистка, копнееща да ликвидира мъжкото превъзходство
      В) бунтовно настроена млада жена, искаща преосмисляне на утвърдените представи за женската роля, без да се загубва спецификата на женското начало
      Г) типичен представител на младото поколение, действащ в типични обстоятелства

13. Кое твърдение за стихотворението „Две души“ е вярно?
      А) Първата му публикация е в списание „Демократически преглед“.
      Б) Творбата не носи белезите на символистичната поетика.
      В) Творбата е част от втората стихосбирка на поета – „Безсъници“.
      Г) Първоначално стихотворението е публикувано без заглавие.

14. В кой от следните стихове от „Потомка“ откриваме метафора?
      А) „конски бяг под плясъка на бича“
      Б) „може би сред път ще се сломя“
      В) „моя кръвна майчице-земя“
      Г) „някой чуждестранен, светъл хан“

15. Кой мотив НЕ присъства в стихотворението „Потомка“ на Елисавета Багряна?
      А) за свещеното майчинство
      Б) за връзка с майката земя
      В) за свободата и избора
      Г) за романтичната любов

16. Жанровото своеобразие на поемата „Честен кръст“ се определя от взаимодействието на следните основни модели:
      А) автобиография, хроника, интерпретация
      Б) утопия, автобиография, елегия
      В) разказ за паметно събитие и коментар
      Г) обяснение на решението, размисъл, даване на обет и отречение

17. От какво НЕ е разочарован лирическия Аз в поемата „Честен кръст“?
      А) от фалша в изкуството
      Б) от „придворното суетене“
      В) от безсилието на думите
      Г) от преживените предателства

18. Кое НЕ е характерно за стихотворението „Две души“ на Пейо Яворов?
      А) композиционна рамка
      Б) астрофичност на текста
      В) музикалност на стиха
      Г) анафорични повторения

19. Какво изразно средство е използвано в следния стих от „Потомка“: „Може би прабаба тъмноока“?
      А) хипербола
      Б) ирония
      В) епитет
      Г) сравнение

20. Каква е представата за българката, която се създава в стихотворението „Потомка“, като имате предвид стиховете „аз съм само щерка твоя вярна / моя кръвна майчице-земя“? Коментирайте в 3 – 4 изречения.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1 – В; 2 – Г; 3 – Г; 4 – Г; 5 – Г; 6 – Г; 7 – Б; 8 – Г; 9 – В; 10 – Б; 11 – Б; 12 – В; 13 – Г; 14 – В; 15 – А; 16 – Г; 17 – В; 18 – Б; 19 – В;
20. Свободен отговор.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave