Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 2

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 11 клас  
ИЗХОДНО РАВНИЩЕ

 

1. Избери правилната форма за произнасяне.
      1. Той е като (брашнян/брашнен) чувал – колкото и да го изтупваш, все пада нещо.
      2. (Целият/цялият) си в кал, не можеш ли да ходиш малко по-внимателно.
      3. Гледай да не си повредиш стомаха от тази (сухоежбина/сухояжбина). 
      4. Покажи по-голяма (зрялост/зрелост) в решаването на този случай.
      5. Вчера цял ден се разхождахме по чудно хубавите витошки (полянки/поленки).
      6. Една от най-знаменити сцени в романа „Дон Кихот“ е битката на героя с (вятърните/ветрените) мелници.
      7. Изправен съм пред много (голями/големи) предизвикателства.
      8. (Гърмяли/гърмели) цял ден, но не ударили дори един пъдпъдък.
      9. В края на четиринайсети век българските земи били (завладяни/завладени) от турците.
      10. Тя се появи в разкошна (лятна/летна) рокля.

2. В следващото изречение са допуснати седем правописни грешки. Препиши го, за да ги поправиш.
          Гледах ги как растът, безгрижно, без да си задавът вапроси за ограниченията, налагани ни от социализъма и ми беше мъчно, но требваше да се примирйъ, за да не търпна от страх.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

3. В кое изречение са допуснати две правописни грешки?
      А) Западна Сахара е бивша испанска колония, а в момента по голямата част от нея е под контрола на Мароко. 
      Б) Статутът на страната не е ореден окончателно и тя все още се смята от ООН за неавтономна територия. 
      В) Банката има амбициозна инвестициона програма, чрез която ще отпуска средства за развитието на региона.
      Г) Двете държави са извървяли дълъг път, преди да седнат на масата за преговори и да подпишат споразомението.

4. В кой ред е допусната правописна грешка?   
      A) суперпродуктивен, еко туризъм, подизпълнител 
      Б) Отовишки връх, Долни чифлик, Горно Пещене
      B) косвени, пламенна, единствена 
      Г) уговорка, обиждам се, уникален

5. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?           
      A) Беше една от онези вечери, които за съжаление, си имат край.
      Б) Още не може да се каже, кога ще завърши тази проточила се дискусия.
      B) Цяла вечер се заяждаше само защото искаше да ти обърнат внимание.
      Г) Тя си е деликатна по природа и, естествено, никога не влиза в конфликти.

6. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната правописна грешка?
      Домакините на олимпийските (А) игри през 2024 и 2028 г. – Париж и Лос Анджелис – бяха обявени едновремено (Б) от Международния олимпийски (В) комитет, но не е ясно дали ще бъдат съгласни с този вариянт (Г), тъй като кандидатстваха за 2024 г.

7. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      А) Към молбата се прилагат документи, удостоверяващи промяната и документ за платена такса.
      Б) Божура не усети ни злорадство, ни съжаление.
      В) Структурата, организацията условията, както и програмите за обучение се определят от ръководството.
      Г) Аз от една страна, приемам аргументите ти, но от друга – не изцяло.

8. В кое изречение има допусната граматична грешка?          
      A) Убеден съм, че ако тя отпусне гласа си, ще я чуят в няколко съседни града. 
      Б) Предишният път, когато говорихме, ти тъкмо се беше върнал от почивка.
      B) Поради финансовата си несъстоятелност той не може да поеме тези разходи.
      Г) Вие сте последният човек на света, когото съм очаквал да видя тук!

9. Колко са пропуснатите запетаи в изречението?            
      Марина се обърна престори се че не е забелязала нищо и наострила уши към съседната стая продължи да си върши работата.
      A) една 
      Б) две
      B) три
      Г) четири

10. Избери формата, съответстваща на правоговорната норма.
      1.  Хората вече не (четът/четат) книги, а вместо това с часове (вис'ът/вис'ат) в интернет.
      2.  Ще (хода/ход'ъ) утре в (града/градъ) и ще ти (купа/куп'а/куп'ъ) нещо от (пазар'ъ/пазара/пазар'а).
      3.  Няма  вече  да  (мълчъ/мълча),  въпреки  че  Иванов  цял  ден  ми  (стойъ/стойа) на главата да ме убеждава, че трябва да (стойъ/стойа) мирен.
      4.  Вече  цял  час  двете  жени  (плетът/плетат),  облегнати  на  дворната (врата/вратъ).
      5.  Той (мълча/мълчъ) цял ден и затова и аз се принудих да (мълчъ/мълча).
      6.  Той тръгна по (снега /снегъ) и стигна до (оградата/оградатъ/оградътъ).
      7.  Трудно ми е да (говора/говор'ъ/говор'а) за (мъкътъ/мъката/ мъкатъ) си.
      8.  Той метна (чувала/човала/чувалъ/човалъ) на (гърба/гърбъ) си.

11. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?          
      A) В тържествата по случай 110-годишнината от рождението на Никола Вапцаров участва и Президентът на България.
      Б) Решението по административното дело може да бъде обжалвано пред 5 членен състав на Върховния административен съд.
      B) За всеки мислещ човек е ясно, че ако в една нереформирана система се вложат повече пари, те ще изтечат от нея.
      Г) Това отделение има статут на междуобластен център и приема деца от АГ отделенията в Западна България.

12. Открийте и поправете граматичните грешки в изреченията.         
      A. Пред къщата бяха пристигнали още седем репортера в очакване на пикантни новини.
      Б. Погледна към нея, молейки я с очи да не си тръгва точно в този момент.
      B. След като проведе няколко спешни телефонни разговори, директора се отпусна в креслото.
      Г. Нина зададе въпроса, без да се обръща конкретно към никой в залата.
      Д. Всеки неин ход се запечатваше от видеокамерите и тя внимаваше какво върши.
      Е. Никой не вярваше на думите на затворника и именно в това беше проблема. 
      Ж. Нека да провериме дали секретарката е получила някакви нови оферти.
      3. Ти смяташ ли, че е справедливо богатите хора да се откажат доброволно от своите средства в полза на бедните? 
      И. Рутината се оказа решаващия фактор за това да издържи на продължителното напрежение.

13. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
      А) Уважаеми господин председателю, моля да ми дадете думата.
      Б) И, уверен в късмета си, Христо тръгнал на път без подготовка.
      В) А долу, в равнината, виждате ли каква мъгла се е спуснала?
      Г) Отговорих на всичките ти въпроси, при това изчерпателно.

14. Избери правилната форма.
      1. (Пет/Петима) (полицаи/полицая) стояха пред управлението и нетърпеливо чакаха (някой/някого).
      2. Взе (неговата/своята) папка, върху която беше работил цяла нощ, и тръгна към кабинета на директора, за да докладва за (неговата/своята) идея.
      3. Госпожо, Вие не сте добре (дошла/дошли) в нашата фирма, макар че се правите на (невинна/невинни).
      4. Говоря български, руски и немски (език/езици), а чета на още няколко (езика/езици).
      5. Тя е много (талантлив/талантлива) (писател/писателка), затова я избраха за (председател/председателка) на журито.
      6. Към (кой/кого) се обърна за помощ? Дали ще направи нещо?
      7. Колко (пуловера/пуловери) имаш? Петдесет? Колко (пуловера/пуловери) имаш!
      8. Той взе (неговия/своя) кожух и си помисли колко богат ще да е (неговият/своят) приятел, че да си купува такива дрехи.
      9. Госпожо, Вие бяхте (казали/казала), че ще отидете на събранието, а още не сте (тръгнала/тръгнали).
      10. Тези изводи следват от анализа на резултатите за двата предходни (периода/периоди).
      11. (Нашата/нашият) (директор/директор) е (изявен/изявена) (изследовател/изследователка) на (Ботевото/ботевското) творчество.
      12. (Ти/тебе) те нямаше на събранието и затова аз трябваше да се разправям с (той/него), на (който/когото) много (му/го) се искаше да се разправи с (ние/нас).

15. Постави пропуснатите запетаи.
          Необходимостта да се изработват надеждни средства за обмен на информация изисква разработването на нови продукти. Затова всички чиито задачи са свързани с проекта трябва да вземат активно участие в разработването им. И ние като истински професионалисти трябваше да се включим в работата. Това не означава разбира се че ще зарежем останалите проекти. Но ще се наложи да работим при удължено работно време, което едва ли ще се хареса на Иван новия ни колега който е младоженец и всяка вечер бърза да се прибере по-рано. Затова мисълта как да намеря решение на проблема не ми даваше покой. А и колегите които винаги са готови да подскажат нещо сега мълчат.

 

 

ОТГОВОРИ:

1. 1 – брашнен; 2 – Целият; 3 – сухоежбина; 4 – зрялост; 5 – полянки; 6 – вятърните; 7 – големи;  8 – гърмели; 9 – завладени; 10 – лятна;

2. Гледах ги как растат, безгрижно, без да си задават въпроси за ограниченията, налагани ни от социализма и ми беше мъчно, но трябваше да се примиря, за да не тръпна от страх.

3. – Г; 4. – А; 5. – В; 6. – В; 7. – Б; 8. – Б ; 9. – Г;

10.  1 – четът, вис'ат  ; 2 – ход'ъ, градъ, куп'ъ , пазара  ; 3 – мълчъ, стойа, стойъ ; 4 – плетът, врата ; 5 – мълча, мълчъ; 6 – снегъ, оградатъ  ; 7 – говор'а, мъкатъ  ; 8 – чувалъ, гърбъ ;

11. – Г;

12. А. седем репортери, В. няколко спешни телефонни разговора, директорът.

      Г. към никого, Е. проблемът. Ж. проверим, И. решаващият фактор

13. – Б;

14.  1 – петима полицаи, някого ; 2 –своята, своята ; 3 –дошли, невинна ; 4 – език, езика ; 5 –талантлива, писателка, председател ; 6 – кого; 7 –пуловера, пуловери ; 8 –своя, неговият ; 9 – казали, тръгнали; 10 –периода ; 11 –нашият директор, изявен изследовател, Ботевото ; 12 –тебе, него, когото, му, нас ;

15. Необходимостта да се изработват надеждни средства за обмен на информация изисква разработването на нови продукти. Затова всички, чиито задачи са свързани с проекта, трябва да вземат активно участие в разработването им. И ние като истински професионалисти трябваше да се включим в работата. Това не означава, разбира се, че ще зарежем останалите проекти. Но ще се наложи да работим при удължено работно време, което едва ли ще се хареса на Иван, новия ни колега, който е младоженец и всяка вечер бърза да се прибере по-рано. Затова мисълта как да намеря решение на проблема не ми даваше покой. А и колегите, които винаги са готови да подскажат нещо, сега мълчат.

 

 

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave