ТЕСТ - 3
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
„На прощаване в 1868 г.“

(Вариант 3)

1. Кой е лирическият герой в поемата на Христо Ботев „На прощаване“?
а) Ботев;
б) бунтовникът-революционер;
в) майката;
г) либето.

2. Какво стои в центъра на поемата?
а) описанието на събития и картини;
б) душевните преживявания на героите.

3. Каква е формата на изказ в поемата „На прощаване“?
а) монолог;
б) диалог;
в) монолог, включващ скрит диалог.

4. Обърнете внимание на словосъчетанията, с които Ботев рисува образа на любимата в поемата „На прощаване":
... там, дето либе хубаво 
черни си очи вдигнеше
и с оназ тиха усмивка 
в скръбно ги сърце впиеше...

Две от тези словосъчетания Ботев заимства от народната песен, а третото е лично негово творение. Кое е то?
а) либе хубаво;
б) тиха усмивка;
в) черни очи.

5. Насочете вниманието си в цитирания художествен текст във въпрос № 4 към глаголите: „вдигнеше“, „впиеше“, които са от свършен вид на минало несвършено време, вместо от несвършен вид („вдигаше, впиваше").
Каква роля в Ботевия текст има тази необикновена глаголна форма:
а) създава представа за многократно повтарящо се движение;
б) внушава усещане за еднократно и бавно движение на погледа.

6. Темата на поемата „На прощаване“ е:
а) любовта на бунтовника към народа и към близките му;
б) душевните преживявания на бунтовника, който поема страшния, но славен път на борбата за народна свобода и правда;
в) мечтите на бунтовника за победа или героична смърт.

7. Идеята на поемата „На прощаване“ е:
а) величието на героя, избрал саможертвения път на борбата за свобода и правда;
б) вярата на героя във възтържествуването на свободата и правдата;
в) убедеността на бунтовника, че ако загине, народът няма да го забрави.

8. Заглавието на Ботевата творба „На прощаване“ откроява мотива за:
а) победното завръщане
б) раздялата и искането на прошка
в) избора на лирическия герой
г) паметта за подвига и саможертвата

9. Кой образ НЕ е от „На прощаване в 1868 г.“?
а) знаме да развие
б) байрак във ръка
в) левове златни
г) венци и китки 

10. Кой израз е с преносно значение? 
а) първо чадо
б) да ходим, да се скитаме
в) куршум пропей
г) баща и братя

11. Кой проблем НЕ е разгърнат в творбата „На прощаване в 1868 г.“? 
а) паметта за подвига и саможертвата
б) освобождението на отечеството
в) победното завръщане
г) красотата на родната природа

12. Кое твърдение е вярно за „На прощаване в 1868 г.“? 
а) Лирическият герой е достоен и свободолюбив човек, който не се примирява с робството.
б) В творбата не е разкрита възможността за победа над врага. 
в) Лирическият герой е юнак, който с тръба призовава сънародниците си на борба.
г) В творбата не е изобразена робската действителност.

13. Кой израз е с преносно значение? 
а) да помнят и те да знаят
б) турчин, че бесней
в) ела ме, майко, прегърни
г) аз може млад да загина

14. Кой проблем НЕ е разгърнат в  творбата „На прощаване в 1868 г.“? 
а) житейският избор
б) борбата за свобода
в) славянската взаимопомощ
г) героичната смърт

15. Кое твърдение е вярно за „На прощаване в 1868 г.“? 
а) Майката е възпитала достоен и свободолюбив син, затова трябва да разбере и приеме избора му.
б) В творбата са противопоставени образите на робския сън и на юнака, призоваващ към събуждане. 
в) В произведението е внушена мисълта за славянска солидарност.
г) За заглавие на творбата служи първият й стих.

 

 

ОТГОВОРИ:
1. б); 2. б); 3. в); 4. б); 5. б); 6. б); 7. а); 8.б); 9.а);10.в); 11.г); 12.а); 13.б); 14.в); 15.а);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave