Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
ИЗХОДНО НИВО

 

1. С кой библейски първообраз НЕ е отъждествен Левски от едноименната творба в цикъла „Епопея на забравените“?
      А) апостол    
      Б) ангел 
      В) отшелник
      Г) мъченик

2. Кои мотиви НЕ са характерни за романа „Под игото“?
      A) родното и чуждото
      Б) лудостта и благоразумието
      B) забравата и мракът на невежеството
      Г) битът и бунтът

3. Коя глава в „Под игото“ се отличава с есеистично обобщение на предосвобожденската епоха?
      А) „Гост“    
      Б) „Новата молитва на Марка“
      В) „Пиянство на един народ“
      Г) „Гибел“

4. Художественият образ на Бойчо Огнянов от романа „Под игото“ е изграден чрез средствата на:
      A) романтическата поетика
      Б) реалистичната поетика
      B) символистичната поетика
      Г) експресионистичната поетика

5. Кой от изброените мотиви НЕ се среша в книгата „Бай Ганьо“?
      A) пътуването на анекдотичния герой
      Б) преобличането на Бай Ганьо
      B) невъзможният диалог между ориенталеца и европейската култура
      Г) нравственото преобразяване на персонажа

6. Коя негативна черта на Бай Ганьо изпъква във фейлетона „Бай Ганьо се върна от Европа“?
      A) скъперничеството
      Б) безпринципността
      B) невежеството
      Г) чревоугодничеството

7. На кое направление в българската литература е родоначалник Пенчо Славейков?
      А) символизъм    
      Б) индивидуализъм 
      В) реализъм    
      Г) Романтизъм

8. Кои мотиви НЕ присъстват в „Cis moll“?
      A) страданието и самотата
      Б) себенадмогването и идеалът
      B) отчуждението от хората и омразата
      Г) смъртта и вечният живот на духа

9. Кои символни образи НЕ са включени в „Гераците“?
      А) домът и пътят    
      Б) полето и кръчмата    
      В) кафенето и училището 
      Г) селото и градът 

10. Кое изразно средство е използвано в следното художествено описание в „Гераците“?
      Нощем излизаше неукротим вятър (...), тичаше като зъл дух по покривите, викаше обезумял по комините и се заканваше немилостиво на сиромашта.
      А) ирония    
      Б) антитеза
      В) оксиморон 
      Г) олицетворение

11. Какъв е жанрът на „Да се завърнеш в бащината къща“?
      А) балада 
      Б) елегия 
      В) ода    
      Г) поема

12. Кое твърдение за стихотворението „Да се завърнеш в бащината къща“ НЕ е вярно?
      A) В творбата е изразено посланието за невъзможното завръщане.
      Б) Финалното двустишие изпълнява функцията на поанта.
      B) Лирическият герой изпитва носталгия по отечеството.
      Г) В произведението се преплитат мотивите за спомена и бляна.

13. Кое твърдение за „Зимни вечери“ е вярно?
      A) Произведението на Христо Смирненски се състои от пет фрагмента.
      Б) В „Зимни вечери“ присъстват особености на постсимволизма.
      B) Един от ключовите мотиви е за преодоляването на страданието.
      Г) В цикъла изпъква опозицията между варварството и цивилизацията.

14. Кой мотив НЕ е характерен за поемата „Септември“?
      A) драмата на децата във враждебния град
      Б) мечтата за сътворението на земния рай
      B) излъганата и изстраданата вяра
      Г) превръщането на човека в съдник на Бога

15. В кое твърдение е посочена особеност на диаболистичния свят в стихотворението „Повест“?
      A) Разкрита е трагичната съдба на обитателите на градските покрайнини.
      Б) Внушена е идеята за изгубения рай на детската невинност.
      B) Откроява се силата на духа на самотната личност.
      Г) Поставен е проблемът за загубата на човешката идентичност.

16. Кои мотиви НЕ присъстват в разказа „Индже“?
      A) просветлението и нравственото прераждане
      Б) грехът и изкуплението
      B) злото и добротворството
      Г) саможертвата и духовното безсмъртие

17. Коя композиционна особеност се среща в разказа „Албена“?
      А) пейзаж    
      Б) вътрешен монолог 
      В) ретроспекция
      Г) лирическо отстъпление

18. Кой момент е кулминацията в развитието на сюжетното действие в „Албена“?
      A) краткотрайната проява на съпричастие към грешницата
      Б) отвеждането на Албена и Нягул при следователя
      B) извършеното престъпление в дома на Албена
      Г) суровата присъда на селската общност

19. За стихотворението „Писмо“ („Ти помниш ли...“) НЕ е характерен:
      A) контрастът между картините на миналото и настоящето
      Б) душевният катарзис, който изживява лирическият субект
      B) пътят на човека от отчаянието до вярата
      Г) мотивът за бленуваната среща с майката

20. Първа глава (I част) на „Тютюн“ се отличава с присъствието на:
      A) мотива за моралното падение на Ирина
      Б) опозицията между провинциалния свят и мечтите на персонажите
      B) конфликта между дъщерята на Чакъра и сина на Редингота
      Г) мотива за разочарованието на Ирина от Борис Морев

21. В XV глава (I част) на „Тютюн“ на преден план е:
      A) борбата на тютюноработниците със света на капитала
      Б) стремежът на Борис да се издигне в йерархията на „Никотиана“
      B) невъзможното щастие в живота на Ирина и Борис
      Г) желанието на Ирина да напусне еснафската среда 

22. Коя особеност НЕ е обща за „Дърво без корен“ и „Нежната спирала“?
      A) Противопоставени са природното пространство и светът на вещите.
      Б) Изпъква словото на разказвача, който е участник в сюжетното действие.
      B) Поставен е проблемът за отчуждението от природата.
      Г) Един от ключовите мотиви в творбите е за пътя на човека.

23. Свържете всеки литературен герой със съответното художествено произведение. 
      A) Елка                                                 1) „Тютюн“
      Б) Найден                                            2) „Под игото“
      B) Костов                                             3) „Гераците“
      Г) Безпортев                                       4) „Индже“

24. Свържете всяка литературна творба с нейния жанр.
      А) „Септември“                                 1) ода
      Б) „Левски“                                        2) повест
      В) „Тютюн“                                         3) поема
      Г) „Гераците“                                     4) роман

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1. Б; 2. В; 3. В; 4. А; 5. Г; 6. Б; 7. Б; 8. В; 9. В; 10. Г; 11. Б; 12. В; 13. Б; 14. А; 15. Г; 16. Г; 17. В; 18. А; 19. Г; 20. Б; 21. В; 22. А;
23. А - 3; Б - 4; В - 1; Г - 2; 
24. А - 3; Б - 1; В - 4; Г – 2.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave